2-07 Trumá hetiszakasz felolvasva

2-07 Trumá (Terúma) hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: זאב Harsányi Zeév Andris

Trumá üzemanya hetiszakasz
Harsányi András
זאב Harsányi Zeév Andris

Magyarul elmondja egy női géphang (Bernstein-féle fordítás)

Trumá hetiszakasz

Smot, Mózes 2. könyve.
Trumá. (2Mózes 25:1-27:19. Hertz-féle fordítás)

VII. Terúma.
Ex XXV.
Ex 25,1
És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván:Ex 25,2
Beszélj Izráel fiaihoz, hogy hozzanak nékem szent adományt, minden férfiútól, akit a szíve
erre buzdít, fogadjátok el a nekem szóló szent adományt.
Ex 25,3
És ez legyen a szent adomány, amit tőlük elfogadtok: arany, ezüst és réz.
Ex 25,4
Kékbíbor, pirosbíbor, karmazsin, bisszus és kecskeszőr.
Ex 25,5
Pirosra festett kosbőrök, táhásbőrök és sittimfák.
Ex 25,6
Olaj világításra, illatos fűszerszámok a kenetolajhoz és a füstölőszerekhez.
Ex 25,7
Sóhamkövek és foglalni való kövek az éfód és melldísz számára.
Ex 25,8
És készítsenek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam!
Ex 25,9
Egészen úgy, amint én megmutatom neked a hajlék mintáját és minden fölszerelésének
mintáját, akként készítsétek.
Ex 25,10
És készítsenek sittimfából ládát, két és fél könyök legyen a hossza, egy és fél könyök
legyen a szélessége, egy és fél könyök a magassága.
Ex 25,11
És vond be tiszta arannyal, kívül és belül vond be és készíts reá aranypárkányt köröskörül.
Ex 25,12
És önts számára négy aranykarikát és erősítsd meg azt a négy sarkán, vagyis két karikát az
egyik oldalon és két karikát a másik oldalon.
Ex 25,13
És készíts rudakat sittimfából és vond be arannyal.
Ex 25,14
És illeszd a rudakat a karikákba a láda oldalán, hogy szállítható legyen a láda rajtuk.
Ex 25,15
A láda karikáiban maradjanak a rudak, ne legyenek eltávolítva onnan.
Ex 25,16
És helyezd el a ládába a bizonyságot, amelyet én neked átadok.
Ex 25,17
És készíts födelet tiszta aranyból, két és fél könyök legyen a hossza, egy és fél könyök a
szélessége.
Ex 25,18
És készíts két kerúbot aranyból, vertművű munkával készítsd azokat, a födélnek két széle
felől.
Ex 25,19
És készítsd az egyik kerúbot az innenső végén és a másik kerúbot a túlsó végén; a födélből
kiverve készítsétek a kerúbokat mind a két szélén.
Ex 25,20
És legyenek a kerúbok kiterjesztett szárnyúak a magasság felé, betakarva szárnyaikkal a
födelet, ábrázatukkal pedig egymás felé, de a födél felé is legyen irányítva a kerúbok arca.
Ex 25,21
És helyezd a födelet a ládára fölülről, a ládába pedig helyezd a bizonyságot, melyet néked
átadok.Ex 25,22
És ott fogok találkozni véled és onnan fogom elmondani néked, a födél tetejéről, a két
kerúb közül, amelyek a bizonyság ládája fölött vannak, mindazt, amit parancsolok általad Izráel
gyermekeinek.
Ex 25,23
És készíts asztalt sittimfából; két könyök legyen a hossza, egy könyök a szélessége, másfél
könyök a magassága.
Ex 25,24
És vond be tiszta arannyal és készíts számára aranypárkányt köröskörül.
Ex 25,25
És készíts számára tenyérnyi keretet köröskörül és a keretnek is készíts köröskörül
aranypárkányt.
Ex 25,26
És készíts számára négy aranykarikát és helyezd el a karikákat a négy szögleten, mely a
négy lábnak megfelel.
Ex 25,27
A kereten legyenek a karikák, hüvelyekül a rudaknak, hogy az asztal szállítható legyen.
Ex 25,28
És készítsd a rudakat sittimfából és vond be őket arannyal, hogy ezekkel vihessék az
asztalt.
Ex 25,29
És készítsd el tálait, csészéit, kannáit és kancsóit, melyekkel áldozatot végeznek; tiszta
aranyból készítsd azokat.
Ex 25,30
És helyezd el az asztalra színem elé állandóan a színkenyeret.
Ex 25,31
És készíts színarany lámpatartót, vertművű munkával készüljön a lámpás, törzse, csövei,
kelyhei, bimbói és virágai egy darabból legyenek.
Ex 25,32
Hat cső induljon ki oldalaiból, három lámpatartó cső az egyik oldalból és három
lámpatartó cső a másik oldalából.
Ex 25,33
Három mandulavirágalakú kehely legyen az egyik csövön, bimbó és virág és három
mandulavirágalakú kehely a másik csövön, bimbó és virág; így legyen mind a hat csővel,
amelyek kiágaznak a lámpásból.
Ex 25,34
És magán a lámpatartón négy mandulavirágalakú kehely legyen bimbóival és virágaival.
Ex 25,35
És minden két cső alatt bimbó legyen belőle magából és ismét bimbó a két cső alatt belőle
magából és újra bimbó a két cső alatt belőle magából, így legyen mind a hat csővel, amely
kiágazik a menórából.
Ex 25,36
Bimbóik és csöveik belőle magából legyenek, az egész egy vert mű legyen tiszta aranyból.
Ex 25,37
És készítsd el mécseseit, hetet és midőn felrakják mécseseit, világítsanak előtere felé.
Ex 25,38
És koppantói és hamvgyüjtői tiszta aranyból legyenek.
Ex 25,39
Egy kikkár színaranyból készítsék azt mindezen edényeivel együtt.Ex 25,40
És lásd és készítsd el mintájuk szerint, amelyet bemutattak neked a hegyen.
Ex XXVI.
Ex 26,1
És a hajlékot készítsd tíz szőnyeggel, sodrott bisszusból, kékbíbor, pirosbíbor és
karmazsinfonálból, kerúbokkal mintázva szövőmunkával készítsd azokat.
Ex 26,2
Egy szőnyegnek hossza huszonnyolc könyök és mindegyik szőnyeg szélessége négy
könyök; és ugyanegy mértéke legyen az összes szőnyegeknek.
Ex 26,3
Öt szőnyeg legyen összefűzve egymáshoz és ismét öt szőnyeg legyen összefűzve
egymáshoz.
Ex 26,4
És készíts kékbíbor hurkokat az egyik szőnyeg szélére a szegélyen az összefűzés vonalán
és hasonlókép készítsd a szélső szőnyeg szegélyén a másik összefűző vonalon.
Ex 26,5
Ötven hurkot készíts az egyik szőnyegen és ötven hurkot készíts azon a szőnyegszélen,
amelyik a másik összefűző vonalon van; átellenesek legyenek a hurkok egymás irányában.
Ex 26,6
És készíts ötven aranykapcsot és kapcsold össze a szőnyegeket egymáshoz a kapcsokkal,
hogy a hajlék eggyé váljon.
Ex 26,7
És készíts kecskeszőr szőnyegeket sátorul a hajlék fölé. Tizenegy szőnyeget készíts
ezekből.
Ex 26,8
Mindegyik szőnyeg hossza harminc könyök és szélessége négy könyök, ilyen legyen egy
szőnyeg és egyméretű legyen mind a tizenegy szőnyeg.
Ex 26,9
És fűzz össze öt szőnyeget külön és hat szőnyeget külön és a hatodik szőnyeget kétrétűen
tedd fel a sátor előrésze fölé.
Ex 26,10
És készíts ötven hurkot az egyik szőnyeg szegélyére, amely szélső az összefűzésben s
ötven hurkot a szőnyeg szélére a másik összefűzésnél.
Ex 26,11
És készíts ötven rézkapcsot és tedd be a kapcsokat a hurkokba és fűzd össze a sátort, hogy
eggyé váljon.
Ex 26,12
És a fölösen maradó lefüggő rész a sátor szőnyegeiből, vagyis a fölösnek mutatkozó
félszőnyeg nyúljon le a hajlék hátsó falán.
Ex 26,13
És a könyöknyi többlet innen is, túlnan is sátor szőnyegeinek hosszúságából nyúljon le a
hajlék oldalán, innen is, túlnan is, hogy azt takarja.
Ex 26,14
És ezenfelül készíts takarót a sátor számára pirosra festett kosbőrökből és táhásbőr borítót
legfölül.
Ex 26,15
És készítsd el a falideszkákat a szentély számára sittimfából, álló helyzetben.
Ex 26,16
Tíz könyök legyen egy deszka hossza és másfél könyök szélessége egy-egy deszkának.Ex 26,17
Két beeresztő csapja legyen minden egyes deszkának, hozzáillő mindegyik a párjához, így
tégy a hajlék összes deszkáival.
Ex 26,18
Így készítsd el a deszkákat a hajlék számára, húsz deszkát a déli szélen, a déli oldal felé.
Ex 26,19
És negyven ezüsttalapzatot készíts a húsz deszka alá, két talapzatot az egyik deszka alá,
annak két csapja számára és két talapzatot a másik deszka alá, annak két csapja számára.
Ex 26,20
És a hajlék másik oldalfala számára az északi szélen szintén húsz deszkát.
Ex 26,21
És negyven talapzatukat ezüstből, vagyis két talapzatot az egyik deszka alá és két
talapzatot a másik deszka alá.
Ex 26,22
És a hajlék hátsó fala számára a nyugati oldalon készíts hat deszkát.
Ex 26,23
És még két deszkát készíts a hajlék szögleteire a hátsó falon.
Ex 26,24
Legyenek kettősök alant és teljesen egybeilleszkedők legyenek fönt egy karikában; így
legyen mindkettővel; a két sarok számára készüljenek.
Ex 26,25
Így legyen ott nyolc deszka és talapzataik ezüstből: tizenhat talapzat, két talapzat az egyik
deszka alá és két talapzat a másik deszka alá.
Ex 26,26
És készíts átfutó reteszeket sittimfából, ötöt a hajlék egyik oldalfalának deszkái számára.
Ex 26,27
És öt reteszt a hajlék másik oldalfalának deszkái számára; és öt reteszt a hajlék fala
deszkáinak számára a hátsó oldalon, nyugat felől.
Ex 26,28
Azonban a középső retesz a deszkák közepén fusson végig egyik széltől a másikig.
Ex 26,29
És a deszkákat vond be arannyal és gyűrűiket készítsd aranyból, hüvelyül a reteszeknek és
a reteszeket is borítsd be arannyal.
Ex 26,30
És a hajlékot állítsd föl annak rendje szerint, amint megmutatták néked a hegyen.
Ex 26,31
És készíts kékbíborból és pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból függönyt,
szövöttművű munkával készítse azt kerúbokkal.
Ex 26,32
És helyezd azt négy arannyal borított, sittimfából készült oszlopra, horgaik is aranyból
legyenek és négy ezüsttalapzaton nyugodjanak.
Ex 26,33
És helyezd a függönyt a kapcsok alá. És vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját. És
válassza el a függöny számotokra a szent helyet a szentekszentjétől.
Ex 26,34
A födelet pedig helyezd a bizonyság ládája fölé a szentekszentjébe.
Ex 26,35
És az asztalt helyezd el a függönyön kívül és a menórát az asztallal szemközt, a hajléknak
déli oldala felé, az asztalt pedig helyezd az északi oldalra.Ex 26,36
És készíts takaró-függönyt a sátor bejárata számára kékbíborból, pirosbíborból,
karmazsinból és sodrott bisszusból, hímző munkával.
Ex 26,37
És készíts a takaró-függöny számára öt sittimfa-oszlopot és vond be ezeket arannyal és
horgaik aranyból legyenek és önts számukra öt réztalapzatot.
Ex XXVII.
Ex 27,1
És készítsd az oltárt sittimfából, öt könyök a hossza és öt könyök a szélessége,
négyzetalakú legyen az oltár és három könyök legyen a magassága.
Ex 27,2
És készítsd az oltár szarvait a négy sarkára, vele egy darabból legyenek az oltár szarvai és
vond be őket rézzel.
Ex 27,3
És készítsd el edényeit a lehamvazáshoz, lapátjait, medencéit, villáit és serpenyőit; összes
edényeit rézből készítsd.
Ex 27,4
És készíts számára rácsozatot, hálószerű munkával rézből és a hálóra készíts négy gyűrűt
rézből a négy végén.
Ex 27,5
És helyezd azt az oltár párkánya alá alulról és érjen a háló az oltár feléig.
Ex 27,6
És készíts rudakat az oltár számára, sittimfából készült rudakat és vond be őket rézzel.
Ex 27,7
És a rudak legyenek elhelyezve karikákban és legyenek a rudak az oltár két oldalán, midőn
szállítják.
Ex 27,8
Táblákból, belül üregesen készítsd, amint megmutatták néked a hegyen, úgy készítsék.
Ex 27,9
És készítsd el a hajlék udvarát; a dél felőli oldalon legyenek szőttes vászonfalak az udvar
számára sodrott bisszusból, száz könyök hosszúságban az egyik oldalon.
Ex 27,10
És oszlopai száma húsz legyen és talapzataik rézből szintén húsz, az oszlopok horgai és
pántjai ezüstből legyenek.
Ex 27,11
És így az északi oldalon hosszában szőttes vásznakat száz könyök hosszúságban húsz
oszloppal és húsz réztalapzattal. Az oszlopok horgai és pántjai ezüstből.
Ex 27,12
És az udvar szélessége számára a nyugati szélen szőttes vásznak ötven könyöknyi
szélességben tíz oszloppal és tíz talapzattal.
Ex 27,13
És az udvar szélessége a napkeleti oldalon ötven könyök.
Ex 27,14
Mégpedig tizenöt könyök szőttes vászon az egyik vállon, három oszloppal és három
talapzattal.
Ex 27,15
És a másik vállon tizenöt könyök szőttes vászon, három oszloppal és három talapzattal.
Ex 27,16És az udvar bejáratán legyen húsz könyök széles takarófüggöny kékbíborból,
pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, hímzőmunkával, négy oszloppal és négy
talapzattal.
Ex 27,17
Az előudvar összes oszlopai köröskörül összepántolva ezüsttel, horgaik ezüstből és
talapzataik rézből.
Ex 27,18
Az előudvar hossza száz könyök, szélessége ötven-ötven, magassága öt könyök, sodrott
bisszusból és talapzataik rézből.
Ex 27,19
A hajlék minden szerszáma mindenféle szolgálat céljára, és összes szögei és az előudvar
összes szögei is rézből legyenek.

2 thoughts on “2-07 Trumá (Terúma) hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.