5-06 Ki Técé hetiszakasz felolvasva

5-06 Ki Técé hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

Ki Thécé” (Ki Técé) – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Faith Asher

Ki Técé hetiszakasz felolvasva
Faith Asher
Faith Áser

Deuteronomium, Mózes 5. könyve. (HERTZ-féle fordítás)

Ki Thécé (5Mózes 21:10–25:19.)

 

VI. Ki thécé.
Deut XXI.
Deut 21,10
Midőn kivonulsz csatába ellenséged ellen és az Örökkévaló, a te Istened kezedbe adja őt és
foglyokat ejtesz közüle;
Deut 21,11
és látsz a foglyok közt egy szép külsejű nőt és megkedveled és el akarod venni feleségül:
Deut 21,12
akkor vidd el őt házadba és nyírja le haját és gondozza körmeit;
Deut 21,13
és távolítsa el fogságabeli ruháját, maradjon házadban és sirassa apját és anyját egy teljes
hónapon át és csak azután menj be hozzá és légy a férje és legyen ő a te feleséged.
Deut 21,14
És lesz, hogyha majd nem kedveled, bocsásd el szabadon, de ne add el pénzért; ne bánj
vele mint rabszolgával, annak ellenében, hogy megaláztad őt.
Deut 21,15
Ha egy férfiúnak két felesége lesz, az egyik kedvelt és a másik gyűlölt, és szülnek neki
fiúkat, mind a kettő, a kedvelt és a gyűlölt, és az elsőszülött fiú a gyűlölté;
Deut 21,16
akkor lesz, hogy amely napon örökül adja fiainak azt, amije van, nem teheti elsőszülöttnek
a kedvelt nő fiát a gyűlölt nő fia helyébe, aki az elsőszülött;
Deut 21,17
hanem ismerje el az elsőszülöttet, a gyűlölt nő fiát, adva neki kétszeres részt mindenből,
amije van, mert ő tehetsége zsengéje, őt illeti az elsőszülöttség joga.
Deut 21,18
Ha egy embernek konok és engedetlen fia van, aki nem hallgat atyja szavára, sem anyja
szavára, és noha megfenyítik őt, nem hallgat reájuk:
Deut 21,19
akkor fogják meg őt atyja és anyja és vezessék városa vénei elé, a helység kapujához;
Deut 21,20
és szóljanak városa véneihez: Ez a mi fiúnk konok és engedetlen, nem hallgat szavunkra,
tobzódó és iszákos.
Deut 21,21
És kövezzék meg városának férfilakosai mind kövekkel, hogy meghaljon. Így pusztítsd ki
a rosszat közüled; és egész Izráel hallja és féljen.
Deut 21,22
És ha valakin halálbüntetéssel járó bűn lesz és kivégzik és fölakasztod holttestét egy fára,
Deut 21,23
ne hagyd holttestét éjjelen át a fán, hanem el kell temetned őt az nap, mert Isten átka a
fölakasztott; meg ne tisztátalanítsd földedet, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked
birtokul.

Deut XXII.
Deut 22,1
Ne nézd tétlenül testvéred ökrét vagy bárányát, amint valahová eltévelyeg és ne fordulj el
tőlük; vissza kell vinned azokat testvérednek.
Deut 22,2
És ha testvéred nincs közel hozzád vagy nem ismered őt, akkor vidd be házadba és
maradjon nálad, míg testvéred nem keresi, akkor add vissza neki.
Deut 22,3
És így tégy szamarával, így tégy ruhájával és így tégy testvéred minden elveszett
tárgyával, amelyet elvesztett és te megtaláltad; nem szabad elfordulnod tőle.
Deut 22,4
Ne nézd testvéred szamarát vagy ökrét, amint leroskad az úton és ne fordulj el tőlük; segíts
neki fölemelni azt.
Deut 22,5
Ne viselje nő férfi ruháját és ne öltse magára férfi nőnek öltözékét, mert az Örökkévaló, a
te Istened útálata mindenki, aki ilyen dolgot művel.
Deut 22,6
Ha elébed akad az úton madárfészek valamely fán vagy a földön, benne fiókák vagy
tojások és az anya ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákkal együtt;
Deut 22,7
el kell bocsátanod az anyát, de a fiókákat elveheted magadnak; hogy jó dolgod legyen és
hosszú életű légy.
Deut 22,8
Ha új házat építesz, készíts korlátot háztetődre, hogy ne hozz vérbűnt házadba, ha valaki
leesik róla.
Deut 22,9
Ne vesd be szőlődet kétféle maggal, nehogy szentté váljék az egész, együtt a mag, amelyet
elvetsz és a szőlőnek termése.
Deut 22,10
Ne szánts ökörrel és szamárral együtt.
Deut 22,11
Ne ölts fel kevert szövésű ruhát, gyapjút és lent együtt.
Deut 22,12
Rojtokat készíts magadnak ruhádnak négy szögletére, amellyel betakarod magad.
Deut 22,13
Ha valaki feleséget vesz és hozzá megy és azután meggyűlöli,
Deut 22,14
és reáfog szégyenletes dolgokat, rossz hírt terjeszt róla és azt mondja: ezt az asszonyt
elvettem, közeledtem hozzá és nem találtam nála szűzességet,
Deut 22,15
akkor a leánynak apja és anyja vegye és mutassa elő a leány szűzességének jeleit a város
vénei előtt a város kapujában.
Deut 22,16
És szóljon a leány apja a vénekhez: Leányomat odaadtam e férfiúnak feleségül, de ő
meggyűlölte;
Deut 22,17
és íme, ráfog szégyenletes dolgokat, mondván: nem találtam leányodnál szűzességet; és
íme, ezek leányom szűzességének jelei. És terítsétek ki a ruhát a város vénei előtt.
Deut 22,18
És a város vénei vegyék a férfiút és fenyítsék meg;
Deut 22,19
és bírságolják meg száz ezüst sekellel és adják azt a leány atyjának, mert rossz hírt
terjesztett Izráel egy hajadonáról; és az felesége maradjon, nem bocsáthatja el egész életén át.
Deut 22,20
De ha igaz volt e dolog, hogy nem találták a szűzesség jeleit a leánynál,
Deut 22,21
akkor vezessék ki a leányt atyja házának bejáratához és városának férfi lakosai kövezzék
meg kövekkel, hogy meghaljon, mert aljasságot követett el Izráelben, paráználkodva atyja
házában. Így pusztítsd ki a rosszat körödből.
Deut 22,22
Ha rajta érnek valakit, amint egy férjes nővel hál, haljanak meg mindketten: a férfi, aki
hált a nővel és a nő; így pusztítsd ki a rosszat Izráelből.
Deut 22,23
Ha egy hajadon leány el van jegyezve egy férfiúval és valaki őt a városban találja és vele
hál:
Deut 22,24
vezessétek ki mindkettőjüket annak a városnak kapujához és kövezzétek meg őket
kövekkel, hogy meghaljanak: a leányt, mivel nem kiáltott a városban, és a férfit, mivel
meggyalázta felebarátjának feleségét; így pusztítsd ki a rosszat körödből.
Deut 22,25
De ha a mezőn éri a férfi az eljegyzett leányt és megragadja őt a férfi és vele hál, csak a
férfi haljon meg, aki vele hált.
Deut 22,26
De a leánynak ne tégy semmit, nincs a leánynak halálos bűne, mert amint valaki
felebarátjára támad és meggyilkolja, épp olyan ez a dolog;
Deut 22,27
mert a mezőn érte őt, kiáltott az eljegyzett leány, de nem volt senki, aki segített volna rajta.
Deut 22,28
Ha valaki talál egy hajadon leányt, aki nincs eljegyezve, és megragadja és vele hál és rajta
érik őket;
Deut 22,29
akkor adjon a férfi, aki vele hált, a leány atyjának ötven ezüst sékelt, és legyen felesége,
azért mert meggyalázta; nem bocsáthatja el egész életén át.

Deut XXIII.
Deut 23,1
Ne vegye el senki atyja feleségét és ne födje fel atyja leplét.
Deut 23,2
Ne jusson be zúzott heréjű és csonkított tagú az Örökkévaló gyülekezetébe.
Deut 23,3
Ne jusson be fattyú az Örökkévaló gyülekezetébe; még a tizedik nemzedéke se jusson be
az Örökkévaló gyülekezetébe.
Deut 23,4
Ne jusson be ammónita és móábita az Örökkévaló gyülekezetébe; tizedik nemzedékük se
jusson be az Örökkévaló gyülekezetébe, mindörökig.
Deut 23,5
Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból és
mivel fölbérelte ellened Bileámot, Beór fiát, Petórból, Arám-Naharáimból, hogy megátkozzon;
Deut 23,6
de az Örökkévaló, a te Istened, nem akart hallgatni Bileámra és átváltoztatta számodra az
Örökkévaló, a te Istened, az átkot áldássá, mert szeret téged az Örökkévaló, a te Istened.
Deut 23,7
Ne keresd barátságukat, se jóakaratukat minden napjaidban, soha.
Deut 23,8
Ne vesd meg az edómit, mert testvéred ő; ne vesd meg az egyiptomit, mert jövevény voltál
országában.
Deut 23,9
Gyermekeik, akik születnek nekik, a harmadik nemzedék, jussanak be az Örökkévaló
gyülekezetébe.
Deut 23,10
Midőn táborba vonulsz ellenségeid ellen, tartózkodjál minden rút dologtól.
Deut 23,11
Ha van közöttetek valaki, aki nem tiszta éjszakai eset miatt, menjen a táboron kívül lévő
helyre, ne menjen vissza a táborba.
Deut 23,12
Azonban estefelé fürödjék meg vízben és midőn a nap lement, bemehet a táborba.
Deut 23,13
És legyen számodra külön hely a táboron kívül, hogy oda menj ki.
Deut 23,14
És legyen ásószerszámod fegyvered mellett, és lészen, hogy amikor leülnél künn, áss vele
és ismét takard be ürülékedet.
Deut 23,15
Mert az Örökkévaló, a te Istened jár táborod közepette, hogy megmentsen téged és eléd
adja ellenségeidet; legyen tehát táborod szent, nehogy tisztátalan dolgot lásson körödben és
elforduljon tőled.
Deut 23,16
Ne szolgáltasd ki urának a szolgát, aki hozzád menekül ura elől.
Deut 23,17
Nálad lakjék, környezetedben, azon a helyen, amelyet majd választ kapuid egyikében, ahol
legjobb neki; ne nyomorgasd őt.
Deut 23,18
Ne legyen kéjnő Izráel leányai között és ne legyen kéjfiú Izráel férfiai között.
Deut 23,19
Ne vidd be parázna nő jutalmát és ebnek bérét az Örökkévaló, a te Istened házába
semmiféle fogadalmi adományul, mert az Örökkévaló, a te Istened útálata mind a kettő.
Deut 23,20
Ne fizettess kamatot testvéreddel, kamatot pénzben, kamatot eledelben, kamatot bármiben,
amit kamatul vesznek.
Deut 23,21
Az idegennel fizettethetsz kamatot, de testvéreddel ne fizettess kamatot, azért hogy
megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened mindenben, amire kezed teszed az országban,
ahová bemégy, hogy elfoglaljad.
Deut 23,22
Ha fogadalmat teszel az Örökkévalónak, a te Istenednek, ne halogasd azt megfizetni, mert
keresni fogja rajtad az Örökkévaló, a te Istened és vétek lesz rajtad.
Deut 23,23
De ha tartózkodol a fogadalomtevéstől, nem lesz rajtad vétek.
Deut 23,24
Ami kijön ajkadon, tartsd meg és teljesítsd, miként megfogadtad az Örökkévalónak, a te
Istenednek önkéntes felajánlással, amit kimondottál száddal.
Deut 23,25
Midőn bemégy felebarátod szőlőjébe, ehetel szőlőt kedved szerint, jóllakásig, de
edényedbe ne rakj.
Deut 23,26
Midőn bemégy felebarátod álló gabonájába, szedegethetsz kalászokat kezeddel, de sarlót
ne emelj felebarátod álló gabonájára.

Deut XXIV.
Deut 24,1
Ha valaki elvesz egy nőt és feleségévé teszi, akkor lesz, hogyha nem talál többé kegyet
szemében, mert talált rajta valami helytelen dolgot, és válólevelet ír neki, kezébe adja és elküldi
házából.
Deut 24,2
És távozik házából és elmegy és más férfié lesz.
Deut 24,3
És meggyűlöli az utóbbi férfi és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából, vagy
ha meghal az utóbbi férfi, aki elvette feleségül:
Deut 24,4
az első férje, aki elküldte volt, nem veheti újra el, hogy felesége legyen, miután
megfertőztetett; mert útálat ez az Örökkévaló színe előtt; és ne hozd vétekbe az országot,
amelyet az Örökkévaló, a te Istened birtokul ad neked.
Deut 24,5
Midőn valaki új feleséget vesz, ne vonuljon hadba és ne essen rája semmi teher, szabad
legyen háza számára egy évig, hogy örvendeztesse feleségét, akit elvett.
Deut 24,6
Ne vegyen senki zálogba kézi malmot vagy felső malomkövet, mert magát az életet venné
zálogba.
Deut 24,7
Ha rajta érnek valakit, hogy ellop egy személyt testvérei, Izráel fiai közül és
zsarnokoskodik vele, majd eladja, haljon meg a tolvaj. Így pusztítsd ki a rosszat körödből.
Deut 24,8
Légy gondos a poklosság bajánál, hogy nagyon vigyázz és mind aszerint cselekedjél,
amint tanítanak benneteket a levita papok; úgy amint nekik megparancsoltam, akként
cselekedjetek gondosan.
Deut 24,9
Emlékezzél arra, amit az Örökkévaló, a te Istened tett Mirjámmal az úton, midőn
kivonultatok Egyiptomból.
Deut 24,10
Midőn hitelezel felebarátodnak bármilyen hitelt, ne menj be házába, hogy elvedd zálogát.
Deut 24,11
Künn állj meg és az az ember, akinek hitelezője vagy, az hozza ki neked a zálogot az
utcára.
Deut 24,12
És ha szegény ember ő, ne feküdjél le zálogával.
Deut 24,13
Vissza kell adnod neki a zálogot naplementekor, hogy lefeküdhessék ruhájában és áldjon
téged; neked pedig érdemül lesz az Örökkévaló, a te Istened előtt.
Deut 24,14Ne gyötörd a szegény és szűkölködő bérest, akár testvéreid akár a jövevények közül való
az, akik országodban vannak, kapuidban.
Deut 24,15
Az nap add meg bérét és ne menjen le fölötte a nap, mert szegény ő és az után vágyódik
lelke; nehogy ellened kiáltson az Örökkévalóhoz és vétek lenne rajtad.
Deut 24,16
Ne ölessenek meg az atyák a gyermekek miatt és a gyermekek ne ölessenek meg az atyák
miatt; mindenki a maga vétke miatt ölessék meg.
Deut 24,17
Ne ferdítsd el a jövevény jogát, sem az árváét és ne vedd zálogba az özvegy ruháját;
Deut 24,18
hanem emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban és kiváltott téged onnan az
Örökkévaló, a te Istened; azért parancsolom neked, hogy megtedd ezt a dolgot.
Deut 24,19
Midőn learatod aratásodat a meződön és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne térj vissza,
hogy elvidd; a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen, azért hogy megáldjon téged az
Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkájában.
Deut 24,20
Midőn levered olajfádat, ne szedd le utólag a felső ágakon maradt bogyót; ez a jövevényé,
az árváé és az özvegyé legyen.
Deut 24,21
Midőn leszüreteled szőlődet, ne böngéssz magad után; ez a jövevényé, az árváé és az
özvegyé legyen.
Deut 24,22
Emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában; azért parancsolom neked,
hogy megtedd ezt a dolgot.

Deut XXV.
Deut 25,1
Ha pör van emberek között és odalépnek a törvény elé, hogy ítéljenek köztük, és fölmentik
az igazságost és elítélik a bűnöst;
Deut 25,2
és akkor lesz, hogyha a bűnös ütleget érdemel, fektesse le a bíró és veressen rá maga előtt
bűnösségéhez mért szám szerint.
Deut 25,3
Negyven ütést verethet reá, nem többet, nehogy ha ezen felül többet veretne rá sok ütéssel,
ezáltal megbecstelenítve lenne testvéred a te szemed előtt.
Deut 25,4
Ne kösd be az ökör száját, mikor nyomtat.
Deut 25,5
Ha testvérek együtt laknak és meghal egyik közülük és nincs fia, ne menjen a halottnak
felesége ki a házból idegen férfihoz; sógora menjen hozzá és vegye el magának feleségül,
sógorházasságban vegye el.
Deut 25,6
És lesz, hogy az elsőszülött, akit szülni fog, viselje meghalt testvérének nevét, hogy ki ne
töröltessék neve Izráelből.
Deut 25,7
És ha a férfi nem akarja elvenni sógornőjét, akkor menjen ki sógornője a kapuba a
vénekhez és mondja: sógorom vonakodik testvérének nevét fenntartani Izráelben, nem akar
sógorházasságban elvenni.Deut 25,8
Erre hívják magukhoz városának vénei és szóljanak hozzá; és ha ő állhatatosan azt
mondja: nem akarom elvenni,
Deut 25,9
akkor lépjen oda hozzá a sógornője a vének szeme előtt, rántsa le lábáról saruját és köpjön
ki előtte; szólaljon meg és mondja: Így történjék a férfival, aki nem építi föl testvérének házát.
Deut 25,10
És ez legyen a neve Izráelben: a lerántott sarujúnak háza.
Deut 25,11
Ha férfiak egymás közt tusakodnak, egyik a másikkal és az egyiknek felesége közeledik,
hogy megmentse férjét annak a kezéből, aki őt veri s kinyujtja kezét és megragadja annak
szemérmét:
Deut 25,12
akkor vágd le kezét, ne sajnálja őt szemed.
Deut 25,13
Ne legyen nálad tarsolyodban kétféle súly, nagy meg kicsiny.
Deut 25,14
Ne legyen nálad házadban kétféle mérték, nagy meg kicsiny.
Deut 25,15
Teljes és igazságos súlyod legyen, teljes és igazságos mértéked legyen, hogy hosszú
legyen az életed azon a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.
Deut 25,16
Mert az Örökkévaló, a te Istened útálata bárki teszi ezeket, bárki követ el jogtalanságot.
Deut 25,17
Emlékezzél meg arról, amit Amálék tett veled az úton, midőn kivonultatok Egyiptomból;
Deut 25,18
hogy rád támadt az úton és levágta közüled mindazokat, akik gyengülten elmaradtak
mögötted, midőn te bágyadt és fáradt voltál, és ő nem félte Istent.
Deut 25,19
És lészen, hogy midőn nyugalmat szerez néked az Örökkévaló, a te Istened, minden
ellenségedtől köröskörül az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul,
hogy elfoglaljad, töröld ki Amálék emlékét az ég alól. Ne felejts!

 

1 thought on “5-06 Ki Técé hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.