1-06 Toldot hetiszakasz felolvasva

1-06 Toldot hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

Toldot – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Elisheva Breuer

“Toldot” – hetiszakasz felolvasva

Felolvasta a születsénapján Izraelben, a Hebron hegynél, Menucha Rachel Slonim (a második Lubavicsi Rebe) sírjánál. (Köszönettel írtam az alábbi kis rímes áldást)

Elindult egy reggel –
Lelkesen olvasson –
Izraelben egyszer,
Saját szülinapon.
Hegy, mit nézhetett
Egy magyar nő; érdem!
Vidám, jó életet
Adjon haSem, kérem.

Elisheva Breuer

Genezis, Mózes 1. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Toldot (1Mózes 25:19–28:9.

Mózes első könyve
VI. Toldot (Tóledóth) hetiszakasz

Gen XXV.

Gen 25,19
És ezek Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzette Izsákot.
Gen 25,20
Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arameus Betuél leányát, Paddan-Arámból, az arameus Lábán nővérét.
Gen 25,21
És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz felesége miatt, mivelhogy magtalan volt, és az Örökkévaló engedett fohászának, és viselős lett Rebeka, a felesége.
Gen 25,22
És a gyermekek tusakodtak a méhében és ő így szólt: „Ha így van, minek élek én?” És elment, hogy megkérdezze az Örökkévalót.
Gen 25,23
És mondta neki az Örökkévaló:
„Két nemzet van a te méhedben,
és két nép válik szét belsődből,
az egyik nép erősebb lesz a másik népnél,
s az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat”.
Gen 25,24
És midőn beteltek napjai, hogy szüljön, íme, ikrek voltak a méhében.
Gen 25,25
És kijött az első, vörös, egészen olyan, mint egy szőrös köpönyeg, és elnevezték Ézsaunak,
Gen 25,26
utána kijött testvére, kezével Ézsau sarkát tartva és elnevezték őt Jákóbnak. Izsák pedig hatvan éves volt, midőn születtek.
Gen 25,27
A fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász volt, a mező embere, Jákób pedig jámbor ember volt, sátorlakó.
Gen 25,28
Izsák szerette Ézsaut, mert szerette a vadat, Rebeka pedig Jákóbot szerette.
Gen 25,29
És Jákób főzeléket főzött, és Ézsau jött a mezőről és fáradt volt.
Gen 25,30
És szólt Ézsau Jákóbhoz: „Adj kérlek, nyelnem ebből a vörös főzelékből, mert fáradt vagyok”. Ezért nevezték el Edómnak.
Gen 25,31
És felelt Jákób: „Add el hát nekem a mai napon elsőszülöttségedet”.
Gen 25,32
S szólt Ézsau: „Íme, én már a halál elé megyek, mire való nekem az elsőszülöttség?”
Gen 25,33
És szólt Jákób: „Esküdj meg előbb nekem”. És megesküdött neki, és eladta elsőszülöttségét Jákóbnak.
Gen 25,34
És Jákób adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket; ő evett, ivott, fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget.

Gen XXVI.

Gen 26,1
És éhség volt az országban, az első éhségen kívül, amely Ábrahám idejében volt és Izsák elment Abimelek, filiszteus királyhoz Gerárba.
Gen 26,2
És megjelent neki az Örökkévaló és mondta: „Ne menj el Egyiptomba, lakjál abban az országban, amelyet majd mondok neked.
Gen 26,3
Tartózkodjál ebben az országban és veled leszek és megáldalak, mert neked és magzatodnak adom mindezeket az országokat, és megtartom az esküt, amelyet esküdtem atyádnak, Ábrahámnak.
Gen 26,4
És úgy megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és magzatodnak adom mindezeket az országokat, és a te ivadékaidban áldott lesz a föld minden nemzete,
Gen 26,5
mert Ábrahám hallgatott szavamra és követte figyelmeztetéseimet, parancsolataimat, törvényeimet, tanaimat”.
Gen 26,6
És letelepedett Izsák Gerárban.
Gen 26,7
És kérdezősködtek a hely lakói felesége felől és ő azt mondta: „Ő az én nővérem”, mert félt azt mondani: feleségem – nehogy, mondta ő, megöljenek a hely lakói Rebeka miatt, mivel szép ábrázatú volt.
Gen 26,8
És történt, midőn már hosszabb ideig ott volt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon és látta, hogy Izsák játszadozik Rebekával, a feleségével.
Gen 26,9
És hivatta Abimelek Izsákot és szólt hozzá: „De hiszen feleséged ő; miért mondtad: ő az én nővérem?” És felelt neki Izsák: „Mert így mondtam, nehogy meghaljak miatta”.
Gen 26,10
És szólt Abimelek: „Mit míveltél velünk? Megtörténhetett volna, hogy a nép közül valaki feleségeddel hál és vétket hoztál volna reánk!”
Gen 26,11
És megparancsolta Abimelek az egész népnek, mondván: Aki hozzányúl ehhez a férfiúhoz és feleségéhez, meg kell halnia.
Gen 26,12
És vetett Izsák abban az országban és százszor annyi termett neki abban az évben, mert megáldotta az Örökkévaló.
Gen 26,13
És naggyá lett a férfiú, egyre nagyobb, míg igen naggyá lett.
Gen 26,14
Volt neki nyája és gulyája, nagy cselédsége, és megirígyelték őt a filiszteusok.
Gen 26,15
Mindazokat a kutakat, melyeket atyja szolgái Ábrahám idejében ástak, betömték a filiszteusok és megtöltötték földdel.
Gen 26,16
És Abimelek azt mondta Izsáknak: „Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb vagy, mint mi”.
Gen 26,17
El is ment onnan Izsák, táborozott Gerár völgyében és ott letelepedett.
Gen 26,18
És Izsák újra megásta azokat a kutakat, amelyeket atyja, Ábrahám idejében ástak, mert a filiszteusok Ábrahám halála után betömték őket, és azokat a neveket adta neki, amelyeken atyja nevezte őket.
Gen 26,19
És Izsák szolgái a völgyben ástak és ott élő víz kútfejére akadtak.
Gen 26,20
És Gerár pásztorai civakodtak Izsák pásztoraival, mondván: „miénk a víz”. És elnevezte a kutat Észeknek, mert veszekedtek vele.
Gen 26,21
És ástak egy másik kutat is és emiatt is civakodtak. És elnevezte ezt Szitnának.
Gen 26,22
És tovább vándorolt onnan és más kutat ásott, e miatt nem civakodtak és ezért elnevezte Rehóbótnak, mert az mondta: „Most tágas helyet adott nekünk az Örökkévaló és szaporodhatunk ebben az országban”.
Gen 26,23
Onnan felment Beér Sebába.
Gen 26,24
És megjelent neki az Örökkévaló ugyanazon éjjel és mondta: „Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene, ne félj, mert veled vagyok, megáldalak és megsokasítom magzatodat az én szolgám, Ábrahám kedvéért”.
Gen 26,25
És ő oltárt épített ott és szólította az Örökkévaló nevét, felütötte ott sátorát, és Izsák szolgái ott kutat ástak.
Gen 26,26
Ekkor elment hozzá Abimelek Gerárból és barátja, Ahuzat és Pikól, seregének kapitánya.
Gen 26,27
És szólt hozzájuk Izsák: „Miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem és elűztetek magatok közül?”
Gen 26,28
Ők pedig feleltek: „Jól láttuk, hogy az Örökkévaló veled volt és azt mondtuk: legyen eskü közöttünk, köztünk és közted, és kössünk szövetséget veled.
Gen 26,29
Te sem fogsz minket bántani, amint mi sem bántottunk téged és csak jót tettünk veled és elbocsátottunk békével. Te most az Örökkévaló áldottja vagy!”
Gen 26,30
Akkor adott nekik lakomát és ettek-ittak.
Gen 26,31
És fölkeltek kora reggel és megesküdtek egymásnak; ezután elbocsátotta Izsák őket és elmentek tőle békével.
Gen 26,32
És ugyanazon a napon történt, hogy Izsák szolgái jöttek és hírt hoztak neki a kút felől, melyet ástak és azt mondták neki: „Találtunk vizet”.
Gen 26,33
És elnevezte azt Sibeának; ezért a város neve Beér-Seba mind a mai napig.
Gen 26,34
Mikor Ézsau negyven éves volt, feleségül vette Jehuditot, a hittita Beéri leányát és Boszmatot a hittita Élón leányát.
Gen 26,35
És lettek lelki keserűséggé Izsáknak és Rebekának.

Gen XXVII.

Gen 27,1
És volt, midőn Izsák megöregedett és szemei elhomályosodtak, úgyhogy nem látott, magához szólította Ézsaut, idősebbik fiát és szólt hozzá: „Fiam!” Ő pedig felelt: „Itt vagyok!”
Gen 27,2
És szólt hozzá: „Lám, megöregedtem, nem tudom halálom napját.
Gen 27,3
Most tehát vedd fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre és ejts nekem vadat.
Gen 27,4
És készíts nekem ízletes ételt, ahogy szeretem és hozd el nekem, hogy egyem, hogy megáldjon téged lelkem, mielőtt meghalok”.
Gen 27,5
És Rebeka hallotta, amint Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau elment a mezőre, hogy vadat ejtsen és elhozza.
Gen 27,6
És Rebeka szólt Jákóbhoz, fiához, mondván: „Íme, hallottam, amint atyád Ézsau testvéreddel beszélt, mondván:
Gen 27,7
‘Hozz nekem vadat és készíts nekem ízletes étket, hogy egyem; és megáldjalak az Örökkévaló előtt, mielőtt meghalok’.
Gen 27,8
Most pedig, fiam, hallgass szavamra, arra, amit én neked parancsolok.
Gen 27,9
Menj, kérlek, a nyájhoz és végy nekem onnan két jó kecskegödölyét, én elkészítem ízletes éteknek atyád számára, ahogy szereti.
Gen 27,10
Te aztán beviszed atyádnak, hogy egyék, és hogy megáldjon, mielőtt meghal”.
Gen 27,11
És szólt Jákób anyjához, Rebekához: „Csak hogy testvérem Ézsau szőrös ember, én pedig simabőrű ember vagyok.
Gen 27,12
Hátha megtapogat atyám és ámítónak fog tartani, akkor átkot hozok magamra, nem áldást”.
Gen 27,13
És szólt hozzá anyja: „Reám jöjjön az átkod, fiam! Csak hallgass szavamra, menj, hozd el nekem”.
Gen 27,14
És elment, vette és elhozta anyjának; anyja pedig készített ízletes ételt, ahogy atyja szerette.
Gen 27,15
És elővette Rebeka Ézsaunak, nagyobbik fiának drága ruháit, melyek nála voltak a házban, és ráadta Jákóbra, az ő ifjabbik fiára.
Gen 27,16
És a kecskegödölyék bőrét rátette kezeire és sima nyakára.
Gen 27,17
És az ízletes ételt és a kenyeret, amelyet elkészített, odaadta fia, Jákób kezébe.
Gen 27,18
És ő bement atyjához és szólt: „Atyám!” Ez felelt: „Itt vagyok! ki vagy te fiam?”
Gen 27,19
És Jákób így szólt atyjához: „Én vagyok Ézsau, elsőszülötted; úgy cselekedtem, amint szóltál hozzám. Kelj föl, kérlek, ülj le és egyél vadamból, hogy megáldjon a lelked”.
Gen 27,20
És Izsák így szólt fiához: „Hogy van az, hogy ily hamar találtál fiam?” És ő szólt: „Mert szerencsét adott az Örökkévaló, a te Istened”.
Gen 27,21
És szólt Izsák Jákóbhoz: „Lépj közelebb, kérlek, hogy megtapogassalak, fiam, vajjon te vagy-e valóban Ézsau fiam vagy nem”.
Gen 27,22
És Jákób közelebb lépett az atyjához, Izsákhoz; ő megtapogatta és így szólt: „A hang Jákób hangja, de a kezek Ézsau kezei”.
Gen 27,23
És nem ismerte föl őt, mert kezei olyanok voltak, mint fivérének, Ézsaunak kezei, szőrösek; így tehát megáldotta őt.
Gen 27,24
És szólt: „Te vagy az én Ézsau fiam?” És ő felelt: „Én vagyok”.
Gen 27,25
És szólt: „Nyujtsd ide közelebb, hadd egyem fiam vadjából, hogy megáldjon téged a lelkem!” És ő odanyujtotta neki és evett, hozott neki bort és ivott.
Gen 27,26
És szólt hozzá Izsák, az atyja: „Lépj közeleb és csókolj meg engem, fiam”.
Gen 27,27
Közelebb lépett és megcsókolta őt; ekkor megérezte ruháinak illatát és megáldotta őt. Így szólt:
„Fiamnak illata olyan,
mint a mező illata,
melyet megáldott az Örökkévaló.
Gen 27,28
Adjon neked az Isten az ég harmatából
és a föld kövérségéből,
bőségesen gabonát és bort.
Gen 27,29
Szolgáljanak téged népek
és boruljanak le előtted nemzetek,
légy úr testvéreid fölött
és boruljanak le előtted anyád fiai,
legyen átkozott, aki téged átkoz,
és legyen áldott, aki téged áld.”
Gen 27,30
És történt, hogy amidőn Izsák elvégezte Jákób megáldását, és alig ment ki Jákób atyja, Izsák színe elől, megjött testvére, Ézsau a vadászatból.
Gen 27,31
Ő is készített ízletes ételt és elhozta atyjának; és így szólt atyjához: „Kelj föl atyám és egyél fiadnak vadjából, hogy megáldjon a lelked”.
Gen 27,32
És felelt neki atyja, Izsák: „Ki vagy te?” Ő pedig így szólt: „Én vagyok Ézsau, elsőszülött fiad”.
Gen 27,33
Erre Izsák nagyon megrémült és szólt: „Ki az akkor, aki vadat ejtett és elhozta nekem, és én ettem mindenből, mielőtt jöttél és megáldottam őt; és ő áldott is lesz”.
Gen 27,34
Amint Ézsau hallotta atyjának szavait, felkiáltott nagyon nagy és keserves kiáltással, és szólt atyjához: „Áldj meg engem is atyám!”
Gen 27,35
És ő azt mondta: „Eljött testvéred ravaszsággal és elvette a te áldásodat”.
Gen 27,36
Ő pedig így szólt: „Nem joggal nevezték-e őt el Jákóbnak, két ízben álnokul bánt el velem: elvette elsőszülöttségemet és most elvette áldásomat is”. És mondta: „Számomra nem tettél el áldást?”
Gen 27,37
És Izsák felelt és így szólt Ézsauhoz: „Bizony úrrá tettem meg őt feletted, és testvéreit mind szolgákul adtam néki, gabonával és musttal gyarapítottam őt; veled tehát mit tegyek fiam?” És Ézsau szólt atyjához: „Csak egy áldásod van-e neked, atyám? áldj meg engemet is, atyám”. És fölemelte Ézsau hangját és sírt.
Gen 27,39
És felelt atyja Izsák és így szólt hozzá:
„Íme, messze a föld kövérségétől lesz lakóhelyed és felülről az ég harmata nélkül
Gen 27,40
Kardod után élsz és testvéred szolgálod: de eljön az idő, hogy te uralkodol és lerázod igáját nyakadról.”
Gen 27,41
És meggyűlölte Ézsau Jákóbot áldása miatt, amellyel atyja megáldotta, és mondta Ézsau magában: Közelednek a gyásznapok atyám miatt, és akkor, majd megölöm testvéremet, Jákóbot.
Gen 27,42
És hírül vitték Rebekának nagyobbik fiának, Ézsaunak szavait; és ő elhivatta kisebbik fiát, Jákóbot s szólt hozzá: „Íme testvéred Ézsau azzal vígasztalja magát, hogy meg akar ölni.
Gen 27,43
Most tehát, fiam, hallgass szavamra; Kelj fel, menekülj Lábán testvéremhez Háránba,
Gen 27,44
maradj nála egy ideig, amíg lecsillapodik testvéred indulata,
Gen 27,45
amíg elfordul tőled testvéred haragja és elfelejti, amit ellene elkövettél, akkor elküldök majd érted és elhozlak onnan. Miért fosztassam meg mindkettőtöktől egy napon?”
Gen 27,46
És Rebeka szólt Izsákhoz: „Megúntam az életemet Hét leányai miatt. Ha Jákób ilyen hittita leányt venne feleségül, amilyenek ezek, az ország leányai, akkor mi jót ad nekem az
élet?”
Gen XXVIII.
Gen 28,1És szólította Izsák Jákóbot és megáldotta őt: megparancsolta és mondta neki: „Ne végy feleséget Kanaán leányai közül;
Gen 28,2
kelj föl, menj Paddán-Arámba, anyád atyjának, Betuélnek házába és onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak, anyád testvérének leányai közül.
Gen 28,3
A Mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg, hogy népek gyülekezetévé légy,
Gen 28,4
és adja neked Ábrahám áldását, neked és ivadékaidnak, hogy elfoglaljad az országot, ahol tartózkodtál, amelyet Isten Ábrahámnak adott.”
Gen 28,5
És Izsák elküldte Jákóbot és ő elment Paddán-Arámba, Lábánhoz, az arameus Betuél fiához, aki Rebekának, Jákób és Ézsau anyjának testvére volt.
Gen 28,6
És Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákóbot és elküldte őt Paddán-Arámba, hogy onnan vegyen magának feleséget; midőn megáldotta őt és megparancsolta neki, mondván: „Ne végy feleséget Kanaán leányai közül”,
Gen 28,7
és Jákób engedelmeskedett atyjának és anyjának és elment Paddán-Arámba.
Gen 28,8
Látta tehát Ézsau, hogy Kanaán leányai nem tetszettek atyjának Izsáknak,
Gen 28,9
és Ézsau elment Ismáélhoz és elvette feleségei mellé feleségül Mahalátot, Ismáélnak, Ábrahám fiának leányát, Nebájót nővérét.

 
 

1 thought on “1-06 Toldot hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.