1-10 Mikéc hetiszakasz felolvasva

1-10 Mikéc hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

Nikéc – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: dr Bálint Bálint László

Mikéc – hetiszakasz felolvasva

dr Bálint Bálint László
dr Bálint Bálint László

Genezis, Mózes 1. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Mikkéc (1Mózes 41:1–44:17.)

MÓZES ELSŐ KÖNYVE
GENEZIS

X. Mikkéc.
Gen XLI.
 
Gen 41,1
rtént t élva, hogy raó álmodott: íme ott állt folyó partján,
Gen 41,2
s íme folyófeljött tehén, széalakúak éak legeltek dasban.
Gen 41,3
S íme tt utánuk sik tehéfolyamból, alakúak ékony ak émegállottak az ott levő tehenek mellett folyó partján.
Gen 41,4
Éalakú ékony sú tehenek megettészéalakú étehenet. Erre raó bredt.
Gen 41,5
Éelaludt és álmodott sodszor is; és íme, kalász terem egy száron, r észép,
Gen 41,6
s íme, kalász, kony ékeleti széltőelperzselt, nő utánuk.
Gen 41,7
Ékony kalászok elnyeltér ételt kalászt. Erre raó bredt és íme álom volt.
Gen 41,8
Reggelre kelve, nyugtalankodott lelke, elküldött és összehivatta Egyiptomnak minden ístudót élcseit, éraó elbeszélte nekik álmát, de nem volt senki, aki meg tudta volna fejteni raónak.
Gen 41,9
Ekkor szólt pohárnok raóhoz, mondván: „Meg kell említenem tkeimet ma.
Gen 41,10
raó megharagudott szolgáira és őrizetbe adott engem testőkapitányának ba, engem ét.
Gen 41,11
És álmodtunk álmot egy éjjel én és ő, mindegyik álmának jelentése szerint álmodott.
Gen 41,12
Évolt ott velünk egy ber ifjú, testőkapitányának szolgája, émi elbeszéltüneki és ő megfejtette álmunkat; mindegyikünknek az álma szerint fejtette meg.
Gen 41,13
Értént, hogy amint megfejtette nekünk, úgy is lett: engem visszahelyeztek állásomba, és őlakasztották.”
Gen 41,14
Erre elküldött raó éhivatta zsefet; ékihoztártönből, lenyiratkozott, ruháltott ébement a fáraóhoz.
Gen 41,15
Észólt raó zsefhez: „Álmot álmodtam énincs, aki megfejtse, lad pedig azt hallottam, hogy ha hallasz egy álmot, meg tudod fejteni.”
Gen 41,16
Felelt zsef raónak, mondván: „Ez nem ébennem van, Isten ad majd jó feleletet raónak”.
Gen 41,17
Éraó szólt zsefnek: „Álmomban folyó partján álltam,
Gen 41,18
és íme, folyófeljött tehén, sú észéalakú élegelt dasban.
Gen 41,19
És íme, feljött utánok sik tehén, sovány, igen alakú ésovány sú, nem ttam ilyen csúnyákat Egyiptom egész orszában.
Gen 41,20
Éaz ösztör étehenek megettéaz első tehenet.
Gen 41,21
Émikor megették őket, nem lehetett tni rajtuk, hogy megették, mert csak oly alakúak voltak, mint azelőtt. Erre bredtem.
Gen 41,22
Éttam álmomban: íme, kalász terem egy száron, telt észép.
Gen 41,23
De íme, kalász, aszott, kony, keleti széltőelperzselt, nő utánuk.
Gen 41,24
Ékony kalászok elnyeltészékalászt. Elmondtam az ístudóknak, de nincs, aki megmagyarázza nekem.
Gen 41,25
Ézsef mondta raónak: „raó álma egy; amit Isten tenni akar, azt jelentette ki raónak.
Gen 41,26
szétehét év észékalász t év, egy álom ez.
Gen 41,27
sovány étehén, amelyek utánok feljöttek, szintét év, t üres ékeleti széltőelperzselt kalász az éhséesztendejéjelenti.
Gen 41,28
Ez az, amit raónak mondtam: amit Isten cselekedni akar, azt megmutatta raónak.
Gen 41,29
nni fog esztendő, amelyekben nagy lesz Egyiptom egész orszában.
Gen 41,30
De utánuk az éhséesztendeje vetkezik, ezekben elfelejtenek minden get Egyiptom orszában, éaz éhsépusztítja az országot.
Gen 41,31
Énem ismerik majd azutáget az országban az éhsémiatt, amely utána lesz, mert igen lyos lesz az.
Gen 41,32
Éraó álma azért jelentkezett tszer, mert elhatározott dolog Isten szél éIsten hamarosan ghez is viszi.
Gen 41,33
Most szemeljen teháki raó egy értelmes élcs rfiút és állítsa Egyiptom orszának ére.
Gen 41,34
Tegye ezt raó, rendeljen felügyelőket az orszálé észedjen öEgyiptom orszában esztendejében.
Gen 41,35
Gyűjtsék össze az elkövetkező jó esztendőknek minden elesét, halmozzanak fel rosokban gabonáraó keze alatt elesél és őrizzémeg.
Gen 41,36
Élegyen az eleség összegyűjtve az orszászára az éhséesztendejére, amelyek Egyiptom orszában lesznek, hogy el ne pusztuljon az orszáaz éhsémiatt.
Gen 41,37
Énak tetszett dolog raó szemében émind szolgászemében.
Gen 41,38
Észólt raó szolgáihoz: „Találhatunk-olyan embert, mint ez, egy embert, akiben Isten szelleme van?”
Gen 41,39
Észólt raó zsefhez: „MiutáIsten mindezt tudatta veled, nincs oly értelmes élcs ember, mint te.
Gen 41,40
Te leszel zam tt éte parancsod szerint igazodjéegész pem, csak trónon leszek nagyobb, mint te”.
Gen 41,41
Észólt raó zsefhez: „sd, Egyiptom egész országa lé tettelek”.
Gen 41,42
Élevette raó pecsétgyűkezél ézsef kezére adta, felöltöztette byszusz-ruhába éaranyláncot akasztott nyakába.
Gen 41,43
lvitte sodik kocsiján ékiáltottáelőtte: rdre! Émegtette őEgyiptom egész országa lé.
Gen 41,44
Észólt raó zsefhez: „Évagyok raó, de te lküled ne emelje fel senki se kezét, se Egyiptom egész orszában”.
Gen 41,45
Éelnevezte raó zsefet fenat-Panéahnak éfeleséadta neki Ászenátot, Potifera, Ópapjának leányát. És kiment zsef Egyiptom ldjére.
Gen 41,46
Ézsef harminc éves volt, mikor raó, Egyiptom királya előtt állott; ékiment zsef raó színe elől ébejárta Egyiptom egész orszát.
Gen 41,47
Az orszáesztendejében gazdagon termett.
Gen 41,48
És összegyüjtöttéesztendőnek minden elesét, amely Egyiptom orszában volt, éaz eleséget városokban raktáel; minden rosba tte levő mező elesérakták.
Gen 41,49
Éfelhalmozott zsef annyi gabonát, mint tenger nye, igen sokat, gre abbahagyta számlást, mert megszámlálhatatlan volt.
Gen 41,50
Ézsefnek, mielőtt bekövetkezett volna az éhséesztendeje fia született, akiket Ászenát, Potifera Ópapjának leánya szült neki.
Gen 41,51
Énevezte zsef az elsőszüttet Menassénak, mert Isten elfelejtette velem minden szenvedésemet éatyáegész t.
Gen 41,52
sikat nevezte Efrájimnak, mert Isten megszaporított engemet nyomorúgom orszában.
Gen 41,53
Éesztendeje, amely Egyiptom orszában volt, get ért.
Gen 41,54
Ékezdett bekövetkezni az éhséesztendeje, amint zsef megmondotta, évolt éhséminden országban, de Egyiptom egész orszában volt kenyér.
Gen 41,55
És éhezett Egyiptom egész országa ékiáltott raóhoz kenyért. Ekkor raó mondta egész Egyiptomnak: „Menjetek zsefhez, amit mond nektek, azt tegyétek”.
Gen 41,56
És éhsévolt az egész ldön, ézsef megnyitotta mind magtárakat éeladott gabonát
 gyiptomnak, énagy volt az éhséEgyiptom orszában.
Gen 41,57
Éminden orszáeljött Egyiptomba zsefhez, hogy vegyen gabonát, mert nagy volt az éhséaz egész ldön.
 
Gen XLII.
 
Gen 42,1
tta, hogy Egyiptomban van gabona, észólt az ő fiainak: „Mit ztek egymásra?”
Gen 42,2
Észólt: „Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek le oda évegyetek nekünk onnan gabonát, hogy éljünk émeg ne haljunk”.
Gen 42,3
Ézsef testvére lement, hogy gabonávegyenek Egyiptomban.
Gen 42,4
De Benjámint, zsef testvét, nem ldte testvéreivel, mert mondta, nehogy baleset érje.
Gen 42,5
Éttek Izráel fiai is gabonávenni bbiek tt, akik ttek, mert éhsévolt Kanaáorszában.
Gen 42,6
Ézsef volt az orszákormányzója, ő adta el gabonáaz orszáegész nek; éttek zsef testvérei émeghajoltak előtte arccal ldig.
Gen 42,7
Ézsef meglátta testvéreit, émegismerte őket, de idegennek tetette magáirántuk, ékeményen beszélt velük, szólváhozzájuk: „Honnan ttök?” Feleltek: „Kanaáorszál, hogy eleséget roljunk”.
Gen 42,8
zsef megismerte testvéreit, de azok nem ismertémeg őt.
Gen 42,9
Ézsef megemlékezett az álmokról, melyeket felők álmodott észólt hozzájuk: „mek vagytok, eljöttetek megtekinteni az orszámeztelensét”.
Gen 42,10
És őfeleltek neki: „Nem, uram, szolgáid azért ttek, hogy eleséget vegyenek.
Gen 42,11
Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk, becsületesek vagyunk, szolgáid sohasem voltak mek”.
Gen 42,12
És ő szólt hozzájuk: „Nem úgy van, hanem az orszámeztelenséttetek megtekinteni”.
Gen 42,13
És őfeleltek: „Mi, szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy ember fiai, Kanaáorszában és íme, legkisebb most atyánkkal van, az egyik pedig nincs”.
Gen 42,14
Észólt hozzájuk zsef: „Ez az, amit mondtam nektek, hogy mek vagytok.
Gen 42,15
Próra kell tennem titeket, raó életére mondom, nem mentek el innen, hacsak el nem legkisebb testvéretek.
Gen 42,16
ldjétek el az egyiket letek, hogy hozza el testvéreteket, ti pedig fogva maradjatok, hogy próra tegyem szavaitokat, vajjon igazsávan-bennetek. Ha pedig nem, raó életére, bizony mek vagytok”.
Gen 42,17
Értönbe vetette őket rom napig.
Gen 42,18
Éharmadik napon így szólt hozzájuk zsef: „Ezt tegyétek, hogy életben maradjatok, mert élem az Istent.
Gen 42,19
Ha becsületes emberek vagytok, hagyjátok itt egyik testvéreteket rtönben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát zaitok éhinsére,
Gen 42,20
éhozzátok el legkisebb testvéreteket hozzám, hogy beigazolódjanak szavaitok émeg ne haljatok”. És így tettek.
Gen 42,21
Émondtáegyik siknak: „Bizony vagyunk testvénk miatt, mivel ttuk lelke szorongát, amikor könyörgött hozzánk, de nem hallgattunk reá. Ezért tt reánk ez nyomorúg”.
Gen 42,22
ÉReubészólt, mondván: „Nem mondtam-nektek, ne tkezzetek gyermek ellen, de ti nem hallgattatok reám. Immáis vetelik”.
Gen 42,23
És őnem tudták, hogy zsef érti őket, mert tolmács volt ttük.
Gen 42,24
És ő elfordult k ért; azutávisszatért hozzájuk ébeszélt velük; elvitte Simeónt émegközte szemüelőtt.
Gen 42,25
Ezutámegparancsolta zsef, hogy ltsémeg edényeiket gabonával, éhogy mindegyiknek tegyévissza nzét zsákjába éhogy adjanak nekik élelmet az útra. Így is tettek
velük.
Gen 42,26
És őlraktágabonájukat szamaraikra és útnak indultak.
Gen 42,27
Émikor az egyik kioldotta zsákját, hogy abrakot adjon szamarának szálláson, meglátta nzét, hogy zsákjának szájában van.
Gen 42,28
Észólt testvéreihez: „Visszatetténzemet éitt van zsákomban”. Ekkor elhagyta őket torságuk éremegve szóltak egymáshoz: „Mit is cselekedett velünk Isten!”
Gen 42,29
Émegérkeztek atyjukhoz, bhoz, Kanaáorszába éelmondtak neki mindent, ami őket érte, szólván:
Gen 42,30
Keményen beszélt velünk rfiú, az orszáura éaz orszámeinek tartott bennünket.
Gen 42,31
Mi pedig mondtuk neki: Becsületesek vagyunk, soha mek nem voltunk;
Gen 42,32
tizenketten vagyunk testvérek, atyánk fiai, az egyik nincs, legkisebb pedig most atyánkkal van Kanaáországában.
Gen 42,33
Észólt hozzánk rfiú, az orszáura: Azáltal fogom megtudni, hogy becsületesek vagytok, hagyjátok lam egyik testvéreteket, vegyétek gabonázaitok szükségletére és menjenetek,
Gen 42,34
éhozzátok el legkisebb testvéreteket hozzám, így megtudom majd, hogy nem mek vagytok, hanem becsületes emberek; akkor kiadom majd testvérteket ébejárhatjátok az országot”.
Gen 42,35
Értént, hogy mikor zsákjaikat kiütették, íme, mindegyiknek nzcsomója zsákjában volt. Émikor ők éatyjuk megláttánzcsomóikat, megfélemlettek.
Gen 42,36
Észólt hozzájuk atyjuk, b: „Megfosztottatok gyermekeimtől, zsef nincsen, Simeónincsen, éel akarjátok vinni Benjámint, – mindez engem terhel.”
Gen 42,37
Észólt Reubéatyjához, mondván: „Megölheted az éfiamat, ha vissza nem hozom őneked; zd az ékezemre és évisszahozom neked”.
Gen 42,38
És ő szólt: „Nem megy le fiam veletek, mert testvére meghalt és ő maga maradt meg, ha baleset érné az úton, amelyen mentek, akkor natban viszitek ősz fejemet rba”.
 
Gen XLIII.
 
Gen 43,1
Éaz éhséegyre lyosbodott az országban.
Gen 43,2
Értént, hogy midőteljesen megettégabonát, amelyet Egyiptombóhoztak, atyjuk így szólt hozzájuk: „Menjetek újra, vegyetek nekünk egy kis eleséget”.
Gen 43,3
Észólt hozzá Jehuda, mondván: „Intve intett bennünket rfiú, mondván: ne ssátok színemet, ha testvéretek nincsen veletek.
Gen 43,4
Ha testvénket velünk ldöd, lemegyünk éveszünk neked eleséget,
Gen 43,5
de ha nem ldöd, nem megyünk le, mert ama rfiú mondta nekünk: ne ssátok színemet, ha testvéretek nincsen veletek”.
Gen 43,6
Észólt Izráel: „Miért tettetek velem rosszat, tudtára advárfiúnak, hogy van egy testvértek?”
Gen 43,7
És őszóltak: „Nagyon szletesen tudakozódott az rfiú felőnk észüldünk felől, mondván: Él-atyátok? Van-testvértek? mi megmondtuk szavak szerint; vajjon tudhattuk-e, hogy azt fogja mondani, hozzátok le testvérteket”.
Gen 43,8
ÉJehuda szólt atyjához, Izráelhez: „ldd velem fiút, hogy útra keljünk éelmenjünk, hogy éljünk émeg ne haljunk, mi is, te is, gyermekeink is.
Gen 43,9
Éllok érte, kezembővetelheted; ha nem hozom vissza őhozzád éelédbe nem állítom őt, élegyek minden időre tkes előtted.
Gen 43,10
Bizony, ha nem slekedtünk volna, most tszer is vissza lehetnénk”.
Gen 43,11
Észólt hozzájuk atyjuk, Izráel: „Ha r így van, ekként cselekedjetek. Tegyetek az orszálegjobb termékeibőedényeitekbe évigyétek le azt ajándékul annak rfiúnak, egy kis balzsamot, egy kis zet, szereket éladánumot, pisztáciadiót émandulát.
Gen 43,12
Étszeres nzt vegyetek magatokhoz; azt nzt is, amelyet visszatettek zsákjaitok szába, szintévigyétek magatokkal, tha vedévolt.
Gen 43,13
Testvérteket is vigyétek ékeljetek útra, menjetek el isméahhoz rfiúhoz.
Gen 43,14
ÉMindenható Isten adjon nektek irgalmat rfiú előtt, hogy elbocsássa veletek sik testvérteket éBenjámint, épedig, ha meg vagyok fosztva gyermekeimtől, legyek megfosztva”.
Gen 43,15
Érfiak vettéezt az ajándékot, tszeres nzt is vettek magukhoz, éBenjámint, éelindultak élementek Egyiptomba ézsef elé állottak.
Gen 43,16
Mikor zsef tta velüBenjámint, szólt za vezetőnek: „Vezesd be az embereket zba, gj le barmot ékészítsd el, mert ez emberek velem fognak ebédelni.
Gen 43,17
Éaz ember úgy tett, amint zsef mondta ébevezette az embereket zsef ba.
Gen 43,18
Megijedtek az emberek, azért, hogy bevezették őket zsef ba észóltak: „nz miatt, mely multkor visszakerült zsákjainkba, hoztak be bennünket, hogy nk rjenek és nk rohanjanak éhogy bennünket rabszolgákká tegyenek észamarainkat”.
Gen 43,19
Ézelebb ptek az emberhez, aki zsef nak vezetője volt észóltak hozzá kapujában,
Gen 43,20
émondták: „nk uram, valóban lejöttünk először, hogy eleséget vegyünk.
Gen 43,21
Értént, hogy midőszállásunkhoz értünk ékibontottuk zsákjainkat, íme mindegyikünk nze, ezüstünk teljes súlyában zsászában volt; ezt visszahoztuk magunkkal.
Gen 43,22
Énzt is hoztunk le kezünkben, hogy eleséget vegyünk. Nem tudjuk, ki tette nzünket zsákjainkba.”
Gen 43,23
És ő szólt: „ke veletek! Ne ljetek Istenetek éatyátok Istene adta nektek kincset zsákjaitokba, nzetek eljutott hozzám”. Ékivezette hozzájuk Simeónt.
Gen 43,24
Érfiú bevezette az embereket zsef ba, adott nekik vizet émegmostábaikat, azutáadott abrakot szamaraiknak.
Gen 43,25
És őelőszítettéaz ajándékot, mire zsef lben megjön, mivel hogy hallották, hogy ott fognak enni.
Gen 43,26
Émidőzsef hazajött, bevitténeki zba az ajándékot, amely kezükben volt; ésmeghajoltak előtte ldig.
Gen 43,27
És ő rdezőskött hogyléfelől észólt: „van-atyátok, az öreg ember, akirőszóltatok, él-g?”
Gen 43,28
És őmondták: „van szolgád, mi atyánk, g él”; meghajoltak éleborultak.
Gen 43,29
És ő lemelte szemét émeglátta Benjámint, testvét, anyjának fiát, észólt: „Ez legkisebb testvértek, akirőnekem szóltatok?” Neki pedig azt mondta: „Isten legyen kegyes hozzád, fiam”.
Gen 43,30
Éelsietett zsef, mert megindult szíve testvén érni akart; bement szobába éott rt.
Gen 43,31
Megmosta arcát ékiment, uralkodott magán émondta: „Hozzátok az ételt”.
Gen 43,32
tették ő eléje én ő elék, éaz egyiptomiaknak, akik vele ettek, mert nem ehetnek az egyiptomiak kenyeret berekkel együtt, mert ez úlat az egyiptomiaknak.
Gen 43,33
És ültek előtte, az elsőszütt elsőszüttsége szerint élegfiatalabb fiatalsága szerint éaz emberek egymásra bámultak.
Gen 43,34
És ő le vittek hozzájuk szeket, és ötszöbb volt Benjámin sze valamennyiöszél. Ittak égan voltak nála.
 
Gen XLIV.
 
Gen 44,1
Émegparancsolta za vezetőnek, mondván: „ltsd meg az emberek zsákjait eleséggel, amennyit csak elvinni képesek, étedd be mindegyiknek nzézsákja szába.
Gen 44,2
Étedd be serlegemet, az ezüst serleget legkisebbik zsákjának szába, gabonának ával együtt”. És ő úgy cselekedett, amint zsef mondta.
Gen 44,3
Éamikor reggel felvirradt, elbocsátottáaz embereket, szamaraikkal együtt.
Gen 44,4
Éamikor kimentek rosból, énem voltak messze, azt mondta zsef za vezetőnek: „Menj az emberek után, éha utórted őket, mondd nekik, miért fizettétek rosszal t?
Gen 44,5
Nem ez az, amibőaz uram iszik éabbószokott solni is? Rosszul cselekedtétek, amit tettetek”.
Gen 44,6
Éutórte őket éezeket szavakat mondta nekik.
Gen 44,7
És őmondtáneki: „Miért szólt uram ilyen szavakat, vol legyen szolgáidtól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek.
Gen 44,8
nzt, amelyet zsákjaink szában találtunk, visszahoztuk neked Kanaáorszál, hogy lopnánk urad házából ezüstövagy aranyat?
Gen 44,9
Akárkinémegtaláljuk szolgáid l, az haljon meg émi is urunk rabszolgálegyünk”.
Gen 44,10
És ő szólt: „Most is szavaitok szerint legyen; akinévan, az rabszolgálesz, ti pedig mentesek lesztek”.
Gen 44,11
Hamarosan lerakta mindegyik zsákjáldre ékibontotta mindegyik zsákját.
Gen 44,12
Ő kutatott, legnagyobbnákezdte élegkisebbnégezte; émegtaláltáserleget Benjámin zsákjában.
Gen 44,13Megszaggattáruháikat, azutámindegyik lrakodott szamarára évisszatértek rosba.
Gen 44,14
Jehuda étestvérei bementek zsef ba – ő ott volt – éldre vetettémagukat előtte.
Gen 44,15
Ézsef mondta nekik: „Micsoda dolog ez, amit cselekedtetek? Nem tudjátok-e, hogy olyan rfiú, mint én, solni szokott?”
Gen 44,16
Észólt Jehuda: „Mit mondjunk uramnak, mit szóljunk éhogy igazoljuk magunkat? Isten megtudta szolgáid t. Íme, rabszolgávagyunk uramnak, mi, éaz is, akinéserleg találtatott”.
Gen 44,17
És ő azt mondta: „vol legyen lem, hogy ezt tegyem. Az az ember, akinéserleg találtatott, az legyen rabszolgám, ti pedig menjetek fel vel atyátokhoz.”

 
 

1 thought on “1-10 Mikéc hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.