4-02 Nászó hetiszakasz felolvasva

4-02 Nászó hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Nászó” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Radziner Chaya (Nógrádi)

Nászó hetiszakasz felolvasva

Radziner Chaya (Nógrádi)

Numeri, Mózes 4. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Nászó (4Mózes 4:21–7:89.)

II. Nászó.
Num IV.
Num 4,21
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 4,22
Vedd föl Gérsón fiainak számát is atyáik háza szerint, családjaik szerint.
Num 4,23
Harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig számláld meg őket; mindenkit, aki
szolgálatba lép, hogy a találkozás sátrában tisztségét ellássa.
Num 4,24
Ez a gérsóniak családjainak szolgálata munkára és teherviselésre.
Num 4,25
Ők vigyék a hajlék szőnyegeit és a találkozás sátrát, borítóját és a táhásborítót, amely fölül
rajta van és a találkozás sátra bejáratának takaróját;
Num 4,26
és az udvar vásznait, az udvar kapubejáratának takaróját, amely az oltáron és a hajlék
körül van és köteleiket és minden szolgálati edényeiket és minden munkát, amit velük tenni
kell, végezzenek el.
Num 4,27
Áron és fiainak parancsa szerint legyen a Gérsón fiainak egész szolgálata, minden
vinnivalójuk és minden szolgálatuk; és bízzátok rájuk őrizetre minden vinnivalójukat.
Num 4,28
Ez a Gérsón fiai családjainak szolgálata a találkozás sátrában; munkájuk legyen Itámárnak,
Áron, a pap fiának keze alatt.
Num 4,29
Merári fiait is családjaik, atyáik házai szerint számláld meg.
Num 4,30
Harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig számláld meg őket, mindenkit, aki
szolgálatba lép, hogy végezze a találkozás sátrában tisztségét.
Num 4,31
És ez az ő vinnivalójuknak feladta egész szolgálatuk szerint a találkozás sátrában: a hajlék
deszkái, reteszei, oszlopai és talpai;
Num 4,32
az udvar oszlopai köröskörül, talpaik, szögeik és köteleik, minden edényükkel és minden
szolgálatuk szerint; névszerint bízzátok reájuk a vinnivalójuk feladatának edényeit.
Num 4,33
Ez Merári fiai családjainak szolgálata minden szolgálatuk szerint a találkozás sátrában;
Itámárnak, Áron, a pap fiának keze alatt.
Num 4,34
És megszámlálták Mózes és Áron és a község fejedelmei Kehát fiait családjaik szerint és
atyáik házai szerint,
Num 4,35
harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig, aki szolgálatba lépett munkára a találkozás
sátrában.Num 4,36
És voltak azok, akiket megszámláltak családjaik szerint: kétezerhétszázötven.
Num 4,37
Ezek azok, akiket megszámláltak a kehátiak családjaiban, mindazok, akik szolgáltak a
találkozás sátrában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsa szerint Mózes
által.
Num 4,38
És akiket megszámláltak Gérsón fiai közül családjaik szerint és atyáik házai szerint,
Num 4,39
harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki szolgálatba lép munkára a
találkozás sátrában,
Num 4,40
azok, akiket megszámláltak családjaik szerint, atyáik házai szerint, voltak: kétezer és
hatszázharminc.
Num 4,41
Ezek, akik megszámláltattak Gérsón fiainak családjaiból, mindazok, akik szolgáltak a
találkozás sátrában, akiket megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsára.
Num 4,42
És akiket megszámláltak Merári fiai családjai közül, családjaik szerint, atyáik házai
szerint,
Num 4,43
harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki szolgálatba lép munkára a
találkozás sátrában,
Num 4,44
azok, akiket megszámláltak családjaik szerint, voltak: háromezer és kétszáz.
Num 4,45
Ezek, akik megszámláltattak Merári fiainak családjaiból, akiket megszámlált Mózes és
Áron az Örökkévaló parancsára Mózes által.
Num 4,46
Mindazok, akiket Mózes és Áron és Izráel fejedelmei megszámláltak a leviták családjai
szerint és atyáik házai szerint,
Num 4,47
harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki jött, hogy végezze a szolgálat
munkáját és a teherviselés munkáját a találkozás sátrában,
Num 4,48
azok, akik megszámláltattak közülök, voltak: nyolcezer és ötszáznyolcvan.
Num 4,49
Az Örökkévaló parancsára megszámláltattak Mózes által, mindegyiket a maga szolgálata
és teherviselése szerint, úgy számláltattak meg, amint megparancsolta az Örökkévaló
Mózesnek.
Num V.
Num 5,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 5,2
Parancsold meg Izráel fiainak, hogy küldjenek ki a táborból minden poklost és mindenkit,
akinek folyása van és aki halott által tisztátalan.
Num 5,3
Mind a férfiakat, mind a nőket küldjétek ki, a táboron kívülre küldjétek ki őket, hogy meg
ne tisztátalanítsák táborukat, ahol én lakozom közöttük.
Num 5,4
És így cselekedtek Izráel fiai; kiküldték őket a táboron kívülre; amint az Örökkévaló szólt
Mózeshez, úgy cselekedtek Izráel fiai.
Num 5,5
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 5,6
Szólj Izráel fiaihoz: Ha egy férfi vagy nő elkövet valamely vétket, amit az emberek
elkövetnek, hűtlenséget követve el az Örökkévaló ellen és így bűnbeesik az a személy,
Num 5,7
akkor vallják be vétküket, amelyet elkövettek és térítse meg bűntettének tárgyát teljes
összegben és toldja hozzá ötödét és adja annak, aki ellen a bűntettet elkövette.
Num 5,8
De ha nincs rokona a férfiúnak, akinek megtérítheti bűntette tárgyát, a bűntett tárgya,
amely megtéríttetik, az Örökkévalóé, a papé legyen az engesztelés kosán kívül, amellyel
engesztelést szereznek számára.
Num 5,9
És minden adomány Izráel fiainak minden szentségéből, amit odavisznek a papnak, az övé
legyen.
Num 5,10
És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek; amit valaki a papnak ad, azé legyen.
11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
12. Szólj Izráel fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valamely férfiúnak a felesége rossz útra tér és elkövet ellene hűtlenséget,
13. valaki hál vele közösüléssel, de ez rejtve maradt férje szeme előtt és titkon maradt és ő tisztátalanná
lett, de tanú nincs ellene és nem is érték rajta;
14. és reászáll a féltékenység szelleme és féltékenykedik feleségére és az tisztátalanná lett; vagy ha reászáll a féltékenység szelleme és féltékenykedik feleségére és az nem lett tisztátalanná:
15. akkor vezesse a férfi feleségét a paphoz és hozza áldozatát őérette, egy tized éfa árpalisztet; ne öntsön rá olajat és ne tegyen rá tömjént, mert a féltékenység lisztáldozata az, az emlékeztetés lisztáldozata, bűnre emlékeztető.
16. És a pap engedje őt közelebb és állítsa az Örökkévaló színe elé.
17. És vegyen a pap szent vizet cserépedényben és a porból, amely a hajlék talaján van, vegyen a pap és tegye be a vízbe.
18. És állítsa a pap az asszonyt az Örökkévaló színe elé, bontsa ki az asszony haját, tegye
tenyereire az emlékeztetés lisztáldozatát, a féltékenység lisztáldozata az; a pap kezében pedig
legyen a keserűség átokhozó vize.
19. És eskesse meg őt a pap és mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki és ha nem lettél hűtlenné tisztátalansággal férjed mellett, akkor légy ment a keserűség ezen átokhozó vizétől;
20. de ha te hűtlenné lettél férjed mellett és tisztátalanná lettél és ha közösült valaki veled férjeden kívül,
21. és eskesse meg a pap az asszonyt az átok esküjével és mondja a pap az asszonynak: Tegyen az Örökkévaló téged átokká és esküvé néped között, az által, hogy az Örökkévaló ágyékodat beesetté és hasadat földagadttá teszi;
22. az átokhozó víz menjen beleidbe, hasadat dagassza meg és ágyékodat tegye beesetté. És mondja
az asszony: Ámen, Ámen!
23. És írja fel a pap az átkokat egy lapra és törülje bele a keserűség vizébe.
24. És itassa meg az asszonnyal a keserűség átokhozó vizét és a víz, amely az átkot okozza, beléje megy és keserűvé válik.
25. És vegye el a pap az asszony kezéből a féltékenység lisztáldozatát és lengesse a lisztáldozatot az Örökkévaló színe előtt és vigye oda az oltárhoz;
26. és vegyen a pap egy maroknyit a lisztáldozatból annak illatrészét és füstölögtesse el az oltáron
és azután itassa meg az asszonnyal a vizet.
27. És midőn megitatta vele a vizet, akkor lesz, hogyha tisztátalanná lett és hűtlenséget követett el férje ellen, belé megy az átokhozó víz és keserűvé válik, hasa földagad és ágyéka beesik és az asszony átokká lesz népe között.
28. És ha az asszony nem lett tisztátalanná, hanem tiszta, akkor ártatlan marad és nyer magzatot.
Num 5,29
Ez a törvény a féltékenységről, midőn hűtlenné lesz egy asszony férje mellett és
tisztátalanná lesz;
Num 5,30
vagy ha egy férfiúra rájön a féltékenység gondolata és féltékenykedik feleségére, akkor
állítsa oda az asszonyt az Örökkévaló színe elé és teljesítse rajta a pap egészen ezt a törvényt.
Num 5,31
Akkor ment lesz a férfiú a bűntől, az asszony pedig viseli bűnét.
Num VI.
Num 6,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 6,2
Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, názir-
fogadalmat, megtartóztatást fogadva az Örökkévalónak,
Num 6,3
tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne igyék borból való ecetet és részegítő italból való
ecetet, semmi szőlőlevet ne igyék és friss vagy szárított szőlőt ne egyék.
Num 6,4
Názirsága egész ideje alatt ne egyék semmit, amit a szőlőtő terem, se magját, se héját.
Num 6,5
Názir-fogadalma egész ideje alatt borotva ne kerüljön fejére, amíg le nem telnek a napok,
amelyekre megtartózkodást fogad az Örökkévalónak, szent legyen; hosszúra növessze fejének
haját.
Num 6,6
Mindazon napok alatt, amelyekre az Örökkévalónak szentelte magát, holt személyhez ne
menjen be.
Num 6,7
Ne tisztátalanítsa meg magát atyjáért, anyjáért, fivéréért, nővéréért, ha meghalnak, mert
Istenének názirsága van a fején.
Num 6,8
Názirsága egész ideje alatt szent ő az Örökkévalónak.
Num 6,9
És ha valaki meghal mellette váratlanul, úgyhogy megtisztátalanította názirfejét, akkor
borotválja le haját, megtisztulása napján, a hetedik napon borotválja le azt.
Num 6,10
És a nyolcadik napon vigyen két gerlicét vagy két galambfiat a paphoz, a találkozás
sátrának bejáratához.
Num 6,11
És áldozza a pap az egyiket vétekáldozatnak és a másikat égőáldozatnak és szerezzen
engesztelést számára, amiért vétkezett a halott által és szentelje meg fejét azon a napon.
Num 6,12
És megtartózkodást fogadjon az Örökkévalónak názirsága napjaira és vegyen egy egyéves
juhot bűnáldozatul; de az előző napok elesnek, mert tisztátalanná lett a názirsága.
Num 6,13
És ez a törvény a názirról: Amely napon betelnek názirsága napjai, hozzák őt a találkozás
sátrának bejáratához;
Num 6,14
mutassa be áldozatát az Örökkévalónak, egy egyéves juhot, hibanélkülit, égőáldozatul és
egy nőstény juhot, egyéveset, hibanélkülit, vétekáldozatul és egy kost, hibanélkülit,
békeáldozatul;
Num 6,15
és egy kosár kovásztalan kenyeret lánglisztből, kalácsokat megkeverve olajjal és
kovásztalan lepényeket, megkenve olajjal, és lisztáldozatukat és öntőáldozataikat.
Num 6,16
És vigye oda a pap az Örökkévaló színe elé és készítse el vétekáldozatát és égőáldozatát.
Num 6,17
És a kost készítse el békeáldozatul az Örökkévalónak a kovásztalan kenyerek kosarával, és
készítse el a pap az ő lisztáldozatát és öntőáldozatát.
Num 6,18
És borotválja le a názir a találkozás sátrának bejáratánál názir-fejét, vegye názir-fejének
haját és tegye a tűzre, amely a békeáldozat alatt van.
Num 6,19
És a pap vegye a kos lapockáját megfőzve és egy kovásztalan kalácsot a kosárból és egy
kovásztalan lepényt és tegye ezeket a názir tenyereire, miután leborotválta názir-haját.
Num 6,20
És lengesse azokat a pap lengetéssel az Örökkévaló színe előtt; szentség az a pap számára,
a lengetés szegyével és az adomány combjával együtt; és azután ihatik a názir bort.
Num 6,21
Ez a törvény a názirról, aki fogadalmat tesz; és az ő áldozatáról az Örökkévalónak
názirságáért, azonkívül, ami vagyonából kerül. Fogadalmának megfelelően, amelyet fogadott,
így cselekedjék názirsága törvénye szerint.
Num 6,22
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 6,23
Szólj Áronhoz és fiaihoz, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nekik:
Num 6,24
Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrködjék fölötted.
Num 6,25
Ragyogtassa az Örökkévaló az Ő arcát reád és legyen hozzád kegyelmes.
Num 6,26
Fordítsa az Örökkévaló az Ő arcát feléd és szerezzen neked békét.
Num 6,27
És helyezzék nevemet Izráel fiaira és én megáldom őket.
Num VII.
Num 7,1
És történt azon a napon, amelyen Mózes elvégezte a hajlék fölállítását, fölkente és
megszentelte azt és minden edényét és az oltárt és minden edényét és fölkente és megszentelte
azokat;
Num 7,2
és áldozatot vittek Izráel fejedelmei, atyáik házának fejei, ők a törzsek fejedelmei, ők, akik
azok fölött állottak, akik megszámláltattak;
Num 7,3
és elhozták áldozatukat az Örökkévaló színe elé, hat födött szekeret és tizenkét marhát;
egy-egy szekeret két fejedelemért és mindegyikért egy-egy ökröt. És elvitték azokat a hajlék
elé.
Num 7,4
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 7,5
Vedd át tőlük és ezek arra valók legyenek, hogy velük végezzék a találkozás sátrának
szolgálatát; és add át azokat a levitáknak, kinek-kinek szolgálatához mérten.
Num 7,6
És elvette Mózes a szekereket és a marhát és odaadta azokat a levitáknak.
Num 7,7
Két szekeret és négy marhát adott Gérsón fiainak szolgálatukhoz mérten;
Num 7,8
négy szekeret és nyolc marhát adott Merári fiainak szolgálatukhoz mérten, Itámárnak,
Áron, a pap fiának kezébe,
Num 7,9
De Kehát fiainak nem adott, mert a szentély szolgálata rajtuk volt, vállon kellett vinniök.
Num 7,10
És a fejedelmek odavitték az oltár felavatására valót azon a napon, amelyen fölkenték és
odavitték a fejedelmek áldozatukat az oltár elé.
Num 7,11
És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Mutassák be áldozatukat, mindegyik fejedelem a maga
napján az oltár fölavatására.
Num 7,12
És aki bemutatta az első napon az áldozatát, volt Nahsón, Ammínádáb fia, Jehúda
törzséből.
Num 7,13
És áldozata volt: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel
a szent sékel szerint, mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel, lisztáldozatnak.
Num 7,14
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,15
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,16
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,17
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Nahsón, Ammínádáb
fiának áldozata.
Num 7,18
A második nap áldozott Netanél, Cúár fia, Jisszákár fejedelme,
Num 7,19
bemutatta áldozatát: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven
sékel a szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,20
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,21
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,22
Egy kecsekebak vétekáldozatnak.
Num 7,23
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Netanél, Cúár fiának
áldozata.
Num 7,24A harmadik napon Zebúlon fiainak fejedelme, Eliáb, Hélón fia.
Num 7,25
Áldozata volt: Egy ezüst tál százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel, lisztáldozatnak.
Num 7,26
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,27
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,28
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,29
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Eliáb, Hélón fiának
áldozata.
Num 7,30
A negyedik napon Reúbén fiainak fejedelme, Elicúr, Sedéúr fia.
Num 7,31
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,32
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,33
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,34
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,35
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Elicúr, Sedéúr fiának
áldozata.
Num 7,36
Az ötödik napon Simeón fiainak fejedelme, Selúmiél, Cúrísaddaj fia.
Num 7,37
Áldozata volt: egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel, lisztáldozatnak.
Num 7,38
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,39
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,40
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,41
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Selúmiél, Cúrísaddaj
fiának áldozata.
Num 7,42
A hatodik napon Gád fiainak fejedelme, Eljászáf, Deúél fia.
Num 7,43
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindkettő tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,44
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,45Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,46
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,47
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Eljászáf, Deúél fiának
áldozata.
Num 7,48
A hetedik napon Efráim fiainak fejedelme, Elisámá, Ammíhúd fia.
Num 7,49
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint, mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,50
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,51
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,52
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,53
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Elisámá, Ammíhúd fiának
áldozata.
Num 7,54
A nyolcadik napon Menasse fiainak fejedelme, Gamliél, Pedácúr fia.
Num 7,55
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,56
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,57
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,58
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,59
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Gamliél, Pedácúr fiának
áldozata.
Num 7,60
A kilencedik napon Benjámin fiainak fejedelme, Abídán, Gideóni fia.
Num 7,61
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,62
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,63
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,64
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,65
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Ábidán, Gideóni fiának
áldozata.
Num 7,66A tizedik napon Dán fiainak fejedelme, Ahíézer, Ammisaddaj fia.
Num 7,67
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,68
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,69
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,70
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,71
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Áhíézer, Ammisaddaj
fiának áldozata.
Num 7,72
A tizenegyedik napon Ásér fiainak fejedelme, Pageíél, Okrán fia.
Num 7,73
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya, egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,74
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,75
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,76
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,77
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Pageíél, Okrán fiának
áldozata.
Num 7,78
A tizenkettedik napon Naftáli fiainak fejedelme, Ahírá, Énán fia.
Num 7,79
Áldozata volt: Egy ezüst tál, százharminc sékel a súlya; egy ezüst medence, hetven sékel a
szent sékel szerint; mindegyik tele olajjal kevert lángliszttel lisztáldozatnak.
Num 7,80
Egy arany kanál, tíz sékel, tele füstölőszerrel.
Num 7,81
Egy fiatal tulok, egy kos, egy egyéves juh égőáldozatnak.
Num 7,82
Egy kecskebak vétekáldozatnak.
Num 7,83
És békeáldozatnak két barom, öt kos, öt bak, öt egyéves juh. Ez Ahírá, Énán fiának
áldozata.
Num 7,84
Ez volt az oltáravatás ajándéka Izráel fejedelmei részéről azon a napon, amelyen
fölkenték: Ezüst tál tizenkettő, ezüst medence tizenkettő, arany kanál tizenkettő.
Num 7,85
Mindegyik ezüst tál súlya százharminc sékel és mindegyik medence hetven; az összes
edényeknek ezüstje kétezer és négyszáz a szent sékel szerint.
Num 7,86A tizenkét arany kanál tele füstölőszerrel, mindegyik tíz sékel, a szent sékel szerint; a
kanalaknak összes aranya százhúsz sékel.
Num 7,87
Mind az égőáldozatra szánt barom volt összesen: tizenkét tulok, kos tizenkettő, egyéves
juh tizenkettő és lisztáldozatuk; és kecskebak tizenkettő vétekáldozatnak.
Num 7,88
És a békeáldozatnak való barom volt: huszonnégy tulok; kos hatvan, bak hatvan, egyéves
juh hatvan. Ez az oltáravatás ajándéka, miután fölkenték azt.
Num 7,89
És amikor bement Mózes a találkozás sátrába, hogy beszéljen Vele, akkor hallotta a
hangot, amint szót intézett hozzá a födél felől, amely a bizonyság ládáján volt, a két kerúb
közül és beszélt vele.

 

 

1 thought on “4-02 Nászó hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.