4-08 Pinhász hetiszakasz feolvasva magyarul, audio

4-08 Pinhász hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Pinhász” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Somhegyi Judit

Pinhász hetiszakasz felolvasva

Somhegyi Judit
Somhegyi Judit

Numeri, Mózes 4. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.)

VIII. Pinhász.
Num 25,10
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 25,11
Pinhász, Áron pap fiának, Eleázárnak fia elfordította haragomat Izráel fiairól, midőn
buzgalommal buzgólkodott érettem közöttük, hogy nem semmisítettem meg Izráel fiait
haragomban.Num 25,12
Azért mondd meg: Íme, én adom neki békeszövetségemet;
Num 25,13
legyen számára és ivadékai számára örökös papságnak szövetsége, azért, mert
buzgólkodott Istenéért és engesztelést szerzett Izráel fiai számára.
Num 25,14
A megölt izraelita férfiúnak neve, aki megöletett a midjánita nővel, volt Zimri, Szálu fia,
Simeóni egyik atyai házának fejedelme.
Num 25,15
És a megölt midjánita nőnek neve: Kozbi, Cúr leánya, aki egyik atyai ház nemzetségének
feje volt Midjánban.
Num 25,16
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 25,17
Szorongassátok a midjánitákat és verjétek le őket,
Num 25,18
mert szorongatóitok ők fondorlataikkal, amelyekkel fondorkodtak ellenetek a Peór
dolgában és a nővérük Kozbi, Midján fejedelmének leánya dolgában, aki megöletett a csapás
napján a Peórnak dolgában.
Num 25,19
És történt a csapás után,


Num XXVI.
Num 26,1
hogy szólt az Örökkévaló Mózeshez és Eleázárhoz, Áron papnak a fiához, mondván:
Num 26,2
Vegyétek föl Izráel fiai egész községének számát, húsz évestől fölfelé atyáik háza szerint,
mindenkit, aki hadbavonulhat Izráelben.
Num 26,3
És beszélt velük Mózes és Eleázár, a pap, Móáb síkságán, Jerihónál, a Jordán mellett,
mondván:
Num 26,4
Vegyétek föl a nép számát húsz évestől fölfelé, amint megparancsolta az Örökkévaló
Mózesnek és Izráel fiainak, akik kijöttek Egyiptom országából.
Num 26,5
Reúben, Izráel elsőszülöttje. Reúben fiai, Hanóktól a Hanóki család, Pallútól a Pallúi
család;
Num 26,6
Hecróntól a Hecróni család, Karmitól a Karmi család.
Num 26,7
Ezek Reúbén családjai; és voltak, akiket megszámláltak, negyvenháromezer és
hétszázharminc.
Num 26,8
Pallú fiai: Eliáb.
Num 26,9
Eliáb fiai: Nemúél, Dátán és Abirám; ez az a Dátán és Abirám, a csapat hivottai, akik
lázadást szítottak Mózes és Áron ellen Kórách csapatában, midőn izgattak az Örökkévaló ellen;
Num 26,10
és a föld megnyitotta száját és elnyelte őket és Kóráchot a csapat halálakor, midőn
fölemésztette a tűz a kétszázötven férfiút és intőjelül lettek.Num 26,11
De Kórách fiai nem haltak meg.
Num 26,12
Simeón fiai családjaik szerint: Nemúéltől a Nemúéli család, Jámintól a Jámini család,
Jákintól a Jákini család;
Num 26,13
Zerahtól a Zarhi család, Sáultól a Sáuli család.
Num 26,14
Ezek a Simeóni családjai; huszonkétezer és kétszáz.
Num 26,15
Gád fiai családjaik szerint; Cefóntól a Cefóni család, Haggitól a Haggi család, Súnitól a
Súni család;
Num 26,16
Oznitól az Ozni család, Éritől az Éri család;
Num 26,17
Aródtól az Aródi család, Arélitől az Aréli család.
Num 26,18
Ezek Gád fiainak családjai, azok szerint, akik megszámláltattak, negyvenezer és ötszáz.
Num 26,19
Jehúda fiai: Ér és Ónán; és meghalt Ér és Ónán Kanaán országában.
Num 26,20
És voltak Jehúda fiai családjaik szerint Sélától a Séláni család, Perectől a Parci család,
Zerahtól a Zarhi család.
Num 26,21
És Perec fiai voltak: Hecróntól a Hécróni család, Hámultól a Hámuli család.
Num 26,22
Ezek Jehúda családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hetvenhatezer és ötszáz.
Num 26,23
Jisszákár fiai családjaik szerint: Tólától a Tólái család, Puvvától a Púni család;
Num 26,24
Jásúbtól a Jásúbi család, Simróntól a Simróni család.
Num 26,25
Ezek Jisszákár családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hatvannégyezer és
háromszáz.
Num 26,26
Zebúlon fiai családjaik szerint: Szeredtől a Szardi család, Élóntól az Élóni család,
Jahleéltől a Jahleéli család.
Num 26,27
Ezek a Zebúlon családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hatvanezer és ötszáz.
Num 26,28
József fiai családjaik szerint: Menasse és Efráim.
Num 26,29
Menasse fiai: Mákirtól a Mákiri család és Mákir nemzette Gileádot; Gileádtól a Gileádi
család.
Num 26,30
Ezek Gileád fiai: Iézertől az Iézeri család, Hélektől a Helki család;
Num 26,31
Aszriéltől az Aszriéli család, Sekemtől a Sikmi család;
Num 26,32Semidától a Semidai család, Héfertől a Hefri család.
Num 26,33
És Celáfhád, Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és Celáfhád leányainak nevei:
Mahla, Nóa, Hogla, Milka és Tirca.
Num 26,34
Ezek Menasse családjai; és azok, akik megszámláltattak, voltak ötvenkétezer és hétszázan.
Num 26,35
Ezek Efráim fiai családjaik szerint: Sútélahtól a Sútalhi család, Bekertől a Bakri család,
Tahantól a Tahani család.
Num 26,36
És ezek Sútelah fiai: Érántól az Éráni család.
Num 26,37
Ezek Efráim fiainak családjai azok szerint, akik megszámláltattak, harminckétezer és
ötszáz. Ezek József fiai családjaik szerint.
Num 26,38
Benjámin fiai családjaik szerint: Belától a Belai család, Asbéltól az Asbéli család,
Ahirámtól az Ahirámi család;
Num 26,39
Sefúfámtól a Súfámi család, Húfámtól a Húfámi család.
Num 26,40
S voltak Bela fiai: Ard meg Naámán, az Ardi család, Naámántól a Naámi család.
Num 26,41
Ezek Benjámin fiai családjaik szerint; és azok, akik megszámláltattak, voltak
negyvenötezer és hatszázan.
Num 26,42
Ezek Dán fiai családjaik szerint: Súhamtól a Súhami család; ezek Dán családjai családjaik
szerint.
Num 26,43
A Suhámi minden családjai azok szerint, akik megszámláltattak, hatvannégyezer és
négyszáz.
Num 26,44
Ásér fiai családjaik szerint: Jimnától a Jimná család, Jisvitől a Jisvi család, Beriától a Berii
család.
Num 26,45
Beria fiaitól: Hebertől a Hebri család, Malkiéltől a Malkiéli család.
Num 26,46
Ásér leányának neve pedig Szerah.
Num 26,47
Ezek Ásér fiainak családjai azok szerint, akik megszámláltattak, ötvenháromezer és
négyszáz,
Num 26,48
Naftáli fiai családjaik szerint: Jahceéltől a Jahceéli család, Gúnitól a Gúni család.
Num 26,49
Jecertől a Jicri család, Sillémtől a Sillémi család.
Num 26,50
Ezek Naftáli családjai családjaik szerint; és azok, akik megszámláltattak, voltak
negyvenötezer és négyszázan.
Num 26,51
Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszázezer és ezerhétszázharminc.Num 26,52
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 26,52
Ezeknek osztassék el az ország birtokul a nevek száma szerint;
Num 26,54
A nagyobb számúnak adj nagyobb birtokot, a csekélyebb számúnak adj kisebb birtokot,
mindenkinek aszerint adassék a birtoka, amint megszámláltattak.
Num 26,55
De sorshúzás útján osszák el az országot; atyáik törzseinek nevei szerint kapjanak birtokot.
Num 26,56
A sorshúzás útján osztassék el a birtok a nagyszámúak és a csekélyszámúak között.
Num 26,57
Ezek Lévi megszámláltjai családjaik szerint: Gersóntól a Gérsunni család, Keháttól a
Keháti család, Meráritól a Merári család.
Num 26,58
Ezek Lévi családjai: a Libni család, a Hebróni család, a Mahli család, a Músi család, a
Korhi család. És Kehát nemzette Amrámot.
Num 26,59
És Amrám feleségének neve Jókebed, Lévi leánya, aki született Lévinek Egyiptomban és
szülte Amrámnak Áront és Mózest és Mirjámot, nővérüket.
Num 26,60
És született Áronnak Nádáb és Abihu, Eleázár és Itámár.
Num 26,61
És meghalt Nádáb és Abihu, midőn idegen tüzet vittek be az Örökkévaló színe elé.
Num 26,62
És azok, akik megszámláltattak, voltak huszonháromezren, minden férfi személy egy
hónapostól fölfelé, mert ők nem számláltattak meg Izráel fiai között, minthogy nem adatott
nekik birtok Izráel fiai között.
Num 26,63
Ezek, akiket megszámláltak Mózes és Eleázár, a pap, akik megszámlálták Izráel fiait
Móáb síkságán Jerihóval szemben, a Jordánon innen.
Num 26,64
És ezek között nem volt senki, akiket Mózes és Áron, a pap, megszámlált; akik
megszámlálták Izráel fiait Szinaj sivatagában;
Num 26,65
mert azt mondta az Örökkévaló róluk, hogy meg kell halniok a sivatagban és nem maradt
közülök senki, csak Káléb, Jefúnne fia és Józsua, Nún fia.
Num XXVII.
Num 27,1
És odaléptek Celáfhád leányai, aki Héfer fia, ez Gileád fia. Mákir fia, ez Menasse fia,
József fiának, Menassénak családjából; ezek leányainak nevei: Mahla, Nóa, Hogla, Milka és
Tirca.
Num 27,2
És odaálltak Mózes elé és Eleázár pap elé és a fejedelmek és az egész község elé a
találkozás sátrának bejáratánál, mondván:
Num 27,3
Atyánk meghalt a sivatagban, de ő nem volt azoknak a csapatában, akik összesereglettek
az Örökkévaló ellen, Kórach csapatában, hanem a maga vétkében halt meg s fiai nem voltak.
Num 27,4
Miért vétessék el atyánk neve a családja közül, mivel nincs fia? Adj nekünk birtokot
atyánk fivérei között.
Num 27,5
És odavitte Mózes ügyüket az Örökkévaló színe elé.
Num 27,6
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 27,7
Helyesen beszélnek Celáfhád leányai; igenis adj nekik birtokot atyjuk fivérei között és
származtasd át atyjuk vagyonát reájuk.
Num 27,8
És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Ha valaki meghal és fia nincsen, akkor származtassátok
át birtokát leányára.
Num 27,9
És ha nincs leánya, akkor adjátok örökségét fivéreinek.
Num 27,10
És ha nincsenek fivérei, akkor adjátok az örökséget atyja fivéreinek.
Num 27,11
És ha atyjának nincsenek fivérei, akkor adjátok az örökségét vérrokonának, aki a
legközelebbi hozzá családjából, és örököljön utána. És legyen Izráel fiai számára jogi
törvényül, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.
Num 27,12
És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj fel erre az Abárim hegyre és nézd meg az
országot, amelyet adtam Izráel fiainak.
Num 27,13
És miután láttad, te is be fogsz térni népeidhez, amint betért Áron testvéred,
Num 27,14
mivel engedetlenek voltatok parancsom iránt Cin sivatagában a község pörlekedései
alkalmával, mikor engem megszentelni kellett volna a víznél szemük előtt. Ezek a pörlekedés
vizei Kádésben, Cin sivatagában.
Num 27,15
És szólt Mózes az Örökkévalóhoz, mondván:
Num 27,16
Rendeljen az Örökkévaló, minden test szellemének Istene, férfiút a község fölé,
Num 27,17
aki vonuljon ki előttük és aki jöjjön be előttük, aki kivezesse és aki bevezesse őket, hogy
ne legyen az Örökkévaló községe olyan, mint a juhnyáj, melynek nincs pásztora.
Num 27,18
És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Vedd magadhoz Józsuát, Nún fiát, a férfiút, akiben
meg van a szellem, és tedd reá kezedet;
Num 27,19
és állítsd őt Eleázár pap elé és az egész község elé és adj neki parancsokat szemük előtt.
Num 27,20
És tedd őt fenséged részesévé, hogy hallgasson reá Izráel fiainak egész községe.
Num 27,21
És álljon Eleázár, a pap előtt, és kérdéseket intézzen hozzá az Úrim ítéletéről az
Örökkévaló színe előtt; az ő parancsára vonuljanak ki és az ő parancsára jöjjenek be, ő maga és
vele Izráel minden fia, az egész község.
Num 27,22
És úgy cselekedett Mózes, amint megparancsolta neki az Örökkévaló; vette Józsuát és
odaállította Eleázár pap elé és az egész község elé;
Num 27,23
és reá tette két kezét és adott neki parancsokat, amint az Örökkévaló szólt Mózeshez.
Num XXVIII.
Num 28,1
És szólt az Örökkévaló Mózesnek, mondván:
Num 28,2
Parancsold meg Izráel fiainak és mondd nekik: Áldozatomat, kenyeremet égőáldozataim
szerint, kellemes illatul számomra vegyétek gondotokba, hogy nekem bemutassátok a maga
idejében.
Num 28,3
És mondd meg nekik: ez az a tűzáldozat, amelyet bemutattok az Örökkévalónak: egyéves
juhokat, hibátlanokat, naponta kettőt állandó égőáldozatul.
Num 28,4
Az egyik juhot készítsd el reggel és a másik juhot készítsd el estefelé.
Num 28,5
És egy tized éfa lánglisztet lisztáldozatul, egy negyed hin törött olajjal keverve.
Num 28,6
Állandó égőáldozat ez, amint elkészítették a Szinaj hegyén, kellemes illatul, tűzáldozatul
az Örökkévalónak.
Num 28,7
És öntőáldozat legyen egy negyed hin egy juhhoz; a szentélyben öntsd ki égőáldozatul a
részegítő italt az Örökkévaló előtt.
Num 28,8
És a második juhot készítsd el estefelé, mint a reggeli lisztáldozatot és mint az
öntőáldozata, készítsd el kellemes illatú tűzáldozatul az Örökkévalónak.
Num 28,9
És a szombat napján két juhot, egyéveseket, hibátlanokat, és két tized éfa lánglisztet
lisztáldozatul, olajjal keverve, és annak öntőáldozatát.
Num 28,10
Szombati égőáldozat ez minden szombaton az állandó égőáldozat és öntőáldozata mellett.
Num 28,11
Hónapjaitok elején mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak: két fiatal tulkot és egy
kost, hét egyéves juhot, hibátlanokat;
Num 28,12
és három tized éfa lánglisztet lisztáldozatul olajjal keverve egy-egy tulokhoz és két tized
éfa lánglisztet lisztáldozatul olajjal keverve egy-egy koshoz.
Num 28,13
És egy-egy tized lánglisztet lisztáldozatul olajjal keverve egy-egy juhhoz. Égőáldozat az
kellemes illatul, tűzáldozat az Örökkévalónak.
Num 28,14
Öntőáldozataik legyenek: egy fél hin bor egy tulokhoz, egy harmad hin a koshoz és egy
negyed hin a juhhoz. Ez az újhold égőáldozata hónaponként az év hónapjai szerint.
Num 28,15
És egy kecskebak vétekáldozatul az Örökkévalónak; az állandó égőáldozat mellett
készíttessék el és öntőáldozata.
Num 28,16
És az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján, peszach van az Örökkévalónak.Num 28,17
És e hónap tizenötödik napján ünnep lesz, hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek.
Num 28,18
Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek,
Num 28,19
és mutassatok be tűzáldozatul égőáldozatot az Örökkévalónak; két fiatal tulkot és egy kost
és hét egyéves juhot, hibátlanok legyenek számotokra.
Num 28,20
És lisztáldozatuk: lángliszt olajjal keverve, három tizedet egy tulokhoz és két tizedet egy
koshoz készítsetek el;
Num 28,21
egy-egy tizedet készíts el a hét juh mindegyikéhez.
Num 28,22
És egy bakot vétekáldozatul, hogy engesztelést szerezzen számotokra.
Num 28,23
A reggeli égőáldozaton kívül, amely az állandó égőáldozat számára való, készítsétek el
ezeket.
Num 28,24
Ilyen módon készítsétek el naponta hét napon át a kellemes illatú tűzáldozat kenyerét az
Örökkévalónak, az állandó égőáldozat és öntőáldozata mellett készíttessék el.
Num 28,25
És a hetedik napon szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.
Num 28,26
A zsengék napján is, midőn bemutattok új lisztáldozatot az Örökkévalónak, heteitek
ünnepén, szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.
Num 28,27
Mutassatok be égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak; két fiatal tulkot, egy kost,
hét egyéves juhot.
Num 28,28
és lisztáldozatuk lángliszt olajjal keverve, három tizedrész egy tulokhoz, két tizedrész egy
koshoz.
Num 28,29
Egy tized egy-egy juhhoz a hét juh közül,
Num 28,30
egy kecskebakot, hogy engesztelést szerezzen számotokra.
Num 28,31
Az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán kívül készítsétek el, hibátlanok legyenek; és
öntőáldozataikat.


Num XXIX.
Num 29,1
A hetedik hónapban, a hónap elsején szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne
végezzetek, a harsonariadás napja legyen számotokra.
Num 29,2
És készítsetek el égőáldozatot kellemes illatul az Örökkévalónak: egy fiatal tulkot, egy
kost, hét egyéves juhot, hibátlanokat.
Num 29,3
És lisztáldozatul: lánglisztet olajjal keverve, háromtizedrészt egy tulokhoz, két tizedrészt a
koshoz;
Num 29,4és egy tizedrészt mindegyik juhhoz a hét juh közül.
Num 29,5
És egy kecskebakot vétekáldozatul, hogy engesztelést szerezzen számotokra.
Num 29,6
Az újhold égőáldozatán és lisztáldozatán és az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és
öntőáldozataikon kívül törvényeik szerint kellemes italul legyen tűzáldozat az Örökkévalónak.
Num 29,7
És a hetedik hónap tizedikén szent gyülekezéstek legyen, sanyargassátok lelketeket,
semmi munkát ne végezzetek.
Num 29,8
Mutassatok be égőáldozatot az Örökkévalónak kellemes illatul: egy fiatal tulkot, egy kost,
hét egyéves juhot, hibátlanok legyenek nektek,
Num 29,9
és lisztáldozatul: lángliszt olajjal keverve, három tizedrész egy tulokhoz, két tizedrész egy
koshoz,
Num 29,10
egy-egy tizedrész mindegyik juhhoz a hét juh közül;
Num 29,11
Egy kecskebak vétekáldozatul az engesztelés vétekáldozatán és az állandó égőáldozaton és
lisztáldozatán és öntőáldozataikon kívül.
Num 29,12
És a hetedik hónap tizenötödik napján szent gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát
ne végezzetek, ünnepet üljetek az Örökkévalónak hét napon át.
Num 29,13
És mutassatok be égőáldozatot, kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak: tizenhárom
fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanok legyenek,
Num 29,14
és lisztáldozatuk lángliszt olajjal keverve, három tizedrészt mindegyik tulokhoz a
tizenhárom tulok közül, két tizedrészt mindegyik koshoz a két kos közül,
Num 29,15
és egy tizedrészt mindegyik juhhoz a tizennégy juh közül.
Num 29,16
És egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és
öntőáldozatán kívül.
Num 29,17
A második napon áldozzatok tizenkét fiatal tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot,
hibátlanokat,
Num 29,18
és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, kosokhoz és a juhokhoz számukhoz képest
a törvény szerint.
Num 29,19
És egy kecskebakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és
öntőáldozatain kívül.
Num 29,20
A harmadik napon tizenegy tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat,
Num 29,21
és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz
képest a törvény szerint.
Num 29,22
És egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és
öntőáldozatán kívül.
Num 29,23
A negyedik napon tíz tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat;
Num 29,24
lisztáldozatukat és öntőáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz
képest a törvény szerint;
Num 29,25
és egy kecskebakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és
öntőáldozatán kívül.
Num 29,26
Az ötödik napon kilenc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat,
Num 29,27
és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz
képest a törvény szerint,
Num 29,28
és egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozatán
kívül.
Num 29,29
A hatodik napon nyolc tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat;
Num 29,30
És lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz
képest a törvény szerint;
Num 29,31
és egy bakot vétekáldozatnak, az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és öntőáldozatain
kívül.
Num 29,32
A hetedik napon hét tulkot, két kost, tizennégy egyéves juhot, hibátlanokat;
Num 29,33
és lisztáldozatuk és öntőáldozataik a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz, számukhoz
képest a törvény szerint;
Num 29,34
és egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton, lisztáldozatán és öntőáldozatán
kívül.
Num 29,35
A nyolcadik napon ünneplő gyülekezéstek legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.
Num 29,36
Mutassatok be égőáldozatot, kellemes illatú tűzáldozatot az Örökkévalónak; egy tulkot,
egy kost, hét egyéves juhot, hibátlanokat;
Num 29,37
lisztáldozatukat és öntőáldozataikat a tulkokhoz, a kosokhoz és a juhokhoz számukhoz
képest, a törvény szerint.
Num 29,38
És egy bakot vétekáldozatnak az állandó égőáldozaton és lisztáldozatán és öntőáldozatán
kívül.
Num 29,39
Ezeket készítsétek el az Örökkévalónak ünnepeiteken, fogadalmaitokon és
felajánlásaitokon kívül, égőáldozataitok, lisztáldozataitok, öntőáldozataitok és békeáldozataitok
szerint.

 

1 thought on “4-08 Pinhász hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.