4-10 Mászó

4-10 Mászé hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

“Mászé” – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Megyeri Jonatán

Mászé hetiszakasz felolvasva

Megyeri Jonatán

Numeri, Mózes 4. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Mászé (4Mózes 33:1–36:13.) 

X. Maszeé.
Num XXXIII.
Num 33,1
Ezek Izráel fiainak vándorlásai, ahogy kivonultak Egyiptom országából seregeik szerint
Mózes és Áron vezetésével.
Num 33,2
És fölírta Mózes állomásaikat vándorlásuk szerint az Örökkévaló parancsára. És ezek az ő
vándorlásaik állomásaik szerint.
Num 33,3
Elindultak Ráamszészből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján, a peszach
után való reggelen mentek ki Izráel fiai fölemelt kézzel, egész Egyiptom szeme előtt.
Num 33,4
És az egyiptomiak eltemették azokat, akiket sújtott az Örökkévaló közöttük, minden
elsőszülöttet, és bálványaikon is ítéletet tett az Örökkévaló.
Num 33,5
Elindultak Izráel fiai Ráamszészből és táboroztak Szukkótban.
Num 33,6
Elindultak Szukkótból és táboroztak Étámban, amely a sivatag szélén van.
Num 33,7
Elindultak Étámból és visszafordultak Pi-Hahirót felé, ami Báal Cefón előtt van és
táboroztak Migdól előtt.
Num 33,8
Elindultak Pi-Hahirótból és átmentek a tengeren a sivatagba; és mentek háromnapi úton
Étám sivatagában és táboroztak Márában.
Num 33,9
Elindultak Márából és elérkeztek Élimbe; és Élimben volt tizenkét forrás és hetven pálma
és táboroztak ott.
Num 33,10
Elindultak Élimből és táboroztak a Sás-tengernél.
Num 33,11
Elindultak a Sás-tengertől és táboroztak Szin sivatagában.
Num 33,12
Elindultak Szin sivatagából és elérkeztek Dofkába.
Num 33,13
Elindultak Dofkából és táboroztak Álúsban.
Num 33,14
Elindultak Álúsból és táboroztak Refidimben; és nem volt ott víz a nép számára, hogy igyék.
Num 33,15
Elindultak Refidimből és táboroztak a Szinaj sivatagában.
Num 33,16
Elindultak a Szinaj sivatagából és táboroztak Kibrót-Hatáavában.
Num 33,17
Elindultak Kibrót-Hatáavából és táboroztak Hacérótban.
Num 33,18
Elindultak Hacérótból és táboroztak Ritmában.
Num 33,19
Elindultak Ritmából és táboroztak Rimmón-Perecben.
Num 33,20
Elindultak Rimmón-Perecből és táboroztak Libnában.
Num 33,21
Elindultak Libnából és táboroztak Risszában.
Num 33,22
Elindultak Risszából és táboroztak Kehélátában.
Num 33,23
Elindultak Kehélátából és táboroztak Har-Séferben.
Num 33,24
Elindultak Har-Séferből és táboroztak Harádában.
Num 33,25
Elindultak Harádából és táboroztak Makhélótban.
Num 33,26
Elindultak Makhélóból és táboroztak Táhatban.
Num 33,27
Elindultak Táhatból és táboroztak Terahban.
Num 33,28
Elindultak Terahból és táboroztak Mitkában.
Num 33,29
Elindultak Mitkából és táboroztak Hasmónában.Num 33,30
Elindultak Hasmónából és táboroztak Mószérótban.
Num 33,31
Elindultak Mószérótból és táboroztak Bené-Jáakánban.
Num 33,32
Elindultak Bené-Jáakánból és táboroztak Hór-Hagidgádban.
Num 33,33
Elindultak Hór-Hagidgádból és táboroztak Jotbátában.
Num 33,34
Elindultak Jotbátából és táboroztak Abrónában.
Num 33,35
Elindultak Abrónából és táboroztak Ecjón-Geberben.
Num 33,36
Elindultak Ecjón-Geberből és táboroztak Cin sivatagában: ez Kádés.
Num 33,37
Elindultak Kádésből és táboroztak a Hór hegyen, Edóm országának szélén.
Num 33,38
És Áron, a pap, fölment a Hór-hegyre az Örökkévaló parancsára és meghalt ott a
negyvenedik évben, miután kivonultak Izráel fiai Egyiptom országából az ötödik hónapban, a
hónap első napján.
Num 33,39
És Áron százhuszonhároméves volt, midőn meghalt a Hór-hegyen.
Num 33,40
És a kanaáni, Arád királya, aki lakott délen Kanaán országában, hallott Izráel fiai jöttéről.
Num 33,41
És ők elindultak a Hór-hegytől és táboroztak Calmónában.
Num 33,42
Elindultak Calmónából és táboroztak Punónban.
Num 33,43
Elindultak Punónból és táboroztak Óbótban.
Num 33,44
Elindultak Óbótból és táboroztak az abárimbeli Ijjimben, Móáb határán.
Num 33,45
Elindultak Ijjimből és táboroztak Dibón-Gádban.
Num 33,46
Elindultak Dibón-Gádból és táboroztak Almón-Diblátáimban.
Num 33,47
Elindultak Almón-Diblátáimból és táboroztak az Abárim hegyein, Nebó előtt.
Num 33,48
Elindultak az Abárim hegyeitől és táboroztak Móáb síkságain, Jerihónál, a Jordán mellett.
Num 33,49
És táboroztak a Jordán mellett Bet-Hájesimóttól Ábél-Hasittimig Móáb síkságain.
Num 33,50
És szólt az Örökkévaló Mózeshez Móáb síkságain, Jerihóval szemben, a Jordán mellett,
mondván;
Num 33,51
Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn átmentek a Jordánon Kanaán országába,
Num 33,52
űzzétek el magatok elől az ország lakóit mind és pusztítsátok el rajzos köveiket mind,
öntött bálványképeiket pusztítsátok el mind és magaslataikat semmisítsétek meg mind.
Num 33,53
Foglaljátok el az országot és lakjatok benne, mert nektek adtam az országot, hogy bírjátok.
Num 33,54
És vegyétek birtokba az országot sorshúzás útján családjaitok szerint; a nagyobb számúnak
adjatok nagyobb birtokot, a kisebb számúnak adjatok kisebb birtokot, ahogy a sors esik rája, az
legyen az övé; atyáitok törzsei szerint vegyétek birtokba.
Num 33,55
De ha nem űzitek ki az ország lakóit magatok elől, akkor azok, akiket meghagytok
közülük, tüskékké lesznek szemetekben és tövisekké oldalatokban és szorongatnak benneteket
az országban, amelyben laktok.
Num 33,56
És lészen, hogy, amit gondoltam, hogy velük cselekszem, azt cselekszem majd veletek.


Num XXXIV.
Num 34,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 34,2
Parancsold meg Izráel fiainak és mondd nekik: Midőn bementek Kanaán országába, ez az
az ország, amely nektek birtokul jut Kanaán országa határai szerint.
Num 34,3
Legyen a déli határszéletek Cin sivatagától Edóm oldalán és legyen a déli határotok a
Sóstenger szélétől kelet felé.
Num 34,4
És a határotok elfordul Akrabbim hágójától délre, átvonul Cinig és a vége lesz Kádés-
Barneától délre, eljut Hácár-Addárig és átmegy Acmónba.
Num 34,5
És elfordul a határ Acmóntól Egyiptom patakjáig és a vége lesz a tengernél.
Num 34,6
És a nyugati határon a Nagy-tenger legyen a határ; ez legyen a nyugati határotok.
Num 34,7
És ez legyen az északi határotok: A Nagy-tengertől húzzatok vonalat a Hór-hegyig.
Num 34,8
A Hór-hegytől húzzatok vonalat Hamát felé. És a határ vége legyen Cedádnál,
Num 34,9
és eljut a határ Zifrónig és a vége lesz Hacar-Énánnál; ez legyen északi határotok.
Num 34,10
És húzzatok vonalat keleti határul Hacár-Énántól Sefámig.
Num 34,11
És lemegy a határ Séfámtól Ribláig. Ájintól keletre és lemegy a határ és érinti a Kinneret-
tó oldalát kelet felől.
Num 34,12
És lemegy a határ a Jordánig és a vége legyen a Sós-tengernél. Ez legyen a tietek,
országtok határai szerint köröskörül.
Num 34,13
És parancsolta Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az az ország, melyet birtokba vegyetek
sorshúzás útján, amelyről megparancsolta az Örökkévaló, hogy adjátok a kilenc törzsnek és a
fél törzsnek;
Num 34,14mert megkapták Reúbén fiainak törzse atyáik háza szerint és Gád fiainak törzse atyáik
háza szerint és Menasse fél törzse megkapták birtokukat;
Num 34,15
a két törzs és a fél törzs megkapta birtokát Jerihónál a Jordánon innen napkelet felé.
Num 34,16
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
Num 34,17
Ezek azon férfiak nevei, akik felosztják köztetek az országot: Eleázár, a pap, és Józsua, Nún fia;
Num 34,18
És vegyetek egy-egy fejedelmet törzsenként, hogy felosszák az országot.
Num 34,19
És ezek a férfiak nevei: Jehúda törzséből Káléb, Jefunne fia;
Num 34,20
Simeón fiainak törzséből Sámuel, Ammihúd fia;
Num 34,21
Benjámin törzséből Elidád, Kiszlón fia.
Num 34,22
Dán fiainak törzséből a fejedelem Bukki, Jogli fia;
Num 34,23
József fiai közül Menasse fiainak törzséből a fejedelem Hanniél, Éfód fia;
Num 34,24
Efráim fiainak törzséből a fejedelem Kemuél, Siftán fia;
Num 34,25
Zebúlon fiainak törzséből a fejedelem Elicáfán, Parnák fia;
Num 34,26
Jisszákár fiainak törzséből a fejedelem Paltiél, Azzán fia;
Num 34,27
Ásér fiainak törzséből a fejedelem Ahihúd, Selómi fia;
Num 34,28
Naftáli fiainak törzséből a fejedelem Pedahél, Ammihúd fia.
Num 34,29
Ezek azok, kiknek megparancsolta az Örökkévaló, hogy osszák szét a birtokot Izráel
fiainak Kanaán országában.


Num XXXV.
Num 35,1
És szólt az Örökkévaló Mózeshez Móáb síkságain Jerihóval szemben, a Jordán mellett,
mondván:
Num 35,2
Parancsold meg Izráel fiainak, hogy adjanak a levitáknak örök birtokukból városokat
lakásra és legelőnek való földet városaik körül adjatok a levitáknak.
Num 35,3
És legyenek a városok övéik lakásul, legyenek legelőik, barmuk, jószáguk és minden
állatuk számára.
Num 35,4
A városok legelői, melyeket a levitáknak adtok, legyenek a város falától kifelé ezer
könyöknyire köröskörül.
Num 35,5
És mérjetek le a városon kívül a keleti oldalon kétezer könyöknyit és a déli oldalon kétezer
könyöknyit és a nyugati oldalon kétezer könyöknyit és az északi oldalon kétezer könyöknyit; a
város legyen középen. Ez legyen számukra a városok legelője.
Num 35,6
És a városok, amelyeket adtok a levitáknak: a hat menedékváros, amelyeket majd adtok,
hogy odameneküljön a gyilkos és azonkívül adjatok negyvenkét várost.
Num 35,7
Az összes városok száma, amelyeket a levitáknak adtok, legyen negyvennyolc város,
azokat adjátok és legelőiket.
Num 35,8
És a városokat illetőleg, amelyeket adtok Izráel fiainak birtokából, a sokból adjatok sokat,
a kevésből adjatok keveset: mindegyik örök birtoka szerint, melyet kap, adjon városaiból a
levitáknak.
9. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:
10. Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Midőn átvonultok a Jordánon Kanaán országába,
11. jelöljetek ki magatoknak városokat, menedékvárosokul számotokra, hogy odamenekülhessen a gyilkos, aki valakit tévedésből
agyonüt.
12. És legyenek ezek a városok számotokra menedékül a bosszuló rokonok elől, hogy meg ne haljon a gyilkos, míg a község elé nem áll ítélet végett.
13. És a városok, melyeket adtok, hat menedék várostok legyen:
14. három várost adjatok a Jordánon innen és három várost adjatok Kanaán országában; menedékvárosok legyenek ezek.
15. Izráel fiainak és a jövevénynek és a közöttük élő zsellérnek legyen ez a hat város menedékül, hogy oda
meneküljön bárki, aki agyonütött valakit tévedésből.
16. De ha vaseszközzel ütötte meg és az meghalt, gyilkos ő; a gyilkos ölessék meg.
17. És ha kővel kezében, ami által meghalhat, ütötte meg és meghalt, gyilkos ő; a gyilkos ölessék meg.
18. Vagy ha faeszközzel kezében, ami által meghalhat, ütötte meg és meghalt, gyilkos ő; a gyilkos ölessék meg.
19. A vérbosszuló rokon maga ölje meg a gyilkost; ha rátalál, megölheti.
20. És ha gyűlöletből taszítja meg, vagy dobott rá valamit leselkedve, és az meghalt,
21. vagy ellenségeskedésből ütötte meg kezével, úgyhogy meghalt; ölessék meg az, aki megütötte, gyilkos az; a vérbosszuló rokon megölheti a gyilkost, amikor reátalál.
22. De ha véletlenül, ellenségeskedés nélkül taszította meg, vagy dobott reá bármely eszközt leselkedés nélkül,
23. vagy követ, amiáltal meghalhat, anélkül, hogy látná, reádobta és az meghalt, de nem volt ellensége és nem tört veszedelmére,
24. akkor ítéljen a község a gyilkos és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint,
25. és mentse meg a község a gyilkost a vérbosszuló rokontól és a község vitesse vissza az ő menedékvárosába, ahová
menekült, és maradjon ott, míg meg nem hal a főpap, akit fölkentek a szent olajjal.

26. Ha azonban kimegy a gyilkos menedékvárosának határából, ahová menekül,

27. és reátalál a vérbosszuló rokon menedékvárosának határán kívül, és a vérbosszuló rokon meggyilkolja a
gyilkost, nincs miatta vérbűne.
28. Mert menedékvárosában kellett volna maradnia, míg meg nem hal a főpap; de a főpap halála után visszatérhet a gyilkos birtokának földjére.
29. És ezek legyenek nektek jogi törvényül nemzedékeiteken át minden lakhelyeteken.
30. Mindenki, aki agyonüt valakit, tanuk vallomása szerint öljék meg a gyilkost, de egy tanu ne legyen elég senki
ellen, hogy halálra ítéljék.
31. Ne fogadjatok el váltságdíjat a gyilkos lelkéért, aki el van ítélve halálra, hanem ölessék meg.
32. És ne fogadjatok el váltságdíjat attól, aki menedékvárosába menekült, azért, hogy visszatérhessen és lakhassék országában, mielőtt a főpap meghal.
Num 35,33
És ne fertőzzétek meg az országot, amelyben vagytok, mert a vér megfertőzi az országot
és az ország számára nincs engesztelés a vérért, amely ontatott benne, csak annak vérével, aki
kiontotta.
Num 35,34
És meg ne tisztátalanítsd az országot, amelyben laktok, amelyben én lakozom, mert Én, az
Örökkévaló, Izráel fiai között lakozom.


Num XXXVI.
Num 36,1
És az atyai házak fejei, Gileád fiainak családjából, aki Mákir, Menasse fiának a fia, József
fiainak családjából, odajöttek és szóltak Mózes előtt és a fejedelmek, Izráel fiai atyai házainak
fejei előtt.
Num 36,2
És mondták: Uramnak megparancsolta az Örökkévaló, hogy adják az országot birtokul
sorshúzás útján Izráel fiainak. És uram parancsot kapott az Örökkévalótól, hogy adja Celáfhád
testvérünk birtokát leányainak.
Num 36,3
És ha ezek Izráel valamely más törzsének fiai közül valakinek feleségévé lesznek, akkor
elvonatik birtokuk atyáik birtokából és odakerül azon törzsnek a birtokához, amelyhez tartozni
fognak és így elvonatik a nekünk sorsul jutott birtokból.
Num 36,4
És ha majd a jóbél lesz Izráel fiainál, akkor birtokuk hozzákerül azon törzs birtokához,
amelyhez tartozni fognak és így elvonatik atyáink törzsének birtokából az ő birtokuk.
Num 36,5
És megparancsolta Mózes Izráel fiainak az Örökkévaló parancsára, mondván: Helyesen
beszél József fiainak törzse.
Num 36,6
Ez az, amit parancsolt az Örökkévaló Celáfhád leányai felől, mondván: Aki jónak tetszik
szemükben, ahhoz menjenek feleségül, de csak atyjuk törzse családjából valóhoz menjenek
feleségül.
Num 36,7
Így nem kerül át Izráel fiainak valamely birtoka egyik törzsből a másikba, mert Izráel fiai
közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének birtokához.
Num 36,8
És minden leány, aki birtokot örökölt Izráel fiainak bármely törzsében, atyja törzsének
családjából valóhoz menjen feleségül azért, hogy örököljék Izráel fiai kiki őseinek birtokát.
Num 36,9
És hogy át ne kerüljön valamely birtok egyik törzsből egy másik törzsbe, mert Izráel
fiainak törzsei ragaszkodjanak mindegyik a maga birtokához.
Num 36,10
Amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy cselekedtek Celáfhád leányai,
Num 36,11
És Mahla, Tirca, Hogla, Milka és Nóa, Celáfhád leányai, nagybátyjáik fiainak feleségei
lettek.
Num 36,12
Ők Menasse, József fiának fiai családjából valókhoz mentek feleségül, így maradt birtokuk
atyjuk családja törzsében.
Num 36,13
Ezek a parancsolatok és törvények, melyeket parancsolt az Örökkévaló Mózes által Izráel
fiainak Móáb síkságain, Jerihóval szemben, a Jordán mellett.

 

1 thought on “4-10 Mászé hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.