2-08 Tecáve hetiszakasz felolvasva magyarul (Tamas-Haim)

2-08 Tecáve hetiszakasz felolvasva

Héberül felolvasva

Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Tamás-Haim

Tamás-Haim
Tamás-Haim

Smot, Mózes 2. könyve. (Hertz-féle fordítás)
Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.)

VIII. Tecávve.
Ex XXVII.
Ex 27,20
És te hagyd meg Izráel fiainak, hogy hozzanak eléd világítás céljára tört, tiszta olajat, hogy
örökmécsest gyujtsanak vele.
Ex 27,21
A találkozás sátorában, kívül a függönyön, mely a bizonyságot takarja, rendezzék el azt
Áron és fiai; estétől reggelig legyen az Örökkévaló színe előtt; örök szabály legyen ez
nemzedékeik számára Izráel fiai részéről.
A papi ruházatok 68
Ex XXVIII.
Ex 28,1
És te engedd magad elé járulni fivéredet Áront és fiait vele, Izráel fiainak köréből, hogy
pappá avasd nékem őket 69 , Áront, Nádábot és Abihút, Eleázárt és Itámárt, Áron fiait.
Ex 28,2
És készíts szent ruhákat 70 fivérednek, Áronnak méltóságra és fényes díszül 71 .
Ex 28,3
És te szólj mind a bölcs szívűekhez 72 , akiket megtöltöttem 73 a bölcsesség szellemével és
azok készítsék Áron ruháit, hogy föl legyen szentelve 74 és pappá legyen avatva nékem.
Ex 28,4
Ezek a ruhák, amelyeket készítsenek: Melldísz 75 , éfód, köpeny és szegélyes szövésű
köntös, süveg és öv és készítsék el a szent ruhákat fivéred, Áron és fiai számára, hogy papokká
legyenek avatva nekem.
68
Miután Mózes utasításokat kapott a szentély építésére, most megkapja az intézkedéseket azokra a személyekre
vonatkozólag, akik mint papok szolgálnak a szentélyben. Ez a szent hivatás Áronnak, fiainak és utódainak volt fenntartva.
Megismerjük e fejezetből azokat a ruhákat, amelyeket a papoknak viselniök kellett szolgálatuk alkalmával a szentélyben.
Ezek a ruhák megkülönböztették a papot a világi izraelitáktól és emlékeztették őt arra, hogy a világi embereknél nagyobb
mértékben kell neki a szentség eszményének követését élete céljának tekinteni. Ezek a ruházatok hozzájárultak még a
templomi szolgálat ünnepélyességéhez és méltóságához is.
69
hogy pappá avasd nékem. Lökahanó li. Az ige tárgyragja egyesszámban van, mert a csoport vezető személyére, Áronra
vonatkozik. Az Imit régi fordítása: „hogy pappá legyen nekem”.
70
szent ruhákat. Azaz, olyan ruhákat, amelyeket a papoknak szent szolgálatuk idején kellett viselniök.
71
méltóságra és fényes díszül. Vagy: „tiszteletül és díszül”. (Az IMIT régi fordítása.)
72
bölcs szívűekhez. A bibliai lélektan szerint a szív nem az érzéseknek, hanem az értelemnek a székhelye.
73
megtöltöttem. Nem mintha Isten erre a külön alkalomra egyes embereket rendkívüli ügyességgel ruházott volna fel,
hanem minden képesség, ami az emberben van, Isten ajándéka. Azoknak tehát, akik rendkívüli művészi érzékkel voltak
megáldva, istenadta tehetségüket fel kellett ajánlaniok a szent ruhák készítésére.
74
hogy föl legyen szentelve. A papi köntösökkel való felruházás a pap beiktatásának (felszentelésének) része volt, amint ezt
a következő fejezetből megtudjuk.
75
Melldísz. Ez és a főpap többi ruhadarabja, amely később le van írva, a rendes papi ruhákon kívül értendő.Ex 28,5
És ők vegyék át 76 az aranyat, a kékbíbort, a pirosbíbort, a karmazsint és a bisszust.
Ex 28,6
És készítsék az éfódot aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott
bisszusból szövött munkával.
Ex 28,7
Két összeilleszthető vállrésze legyen a két szélén, hogy összekapcsoltassék.
Ex 28,8
És kapcsolórészének szövése, mely rajta van, hasonló művű és belőle magából legyen,
aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból.
Ex 28,9
És végy két ónixkövet és vésd rájuk Izráel fiainak neveit.
Ex 28,10
Hat nevet az egyik kőre és a többi hat nevet a másik kőre, születésük szerint.
Ex 28,11
Kőmetsző munkával, pecsétvéséssel vésd ki a két követ Izráel fiainak neveivel, körülvéve
aranyszegéllyel készítsd azokat.
Ex 28,12
És helyezd a két követ az éfód vállrészeire emlékkövekül Izráel fiainak és viselje Áron az
ő neveiket az Örökkévaló színe előtt két vállán emlékezetül.
Ex 28,13
És készíts aranyfoglalatokat.
Ex 28,14
És két láncot tiszta aranyból, egymásba öltve készítsd azokat kötélfonás munkájával és
erősítsd a kötélszerű láncokat a foglalatokra.
Ex 28,15
És készítsd a törvénytevő melldíszt szövőmunkával, az éfód készítése szerint készítsed,
aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból készítsed el azt.
Ex 28,16
Négyzetalakú legyen és kétrétű, arasznyi hosszú és arasznyi szélességű.
Ex 28,17
És foglalj bele kitöltő köveket, négy sor követ. Az első sor rubinkő, topáz és smaragd.
Ex 28,18
A második sor karbunkulus, zafír és türkiz.
Ex 28,19
A harmadik sor opál, achát és ametiszt.
Ex 28,20
És a negyedik sor berill, onix és jáspis; arannyal keretelve legyenek foglalataikban.
Ex 28,21
És a kövek legyenek Izráel fiainak neve szerint tizenkettő, neveik szerint, pecsétvéséssel
mindegyiknek a nevére a tizenkét törzs számára.
Ex 28,22
És készíts a melldíszre egymásba öltött láncokat kötélfonó munkával, tiszta aranyból.
Ex 28,23
És készíts a melldíszre két aranygyűrűt és erősítsd a két gyűrűt a melldísz két szélére.
Ex 28,24
És illeszd a két aranyfonatot a két gyűrűbe a melldísz szélen.
Ex 28,25
76
És ők vegyék át. Azaz, a kézművesek vegyék át az anyagokat (XXV,3) azoktól, akik ajándékozzák azokat.A két fonatnak két végét pedig erősítsd a két szegélyre és csatold az éfód két vállrészére
annak előrészén.
Ex 28,26
Ugyancsak készíts két aranygyűrűt és erősítsd azokat a melldísz két végének szélére,
amely az éfód irányában van befelé.
Ex 28,27
És készíts még két aranygyűrűt és erősítsd azokat az éfód két vállrészére alulról, előrésze
felől, kapcsolásával szemben, az éfód összefűzése fölött.
Ex 28,28
És hurkolják a melldíszt gyűrűinél fogva az éfód gyűrűibe kékbíbor zsinórral, hogy
nyugodjék az éfód összefűzésén és ne mozduljon el a melldísz az éfódról.
Ex 28,29
És viselje Áron Izráel fiainak neveit a törvénytevő melldíszben szíve fölött, midőn belép a
szentélybe, emlékezetül az Örökkévaló előtt mindenkor.
Ex 28,30
És helyezd a törvénytevő melldíszbe az Úrim-ot és a Tummim-ot és legyenek Áron szíve
fölött, midőn az Örökkévaló színe elé lép, viselje Áron Izráel fiainak ügyét az Örökkévaló előtt
állandóan szíve fölött.
Ex 28,31
És készítsd az éfódnak köpenyét teljesen kékbíborból.
Ex 28,32
És legyen fejének nyílása középütt, nyílásának szegélye legyen köröskörül
takácsmunkával, olyan legyen rajta, mint a páncéling pereme, hogy el ne szakadjon.
Ex 28,33
És készíts alsó szegélyeire kékbíbor, pirosbíbor és karmazsin gránátalmákat, alsó
szegélyein köröskörül és aranycsengetyűk legyenek közöttük köröskörül.
Ex 28,34
Aranycsengetyű és gránátalma, aranycsengetyű és gránátalma legyen a köpeny alsó
szegélyein köröskörül.
Ex 28,35
És legyen Áronon szolgálattevés alkalmára és hallassék hangja, midőn belép a szentélybe,
az Örökkévaló színe elé és midőn távozik, hogy meg ne haljon.
Ex 28,36
És készíts aranylemezt tiszta színaranyból és vésd rá pecsétgyűrűvéséssel: „Szent az
Örökkévalónak!”
Ex 28,37
És erősítsd kékbíbor szalagra és legyen a süvegen, a süveg előoldalán legyen.
Ex 28,38
És legyen Áron homloka fölött és viselje Áron a felelősséget a szentségekért, melyeket
Izráel fiai szentelnek mind az ő szent adományaik felajánlásával és legyen az ő homlokán
állandóan, hogy kegyet nyerjen számukra az Örökkévaló előtt.
Ex 28,39
És szegélyezd a köntöst bisszussal és készíts bisszus-süveget és övet is készíts
hímzőmunkával.
Ex 28,40
És Áron fiainak 77 készíts köntösöket és készíts nekik öveket és magas süvegeket készíts
számukra méltóságra és dísz gyanánt.
77
Áron fiainak. Az egyszerű papoknak köntösük és övük volt, mint a főpapnak; de bisszus-süveg (micnefet sés) helyett
„magas süvegeket” (migbáot) hordtak a fejükön.Ex 28,41
És öltöztesd be azokba testvéredet Áront és fiait vele és kend föl őket és töltsd meg
kezüket és szentelt meg őket, hogy pap szolgálatot teljesítsenek előttem.
Ex 28,42
És készíts számukra gyolcs alsóruhákat, hogy eltakarják csupaszságukat, ágyékuktól
combjukig érjenek.
Ex 28,43
És legyenek Áronon és fiain, midőn belépnek a találkozás sátorába vagy midőn odalépnek
az oltárhoz, hogy szolgálatot teljesítsenek a szentélyben és ne vegyenek bűnt magukra, nehogy
meghaljanak; örök törvény ez számára és ivadékai számára utána.
Ex XXIX.
Ex 29,1
És ez az eljárás, amit végezz velük, hogy fölszenteld őket papi szolgálatra előttem: Végy
egy fiatal tulkot és két hibátlan kost.
Ex 29,2
Továbbá kovásztalan kenyeret és kovásztalan lepényeket olajjal keverve és kovásztalan
kalácsokat megkenve olajjal, tiszta búza lánglisztből készítsd azokat.
Ex 29,3
És helyezd azokat egy kosárba és mutasd be azokat a kosárban és a tulkot és a két kost.
Ex 29,4
És Áront és fiait léptesd a találkozás sátorának ajtajához és fürösztesd meg őket vízben.
Ex 29,5
Azután vedd a ruhákat és öltöztesd Áront a köntösbe és az éfód köpenyébe és add rá az
éfódot és melldíszt és övezd őt át az éfód fűzőjével.
Ex 29,6
És helyezd a süveget fejére és illeszd a szent koronát a süvegre.
Ex 29,7
És vedd a kenet olaját és öntsd fejére és kend föl őt.
Ex 29,8
És léptesd közelebb fiait és öltöztesd őket köntösökbe.
Ex 29,9
És csatolj rájuk övet, Áronra és fiaira és erősíts fejükre magas süvegeket és legyen
papságuk örök törvényül nekik és avasd fel hivatásukra Áron kezét és fiainak kezét.
Ex 29,10
És vezettesd a tulkot a találkozás sátora elé és támasszák Áron és fiai kezüket a tulok
fejére.
Ex 29,11
És vágd le a tulkot az Örökkévaló előtt a találkozás sátorának bejáratánál.
Ex 29,12
És végy a tulok véréből és adj az oltár szarvaira ujjaddal és mind a vért öntsd az oltár
aljára.
Ex 29,13
És vedd az egész zsírt, amely takarja a belső részeket és a hártyát a májon és a két vesét és
a hájat, amely rajtuk van és hagyd füstben felszállani az oltáron.
Ex 29,14
A tuloknak húsát pedig és bőrét és hulladékát hamvasszad el tűzben a táboron kívül;
vétekáldozat az.
Ex 29,15
És az egyik kost vedd és Áron és fiai támasszák kezüket a kos fejére.Ex 29,16
És vágd le a kost és vegyed vérét és hintsd azt az oltáron köröskörül.
Ex 29,17
És a kost tagold fel tagjaira, füröszd meg belső részeit és lábszárait és helyezd ezeket
tagjaira és fejére.
Ex 29,18
És égesd el az egész kost az oltáron, égőáldozatul az Örökkévalónak; kellemes illatú
tűzáldozat az Örökkévalónak.
Ex 29,19
És vedd a másik kost és támasszák Áron és fiai kezüket a kos fejére.
Ex 29,20
És vágd le a kost és végy véréből és adj belőle Áronnak és fiainak jobbfülük cimpájára és
jobbkezük hüvelykujjára és jobblábuk hüvelykujjára és hintsd a vért az oltárra köröskörül.
Ex 29,21
És végy az oltáron levő vérből és a kenet olajából és hints Áronra és ruháira, fiaira és
fiainak ruháira véle, hogy szentté legyen ő és ruhái és fiai és fiainak ruhái véle.
Ex 29,22
És vedd a kosból a kövérséget és a farkrészt és a beleket borító zsírt és a máj hártyáját és a
két vesét és a hájat, ami rajtuk van és a jobb lapockát, mivelhogy beiktatásnak kosáldozata az,
Ex 29,23
és egy egész kenyeret, egy olajos kalácsot és egy lepényt a kovásztalan kenyerek
kosarából, mely az Örökkévaló előtt van.
Ex 29,24
És helyezd mindazt Áron tenyerére és fiainak tenyerére és lengesd szertartásos lengetéssel
az Örökkévaló előtt.
Ex 29,25
És vedd át ezeket kezükből és égesd el az oltáron az égőáldozat fölött kellemes illatul az
Örökkévaló színe előtt, tűzáldozat ez az Örökkévalónak.
Ex 29,26
És vedd a szegyet az iktatás kosából, amely Ároné és lengesd azt az Örökkévaló előtt és
legyen az neked osztályrészül.
Ex 29,27
És szenteld meg a lengetésre szolgáló szegyet és a fölajánlásra szolgáló lapockát, amelyet
lengettek és fölajánlottak az iktatás kosából, abból, amely Ároné és abból, amely fiaié.
Ex 29,28
És legyen az Áronnak és fiainak örök osztályrészeül Izráel fiaitól, mert felajánlott
adomány az; és felajánlott adomány legyen mindenkor Izráel fiaitól békeáldozatok után,
felajánlott adományuk az Örökkévalónak.
Ex 29,29
És a szent ruhák, amelyek Áronéi, fiait illessék utána, hogy fölkenjék őket és beiktassák
őket azokban.
Ex 29,30
Hét napon át öltse fel őket a pap, aki helyébe lép fiai közül, midőn belép a találkozás
sátorába, hogy szolgálatot teljesítsen a szentélyben.
Ex 29,31
Az iktatás kosát pedig vedd és főzd meg húsát szent helyen.
Ex 29,32
És fogyasszák el Áron és fiai a kos húsát és a kenyeret, mely a kosárban van a találkozás
sátorának kapujában.Ex 29,33
És egyék meg azt, amivel engesztelés végeztetett, hogy beiktassák és fölszenteljék őket, de
idegen ne igyék belőle, mert szentség az.
Ex 29,34
És ha reggelig megmarad valami az iktatás húsából és a kenyérből, égesd el a maradékot
tűzben, ne egyék azt, mivel szentség az.
Ex 29,35
És cselekedj Áronnal és fiaival eképpen mindenben úgy, amint meghagytam neked, hét
napon át iktasd őket.
Ex 29,36
És vétekáldozati tulkot is mutass be naponta engesztelés céljára, ezzel tisztísd az oltárt,
midőn engesztelést hozol reá és kend föl, hogy megszenteljed.
Ex 29,37
Hét napon át végezz engesztelő szertartást az oltáron és szenteld föl és legyen az oltár a
legszentebb; mindenki, aki az oltárt érinti, legyen szent.
Ex 29,38
És ez legyen, amit bemutatsz az oltáron: esztendős bárány, kettő naponta, állandóan.
Ex 29,39
Az egyik bárányt mutasd be reggel és a másik bárányt mutasd be alkonyatkor.
Ex 29,40
És egy tized lánglisztet megkeverve egy negyed hin tört olajjal, öntőáldozatul pedig
negyed hin bort egy bárány után.
Ex 29,41
A másik bárányt készítsd el alkonyatkor, a reggeli lisztáldozat és annak öntőáldozata
szerint járj el vele, kellemes illatul tűzáldozatként az Örökkévalónak.
Ex 29,42
Állandó égőáldozat legyen nemzedékeiteknek a találkozás sátorának bejáratában az
Örökkévaló előtt, ahol találkozom veletek, hogy beszéljek hozzád ott.
Ex 29,43
És találkozásom lesz ott Izráel fiaival, hogy megszenteltessék a sátor dicsfényem által.
Ex 29,44
És megszentelem a találkozás sátorát és az oltárt; és Áront és fiait megszentelem, hogy
papi szolgálatot teljesítsenek nekem.
Ex 29,45
És lakozni fogok Izráel fiai között és Istenük leszek.
Ex 29,46
És megtudják, hogy én az Örökkévaló vagyok az ő Istenük, aki kivezettem őket Egyiptom
országából, hogy lakozzam közöttük, én, az Örökkévaló, az ő Istenük.
Ex XXX.
Ex 30,1
És készíts oltárt füstölőszer elégetésére, sittimfából készítsd azt.
Ex 30,2
Egy könyök legyen hossza, egy könyök szélessége, négyzetalakú legyen és két könyök a
magassága; oltárszarvai egy darabból legyenek vele.
Ex 30,3
És vond be azt tiszta arannyal, tetőfelületét és oldalait köröskörül és oltárszarvait és készíts
reá aranypárkányt köröskörül.
Ex 30,4És két aranygyűrűt készíts reá párkányán alul, két oldalfalára készítsd kétfelől és
szolgáljanak hüvelyül a rudaknak, hogy szállíthassák velük.
Ex 30,5
És készítsd a rudakat sittimfából és vond be arannyal.
Ex 30,6
És helyezd a függöny elé, amely a bizonyság ládájánál van, a födél előtt, mely a bizonyság
fölött van, ahol találkozom veled.
Ex 30,7
És füstölögtessen azon Áron füstölő fűszerszámot reggelenként, midőn rendbehozza a
mécseket, füstölögtesse azt.
Ex 30,8
És midőn estefelé meggyujtja Áron a mécseket, engedje füstjét felszállani; állandó
füstölőszer legyen az az Örökkévaló előtt, nemzedékeiteken át.
Ex 30,9
Ne mutassatok be rajta idegen füstölőszert és égő- vagy lisztáldozatot és italáldozatot ne
öntsetek reá.
Ex 30,10
És Áron végezzen az oltár szarvainál engesztelést egyszer az évben, az engesztelő
vétekáldozat vérével, egyszer az évben szerezzen engesztelést nemzedékeitek számára;
Szentségek szentsége az Örökkévalónak az!

1 thought on “2-08 Tecáve hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.