Smá Izrael!

Tfilin rakás, áldás, Sma Israel, imák

Minden 13 évesnél idősebb zsidó férfinak kötelessége minden reggel (kivéve szombaton és egyéb ünnepnapokon) Tfilint rakni. A Tfilin a reggeli ima része, lsd Sámuel imája 11. oldal.

Áldás a Tfilin-re

Áldás a Tfilin-re
Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, ki megszentelt minket parancsolataival s meghagyta nekünk a tfilin felrakását.

Hogyan tesszük fel a Tfilint egyedül (Chabad szokás szerint)

A Tfilin-rakás menete idő-kódokkal

Éli olvassa a teljes szöveget
 1. Áldás (0-9 másodperc)
 2. Felrakás
  1. Karra tekerés
  2. Fejre rakás
  3. Kézfejre és ujjra igazitás
 3. Imák
  1. Smá Izrael (0:10-0:20)
  2. VöAhavta (0:21-0:55)
  3. VöHaya (0:57-2:30)
  4. Vájomer (2:32-3:26)
 4. Levétel
  1. Kézfejről
  2. Fejről
  3. Karról
Itt a teljes szöveget egyben olvassa fel Nógrádi Éli szefárdi kiejtéssel.

A második részt (V’Ahavta) a zsinagógában énekelni szoktuk (főleg ünnepeken). Találtam egy felvételt, ami hasonló ahhoz, ahogy nálunk szól.

Forrás

Mit imádkozunk, mondtunk, amikor feltesszük a Tfilint? Itt a szöveg magyarul:

Smá – Mózes-5 6:4

Halld Izrael: az Örök Istenünk, az Örökkévaló egy!

(csöndesen: Áldott legyen dicső uralmának Neve örökkön-örökké!)

VöAhavta – Mózes-5 6:5-9

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.
És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.
És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között.
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra.

VöHaya – Mózes-5 11:13-22

Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, a melyeket én ma parancsolok néktek, úgy hogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből és teljes lelketekből:
Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és olajodat;
Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak; te pedig eszel és megelégszel.
Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok le előttök.
Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó földről, a melyet az Úr ád néktek.
Vegyétek azért szívetekre és lelketekre e szavaimat, és kössétek azokat jegyül a ti kezetekre, és homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;
És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra;
Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok és fiaitoknak napjai azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyáitoknak, hogy nékik adja mindaddig, a míg az ég a föld felett lészen.

Vájomer – Mózes-4 15:37-41

És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.
És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok.
Hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt.
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy legyek néktek Istenetekké. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek

Angolul, in English

Hear, O Israel, the L-rd is our G‑d, the L-rd is One.

(Blessed be the name of the glory of His kingdom forever and ever.)

You shall love the L-rd your G‑d with all your heart, with all your soul, and with all your might. And these words which I command you today shall be upon your heart. You shall teach them thoroughly to your children, and you shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road, when you lie down and when you rise. You shall bind them as a sign upon your hand, and they shall be for a reminder between your eyes. And you shall write them upon the doorposts of your house and upon your gates.

And it will be, if you will diligently obey My commandments which I enjoin upon you this day, to love the L-rd your G‑d and to serve Him with all your heart and with all your soul, I will give rain for your land at the proper time, the early rain and the late rain, and you will gather in your grain, your wine and your oil. And I will give grass in your fields for your cattle, and you will eat and be sated. Take care lest your heart be lured away, and you turn astray and worship alien gods and bow down to them. For then the L-rd’s wrath will flare up against you, and He will close the heavens so that there will be no rain and the earth will not yield its produce, and you will swiftly perish from the good land which the L-rd gives you. Therefore, place these words of Mine upon your heart and upon your soul, and bind them for a sign on your hand, and they shall be for a reminder between your eyes. You shall teach them to your children, to speak of them when you sit in your house and when you walk on the road, when you lie down and when you rise. And you shall inscribe them on the doorposts of your house and on your gates – so that your days and the days of your children may be prolonged on the land which the L-rd swore to your fathers to give to them for as long as the heavens are above the earth.

The L-rd spoke to Moses, saying: Speak to the children of Israel and tell them to make for themselves fringes on the corners of their garments throughout their generations, and to attach a thread of blue on the fringe of each corner. They shall be to you as tzizit, and you shall look upon them and remember all the commandments of the L-rd and fulfill them, and you will not follow after your heart and after your eyes by which you go astray – so that you may remember and fulfill all My commandments and be holy to your G‑d. I am the L-rd your G‑d who brought you out of the land of Egypt to be your G‑d; 1, the L-rd, am your G‑d. True.