4-07 Bálák hetiszakasz felolvasva magyarul, audio

4-07 Bálák hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Bálák” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Csom Éva

Bálák hetiszakasz felolvasva

Csom Éva
Csom Éva

Numeri, Mózes 5. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Bálák (4Mózes 22:2–25:9.)

VII. Bálák.
Num XXII.
Num 22,2
És látta Bálák, Cippór fia mindazt, amit Izráel az Emórival tett;
Num 22,3
és Móáb nagyon megijedt a nép miatt, mert számosan voltak és Móáb rettegett Izráel
fiaitól.
Num 22,4
És szólt Móáb Midján véneihez: Most felfal e gyülekezet mindent körülöttünk, amint
felfalja az ökör a mező füvét. És Bálák, Cippór fia, Móáb királya volt abban az időben.
Num 22,5
És követeket küldött Bileámhoz, Beór fiához Petórba, amely a folyam mellett van, az ő
népe fiainak országába, hogy hívják el őt, mondván: Íme egy nép jött ki Egyiptomból, íme ő
befödi a föld színét és velem szemben tanyázik.
Num 22,6
Most tehát jer, kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet, mert hatalmasabb mint én; talán így
erősebb leszek, úgyhogy megverhetem őt és kiűzhetem az országból. Mert tudom, hogy akit te
megáldasz, az áldott és akit megátkozol, az átkozott lesz.
Num 22,7
És elmentek Móáb vénei és Midján vénei a varázslás díjával kezükben és elérkeztek
Bileámhoz és elmondták neki Bálák szavait.
Num 22,8
És ő mondta nekik: Háljatok itt az éjjel és majd adok nektek feleletet, amit az Örökkévaló
szólni fog hozzám. És ott maradtak Móáb nagyjai Bileámnál.
Num 22,9
És Isten jött Bileámhoz és mondta: Kik ezek a férfiak nálad?
Num 22,10
És Bileám mondta Istennek: Bálák, Cippór fia, Móáb királya küldött hozzám:
Num 22,11
Íme a nép, amely kijött Egyiptomból, beborítja a föld színét: most jer, átkozd meg őt
nekem, talán képes leszek harcolni ellene és kiűzhetem őt.
Num 22,12
És mondta Isten Bileámnak: Ne menj velük, ne átkozd meg a népet, mert áldott az.
Num 22,13
És fölkelt Bileám reggel és mondta Bálák nagyjainak: Menjetek országotokba, mert az
Örökkévaló nem engedte meg nekem, hogy veletek menjek.
Num 22,14
És fölkeltek Móáb nagyjai és visszamentek Bálákhoz és mondták; Bileám nem akart
velünk jönni.
Num 22,15
És Bálák újra küldött nagyokat, többet és előkelőbbeket amazoknál.
Num 22,16
És ők eljöttek Bileámhoz és mondták neki: Így szól Bálák, Cippór fia; ne akadályozzon
téged semmi, kérlek, hogy hozzám eljöjj.
Num 22,17
Mert nagy tiszteletben foglak részesíteni és mindent, amit mondani fogsz nekem,
megteszek; jer hát kérlek, átkozd meg nekem ezt a népet.
Num 22,18
És Bileám felelt és mondta Bálák szolgáinak: Ha Bálák nekem adná házát tele ezüsttel és
arannyal, nem szeghetném meg az Örökkévaló, az én Istenem parancsát, hogy tegyek többet
vagy kevesebbet.
Num 22,19
Most tehát kérlek, maradjatok itt ti is éjjel, hadd tudjam meg, mit fog az Örökkévaló újra
nekem mondani.
Num 22,20
És Isten jött Bileámhoz éjjel és mondta neki: Ha téged elhívni jöttek a férfiak, kelj föl,
menj velük, csakhogy azt cselekedjed, amit majd neked mondok.
Num 22,21
És Bileám fölkelt reggel, fölnyergelte szamarát és elment Móáb nagyjaival.
Num 22,22
És föllobbant Isten haragja, mert elindult és az útra odaállott az Örökkévaló angyala, hogy
akadályozza. Ő szamarán nyargalt és két szolgája volt vele.
Num 22,23
És a szamár látta az Örökkévaló angyalát, amint áll az úton és kardja kivonva kezében; és
akkor a szamár letért az útról és a mezőre ment és Bileám megütötte a szamarat, hogy ráterelje
az útra.
Num 22,24
Ekkor az Örökkévaló angyala megállott a szőlők közti ösvényen; kerítés volt erre és
kerítés volt arra.
Num 22,25
És a szamár látta az Örökkévaló angyalát és odaszorította magát a falhoz és odaszorította
Bileám lábát a falhoz és ő újra megütötte.
Num 22,26
És akkor az Örökkévaló angyala továbbment és megállott egy szűk helyen, ahol nem volt
út kitérni sem jobbra, sem balra.
Num 22,27
És a szamár látta az Örökkévaló angyalát és lehevert Bileám alatt; és erre fellobbant
Bileám haragja és megütötte a szamarat botjával.
Num 22,28
És megnyitotta az Örökkévaló a szamár száját és ő mondta Bileámnak: Mit tettem neked,
hogy megütöttél engem immár három ízben?
Num 22,29
Bileám mondta a szamárnak: Mert gúnyt űztél velem; ha kard volna kezemben most
megöltelek volna.
Num 22,30
És a szamár mondta Bileámnak: Nem vagyok-e a te szamarad, amelyen nyargaltál amióta
vagy, mind a mai napig, vajjon szoktam-e így cselekedni veled? Ő mondta: Nem.
Num 22,31
És az Örökkévaló megnyitotta Bileám szemét és látta az Örökkévaló angyalát, amint áll az
úton és kivont kardja kezében; és ő meghajolt és arcára borult.
Num 22,32
És szólt hozzá az Örökkévaló angyala: Miért ütötted meg szamaradat immár három ízben?
Íme, én kijöttem, hogy megakadályozzalak, mert veszedelmes a te utad én előttem.
Num 22,33
És meglátott engem a szamár és kitért előttem immár három ízben; ha nem tér ki előttem,
bizony, most téged megöltelek volna és őt életben hagyom.
Num 22,34
És szólt Bileám az Örökkévaló angyalához: Vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állsz
előttem az úton; és most, ha rossznak tetszik szemedben, vissza akarok térni.
Num 22,35
És az Örökkévaló angyala mondta Bileámnak: Menj a férfiakkal, de csak azt az igét, amit
én mondok neked, azt mondjad. És elment Bileám Bálák nagyjaival.
Num 22,36
És midőn Bálák hallotta, hogy jön Bileám, kiment elébe Móáb városába, amely az Arnón
határán van, amely a határ szélén van.
Num 22,37
És Bálák mondta Bileámnak: Nem küldtem-e már hozzád, hogy elhívjalak téged, miért
nem jöttél el hozzám? Vajjon igazán nem tudlak-e téged megtisztelni?
Num 22,38
És Bileám mondta Báláknak: Íme, eljöttem hozzád, de vajjon lehet-e bármit szólnom? Azt
az igét, amelyet számba tesz az Isten, azt fogom mondani.
Num 22,39És Bileám ment Bálákkal és elérkeztek Kirjat Húcótba.
Num 22,40
És Bálák levágott marhát és juhot és küldötte Bileámnak és a nagyoknak, akik vele voltak.
Num 22,41
És történt reggel, hogy Bálák vette Bileámot és fölvezette Báal magaslataira és ő látta
onnan a nép egy részét.
Num XXIII.
Num 23,1
És Bileám szólt Bálákhoz: Építs nekem e helyen hét oltárt és készíts elő nekem hét tulkot
és hét kost.
Num 23,2
És Bálák úgy cselekedett, amint Bileám mondta és Bálák és Bileám áldozott mindegyik
oltáron egy tulkot és egy kost.
Num 23,3
És Bileám mondta Báláknak: Maradj itt égőáldozatodnál, én elmegyek; talán elébem tűnik
az Örökkévaló és amit ő látnom enged, azt tudtodra adom. És elment egy hegy csúcsára.
Num 23,4
És Isten eléje tűnt Bileámnak. És ő mondta: A hét oltárt elkészítettem és bemutattam egy
tulkot és egy kost mindegyik oltáron.
Num 23,5
És az Örökkévaló igét tett Bileám szájába és mondta: Térj vissza Bálákhoz és így szólj.
Num 23,6
És ő visszatért hozzá és íme ott állott az égőáldozatnál ő és Móáb nagyjai mind.
Num 23,7
És előadta példázatát és mondta: Arámból hozott engem Bálák, Móáb királya, Kelet
hegyeiről, jer, átkozd meg nekem Jákóbot, jer, szidjad Izráelt.
Num 23,8
Hogyan átkozzam meg azt, akit nem átkozott meg Isten és hogyan káromoljam azt, akit
nem káromolt az Örökkévaló?
Num 23,9
Mert a szirtek csúcsáról látom őt és a dombokról szemlélem őt; íme, ez egy olyan nép,
amely külön lakik és nemzetek közé nem számítja magát.
Num 23,10
Ki számlálhatja meg Jákób porát és mondhatja meg Izráel ivadékának számát? Hadd
haljon meg lelkem az igazak halálával és olyan legyen maradékom, mint az övé!
Num 23,11
És szólt Bálák Bileámhoz: Mit tettél velem? Ellenségeimet megátkozni hoztalak és íme, te
megáldottad őket.
Num 23,12
És ő felelt és mondta: Nem azt kell-e mondanom, amit számba tesz az Örökkévaló?
Num 23,13
És mondta neki Bálák: Jer velem, kérlek, egy másik helyre, ahonnan láthatod; de csak egy
részét látod majd és nem látod az egészet; és átkozd meg őt nekem onnan!
Num 23,14
És elvitte az Őrök mezejére a Piszga csúcsára és épített hét oltárt és áldozott egy tulkot és
egy kost mindegyik oltáron.
Num 23,15
És mondta Báláknak: Maradj itt az égőáldozatodnál, amíg én találkozom az Örökkévalóval
itt.Num 23,16
És eléje tűnt az Örökkévaló Bileámnak és igét tett a szájába és mondta: Térj vissza
Bálákhoz és így szólj.
Num 23,17
És visszament hozzá és íme, ott állt az égőáldozatnál és Móáb nagyjai vele. És Bálák
mondta neki: Mit szólt az Örökkévaló?
Num 23,18
És ő előadta példázatát és mondta: Kelj fel, Bálák és halljad, figyelj rám, Cippór fia.
Num 23,19
Az Isten nem ember, hogy hazudjék, sem emberfia, hogy meggondolja magát; ha Ő szólt,
nem teszi-e meg, ha beszélt, nem teljesíti-e?
Num 23,20
Íme, parancsot kaptam, hogy áldjak és Ő áldott és én nem változtathatom meg.
Num 23,21
Nem szemlélt hamisságot Jákóbban és nem látott bajt Izráelben; az Örökkévaló, az ő
Istene vele van és a király riadó szava köztük van.
Num 23,22
Isten kivezette őket Egyiptomból, a reém magasratörő ereje az övé.
Num 23,23
Mert nem fog a varázslás Jákóbon, sem a bűvölés Izráelen, mert kellő időben megmondják
Jákóbnak és Izráelnek, amit Isten művel.
Num 23,24
Íme, a nép fölkel, mint nőstény oroszlán, mint oroszlán emelkedik fel; nem fekszik le, míg
zsákmányt nem eszik és míg a megöltek vérét nem issza.
Num 23,25
És Bálák mondta Bileámnak: Se meg ne átkozd, se meg ne áldjad.
Num 23,26
És Bileám felelt és mondta Báláknak: Nem mondtam-e neked szólván: Mindent, amit az
Örökkévaló mondani fog, azt cselekszem?
Num 23,27
És Bálák mondta Bileámnak: Jer csak elviszlek egy másik helyre, talán helyesnek tetszik
az Isten szemében, hogy megátkozd nekem onnan.
Num 23,28
És elvitte Bálák Bileámot a Peór csúcsára, amely letekint a sivatagra.
Num 23,29
És Bileám mondta Báláknak: Építs itt nekem hét oltárt és készíts nekem itt hét tulkot és
hét kost.
Num 23,30
És Bálák úgy cselekedett, amint Bileám mondta. És bemutatott egy tulkot és egy kost
mindegyik oltáron.


Num XXIV.
Num 24,1
És midőn látta Bileám, hogy tetszett az Örökkévaló szemében, hogy megáldja Izráelt, nem
ment el, mint az előbbi alkalmakkor varázslás végett, hanem a sivatag felé fordította arcát.
Num 24,2
És Bileám fölemelte szemét és látta Izráelt amint lakik törzsei szerint és reászállott Isten
szelleme.
Num 24,3
És előadta példázatát és mondta: Bileám, Beórnak fia, mondja, a férfi, a nyitott szemű,
mondja:
Num 24,4
ő mondja, aki Isten szavait hallgatja, aki a Mindenható látomását látja, leborulva és nyilt
szemekkel.
Num 24,5
Milyen szépek a te sátraid, Jákób, a te hajlékaid, Izráel!
Num 24,6
Mint patakok, melyek elhúzódnak, mint kertek a folyó mentén, mint álóék, amelyeket az
Örökkévaló ültetett, mint cédrusok a vizek mentén.
Num 24,7
Víz folyik vödreiből és vetése lesz bő vizek között; és királya magasabb lesz Agágnál és
királysága hatalmassá lesz.
Num 24,8
Isten kivezette Egyiptomból a reém magasratörő ereje az övé, fölemészt népeket, az ő
elleneit, csontjaikat összetöri és nyilait összezúzza.
Num 24,9
Letérdel, lefekszik, mint egy oroszlán és mint egy nőstény oroszlán; ki kelti föl? Áldott
legyen mindenki, aki téged áld és átkozott legyen mindenki, aki téged átkoz.
Num 24,10
És föllobbant Bálák haragja Bileám ellen és összecsapta kezeit; és szólt Bálák Bileámhoz:
Ellenségeimet megátkozni hívtalak és íme, te áldást mondtál immár három ízben.
Num 24,11
Most már siess vissza hazádba! Azt mondtam, hogy nagy tiszteletben foglak részesíteni,
de íme, az Örökkévaló megfosztott téged a tisztelettől.
Num 24,12
És Bileám mondta Báláknak: Nem szóltam-e követeidhez is, akiket hozzám küldtél
mondván:
Num 24,13
Ha Bálák nekem adná házát tele ezüsttel és arannyal, nem szeghetném meg az Örökkévaló
parancsát, hogy jót vagy rosszat cselekedjek a saját szívemből. Amit az Örökkévaló beszél, azt
beszélem én.
Num 24,14
És most, íme, elmegyek népemhez; jer, tanácsot adok neked, mit tesz majd ez a nép a te
népeddel az idők végén.
Num 24,15
És előadta példázatát és mondta: Mondja Bileám, Beórnak fia és mondja a férfi, a nyitott
szemű,
Num 24,16
ő mondja, aki hallja Isten szavait, aki tudja a Legmagasabb tudását, aki látja a Mindenható
látomását, leborulva és nyilt szemekkel.
Num 24,17
Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közelről; fölkel egy csillag Jákóbból és
föltámad egy kormánypálca Izráelből és összezúzza Móáb széleit és letöri Sét minden fiát.
Num 24,18
És Edóm birtokká lesz, Széir is birtokká lesz, az ő ellenségei, mialatt Izráel megmutatja
erejét.
Num 24,19
Uralkodó származik Jákóbból és elpusztítja, ami megmaradt a városból.Num 24,20
És Amálékra nézett és előadta példázatát és mondta: Nemzetek elseje Amálék, de végül
pusztulásra jut.
Num 24,21
És nézett a kénitára és előadta példázatát és mondta: Szilárd a te lakásod és fészked a
sziklába van rakva,
Num 24,22
de Káin mégis el fog pusztulni. Mikor? Assur fog téged foglyul ejteni.
Num 24,23
És ő előadta példázatát és mondta: Jaj ki fog élni, ha így rendeli Isten?
Num 24,24
De hajók jönnek Kittim partjáról és lealázzák Assurt. És lealázza Ébert, de ő is pusztulásra
jut!
Num 24,25
És fölkelt Bileám, elment és visszatért hazájába; Bálák is elment útjára.
Num XXV.
Num 25,1
És Izráel Sittimben lakott és a nép elkezdett paráználkodni Móáb leányaival.
Num 25,2
Meghívták a népet isteneik áldozatához és evett a nép és leborult isteneik előtt.
Num 25,3
És csatlakozott a nép Báal-Peórhoz és föllobbant az Örökkévaló haragja Izráel ellen.
Num 25,4
És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Gyüjtsd össze a nép vezéreit és végeztesd ki őket az
Örökkévaló előtt; fényes nappal, hogy elforduljon az Örökkévaló föllobbant haragja Izráeltől.
Num 25,5
És mondta Mózes Izráel bíráinak: Öljétek meg, mindegyik az ő embereit, akik
csatlakoztak Báal-Peórhoz.
Num 25,6
És íme, egy férfiú Izráel fiai közül jött és odavezetett testvéreihez egy midjánita nőt Mózes
szeme láttára és Izráel fiai egész közösségének szeme láttára, mialatt azok sírtak a találkozás
sátrának bejáratánál.
Num 25,7
És midőn látta Pinhász, Áron pap fiának, Eleázárnak fia, fölkelt a község köréből és dárdát
vett kezébe.
Num 25,8
És bement az izraelita férfi után a kamrába és átszúrta mindkettőjüket, az izraelita férfiút
és a nőt a hasán; erre elállt a csapás Izráel fiairól.
Num 25,9
És voltak, akik meghaltak a csapásban, huszonnégyezren.

1 thought on “4-07 Bálák hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.