3-07 Ködosim hetiszakasz felolvasva magyarul audió

3-07 Ködosim hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Ködosim” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Naomi Rubinstein

Ködosim hetiszakasz felolvasva
Naomi Rubinstein
Naomi Rubinstein

Vájikrá (Leviticus), Mózes 3. könyve (Hertz-féle fordítás)

Ködosim (Kedósim) (3Mózes 19:1-20:27.)

VII. Kedósim.
Lev XIX.
Lev 19,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 19,2
Szólj Izráel fiainak egész községéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent
vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek.
Lev 19,3
Mindenki félje anyját és atyját és szombatjaimat tartsátok meg. Én vagyok az Örökkévaló,
a ti Istenetek.
Lev 19,4Ne forduljatok a bálványok felé és öntött Isteneket ne készítsetek magatoknak. Én vagyok
az Örökkévaló, a ti Istenetek.
Lev 19,5
És midőn áldoztok békeáldozatot az Örökkévalónak, úgy áldozzátok, hogy elfogadja.
Lev 19,6
Áldozástok napján egyék meg és másnap; és ami megmarad a harmadik napig, tűzben
égettessék el.
Lev 19,7
És ha megennék azt a harmadik napon, megvetés tárgya az, nem lesz elfogadva.
Lev 19,8.
Bárki eszi, viselje bűnét, mert az Örökkévaló szentségét megszentségtelenítette és az az
ember irtassék ki népéből.
Lev 19,9
És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen földed szélét és ami
elhullott, ne szedegesd fel.
Lev 19,10
Szőlődet ne böngészd és szőlőd elhullott szemeit ne szedegesd fel, a szegénynek és a
jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.
Lev 19,11
Ne lopjatok, ne tagadjátok le az igazságot és ne hazudjatok egymás ellen.
Lev 19,12
És ne esküdjetek az én nevemmel hazugságra, úgyhogy megszentségtelenítsd Isten nevét.
Én vagyok az Örökkévaló.
Lev 19,13
Ne fosztogasd felebarátodat és ne rabolj, ne hagyd éjjelen át béresszolgádnak munkadíját
magadnál reggelig.
Lev 19,14
Ne átkozd a süketet és a vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. Én vagyok az
Örökkévaló.
Lev 19,15
Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben, ne légy tekintettel a szegényre és ne tiszteld a
hatalmas személyét, igazsággal ítéld meg embertársadat.
Lev 19,16
Ne járj, mint rágalmazó néped között; ne maradj tétlen felebarátod vérénél. Én vagyok az
Örökkévaló.
Lev 19,17
Ne gyűlöld testvéredet szívedben; feddjed embertársadat, hogy ne viselj miatta bűnt.
Lev 19,18
Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiai között; hanem szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat. Én vagyok az Örökkévaló.
Lev 19,19
Törvényeimet tartsd meg; barmodat ne párosítsd másféle fajúval és meződet ne vesd be
kétféle maggal; és kétféléből készült ruhát, kevert szövésűt ne végy magadra.
Lev 19,20
Ha férfi hál nővel és közösül vele, aki rabszolganő, egy férfinak jegyese, de meg nem
váltatott, sem szabadság nem adatott neki, érje őket büntetés, de ne ölessenek meg, mert nem
volt fölszabadítva.
Lev 19,21
Vigye el a férfi bűnáldozatát az Örökkévalónak a találkozás sátrának bejáratához,
bűnáldozatra való kost.
Lev 19,22
És szerezzen számára engesztelést a pap a bűnáldozat kosával az Örökkévaló színe előtt,
vétke miatt, melyet vétkezett, és megbocsáttatik neki a vétke, melyet vétkezett.
Lev 19,23
És midőn bementek az országba és ültettek bármilyen gyümölcsfát, hagyjátok érintetlenül
a gyümölcsét; három évig legyen számotokra érintetlen, ne egyétek meg.
Lev 19,24
De a negyedik évben minden gyümölcs szent legyen hálaadásra az Örökkévalónak,
Lev 19,25
és az ötödik évben ehetitek a gyümölcsét, hogy szaporítsa nektek a termést. Én vagyok az
Örökkévaló, a ti Istenetek.
Lev 19,26
Ne egyetek semmit vérével; ne űzzetek varázslást és ne jósolgassatok.
Lev 19,27
Ne vágjátok le kerekre hajatok szélét és ne borotváld le szakállad szélét.
Lev 19,28
Ne tegyetek testeteken bevágást halott miatt és bekarcolt jeleket ne tegyetek magatokon.
Én vagyok az Örökkévaló.
Lev 19,29
Ne szentségtelenítsd meg leányodat, paráználkodni engedve őt, ne legyen parázna az
ország, ne teljék meg az ország fajtalansággal.
Lev 19,30
Szombatjaimat őrizzétek meg és tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Örökkévaló.
Lev 19,31
Ne forduljatok a szellemidézőkhöz, se a varázslókhoz; ne keressétek fel őket, nehogy
tisztátalanná váljatok általuk. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.
Lev 19,32
Ősz fej előtt állj föl és tiszteld az öregnek arcát és féld Istenedet. Én vagyok az
Örökkévaló.
Lev 19,33
És ha jövevény tartózkodik nálad országtokban, ne tégy vele rosszat.
Lev 19,34
Olyan legyen nálatok a jövevény, aki köztetek tartózkodik, mint az odavaló, és szeresd őt,
mint tenmagadat, mert jövevények voltatok Egyiptom országában. Én vagyok az Örökkévaló, a
ti Istenetek.
Lev 19,35
Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, se mértékben, se súlyban, se ürmérésben.
Lev 19,36
Igaz mérleg, igaz súlykövek, igaz éfa, igaz hin legyen nálatok. Én vagyok az Örökkévaló,
a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából.
Lev 19,37
Tartsátok meg minden törvényemet és minden rendeletemet, hogy teljesítsétek őket. Én
vagyok az Örökkévaló.
Lev XX.
Lev 20,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Lev 20,2
Mondd meg Izráel fiainak: Bárki Izráel fiai közül vagy az Izráelben tartózkodó jövevények
közül, aki magzatából ad a Moloknak, ölessék meg; az ország népe kövezze meg kövekkel.
Lev 20,3
Én is az ilyen férfi ellen fordítom arcomat és kiirtom őt népe közül, mert magzatából adott
a Moloknak, hogy beszennyeze szentélyemet és megszentségtelenítse szent Nevemet.
Lev 20,4
És ha az ország népe szemet húny a férfi előtt, mikor magzatából Moloknak ad és nem öli
meg őt,
Lev 20,5
akkor majd én fordítom arcomat az ellen a férfi ellen és családja ellen, és kiirtom őt és
mindazokat, akik paráználkodnak példája után, paráználkodva a Molok után, népük közül.
Lev 20,6
És a személy, aki a szellemidézőkhöz és varázslókhoz fordul, paráználkodván utánuk,
arcomat majd az ellen a személy ellen fordítom és kiirtom őt népe közül.
Lev 20,7
Szenteljétek meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert én vagyok az Örökkévaló, a ti
Istenetek.
Lev 20,8
Tartsátok meg törvényeimet és teljesítsétek őket. Én vagyok az Örökkévaló, aki
megszentel benneteket.
Lev 20,9
Mert mindenki, aki átkozza atyját vagy anyját, ölessék meg; atyját vagy anyját átkozta,
vérbűn van rajta.
Lev 20,10
És a férfi, aki házasságot tör valakinek feleségével, aki házasságot tör felebarátjának
feleségével, ölessék meg a házasságtörő férfi és a házasságtörő nő.
Lev 20,11
És a férfi, aki atyja feleségével hál, fölfedte atyja mezítelenségét, ölessenek meg
mindketten, vérbűn van rajtuk.
Lev 20,12
És ha egy férfi menyével hál, ölessenek meg mindketten, útálatosságot követtek el, vérbűn
van rajtuk.
Lev 20,13
És ha egy férfi férfival hál, amint hálnak nővel, útálatosságot követtek el mindketten,
ölessenek meg, vérbűn van rajtuk.
Lev 20,14
És ha férfi elvesz egy nőt és annak anyját, fajtalanság az; tűzben égessék el őt és azokat,
hogy ne legyen fajtalanság köztetek.
Lev 20,15
Ha egy férfi barommal közösül, ölessék meg, a barmot pedig üssétek agyon.
Lev 20,16
És ha egy nő közeledik egy baromhoz, hogy az egyesüljön vele, öld meg a nőt és a barmot,
ölessenek meg; vérbűn van rajtuk.
Lev 20,17
És ha egy férfi elveszi nővérét, atyja leányát vagy anyja leányát és látja mezítelenségét és
a nő látja az ő mezítelenségét, gyalázat az, irtassanak ki népük fiainak szeme előtt; nővére
mezítelenségét fedte föl, viselje bűnét.
Lev 20,18
És ha egy férfi tisztulásában szenvedő nővel hál és fölfedte mezítelenségét, mivel
megmeztelenítette forrását és a nő fölfedte vérének forrását, irtassanak ki mindketten népük
közül.
Lev 20,19
Anyád nővérének sem atyád nővérének mezítelenségét föl ne fedd, mert vérrokonát
meztelenítette meg, bűnüket viseljék.
Lev 20,20
Ha egy férfi nagynénjével hál, nagybátyjának mezítelenségét fedte föl; viseljék vétküket,
gyermektelenül haljanak meg.
Lev 20,21
Ha egy férfi elveszi fivérének feleségét, fertőzet az; fivérének mezítelenségét fedte föl,
gyermektelenek legyenek.
Lev 20,22
Tartsátok meg minden törvényemet és minden rendeletemet és tegyétek meg azokat, hogy
ki ne hányjon benneteket az ország, ahová beviszlek benneteket, hogy benne lakjatok.
Lev 20,23
És ne járjatok annak a nemzetnek törvényei szerint, amelyet én elűzök előletek, mert ők
mindezeket tették és megútáltam őket.
Lev 20,24
És mondtam nektek: Ti kapjátok örökségül földjüket és én adom azt nektek, hogy bírjátok
azt, a tejjel-mézzel folyó országot. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki elkülönítettelek
benneteket a népektől.
Lev 20,25
Tegyetek különbséget a tiszta és a tisztátalan barom között, a tisztátalan és tiszta madár
között, hogy meg ne undokítsátok lelketeket a barom és a madár által és semmi által, ami
mászik a földön, amit elkülönítettem tőletek, mint tisztátalanokat.
Lev 20,26
Legyetek nekem szentek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló; azért különítettelek el
benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek.
Lev 20,27
És a férfi vagy nő, aki közöttük szellemidéző vagy varázsló lesz, ölessék meg; kővel
kövezzék meg őket, vérbűn van rajtuk.

1 thought on “3-07 Ködosim hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.