5-02 Váetchannán hetiszakasz felolvasva, audió

5-02 Váetchannán hetiszakasz felolvasva

a hallgaTora.hu zenei logója (Domján Gábor)

Cikk a zsido.com -on ITT OLVASHATÓ.

Héberül felolvasva

Váetchannán” (Váetchánán Vöetchánán) – Magyarul felolvassa a Hertz Bibliából: Szabó Zsuzsa mama

Váetchannán hetiszakasz felolvasva
Szabó Zsuzsa mama
Szabó Zsuzsa mama

Itt található a tízparancsolat másodszor. 5:6-21.

Deuteronomium, Mózes 5. könyve. (Hertz-féle fordítás)

Vöetchánán (5Mózes 3:23–7:11.)

 

II. Váethchannán.
Deut III.
Deut 3,23
És esdekeltem az Örökkévalóhoz abban az időben, mondván:
Deut 3,24
Uram, Örökkévaló, Te elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet;
mert van-e Isten az égben és a földön, aki tudna cselekedni a Te tetteid és hatalmas
cselekedeteid szerint?
Deut 3,25
Hadd keljek át, kérlek, és hadd lássam azt a szép országot, amely a Jordánon túl van, azt a
szép hegységet és a Libánónt.
Deut 3,26
De haragra lobbant ellenem az Örökkévaló miattatok és nem hallgatott meg; és szólott
hozzám az Örökkévaló: Elég legyen! Ne szólj Hozzám többé ebben a dologban.
Deut 3,27
Menj föl a Piszga csúcsára, emeld föl szemedet nyugatra, északra, délre és keletre és
tekintsd meg szemeddel; mert nem fogsz átmenni ezen a Jordánon.
Deut 3,28
És adj parancsokat Józsuának, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog áthaladni e nép előtt és ő
adja majd birtokukba az országot, amelyet látni fogsz.
Deut 3,29
És ott tanyáztunk a völgyben, Bét-Peór átellenében.

Deut IV.
Deut 4,1
És most Izráel, hallgass a törvényekre és rendeletekre, amelyekre tanítalak benneteket,
hogy megtegyétek, hogy éljetek és bemenve elfoglaljátok az országot, amelyet az Örökkévaló,
őseitek Istene ad nektek.
Deut 4,2Ne tegyetek hozzá az igéhez, amelyet parancsolok nektek és ne vegyetek el belőle, hogy
megtartsátok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolatait, amelyeket én meghagyok nektek.
Deut 4,3
Szemetek látta, mit cselekedett az Örökkévaló Báal-Peór miatt: hogy minden férfit, aki a
Báal-Peór után járt, elpusztított az Örökkévaló, a te Istened, közüled;
Deut 4,4
és ti, akik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mindnyájan életben vagytok a
mai napon.
Deut 4,5
Íme, megtanítottalak titeket a törvényekre és rendeletekre, amint megparancsolta nekem az
Örökkévaló, az én Istenem, hogy e szerint cselekedjetek az országban, ahová bementek, hogy
elfoglaljátok.
Deut 4,6
Őrizzétek és tegyétek meg, mert az a ti bölcsességtek és értelmességtek a népek szemében,
akik hallják majd mind e törvényeket, és azt fogják mondani, bizony bölcs és értelmes nép ez a
nagy nemzet!
Deut 4,7
Mert melyik az a nagy nemzet, amelyhez Isten olyan közel van, mint hozzánk az
Örökkévaló, a mi Istenünk, valahányszor hozzá fölkiáltunk?
Deut 4,8
És melyik az a nagy nemzet, amelynek oly igazságos törvényei és rendelkezései vannak,
mint ez az egész tan, amelyet én elétek adok a mai napon?
Deut 4,9
Csak vigyázz magadra és őrizd lelkedet gondosan, nehogy elfelejtsd a dolgokat, amelyeket
szemed látott és nehogy eltávozzanak szívedből egész életeden át; hanem ismertesd meg azokat
gyermekeiddel és gyermekeid gyermekeivel;
Deut 4,10
azt a napot, amelyen az Örökkévaló, a te Istened előtt álltál a Hórében, amikor azt mondta
nekem az Örökkévaló: Gyüjtsd egybe nekem a népet és Én hallatom velük szavaimat, hogy
megtanuljanak Engemet félni az egész idő alatt, amíg a földön élnek, és fiaikat is megtanítsák
erre.
Deut 4,11
És közelebb jöttetek és álltatok a hegy alján; és a hegy tűzben lángolt az ég szívéig
sötétség, felhő és sűrű köd alatt.
Deut 4,12
És szólt hozzátok az Örökkévaló a tűz közepéből; szavaknak hangját hallottátok, de alakot
nem láttatok, csakis hangot hallottatok.
Deut 4,13
És kijelentette nektek szövetségét, amelyet parancsolt nektek, hogy tegyétek: a tíz igét; és
ráírta azokat két kőtáblára.
Deut 4,14
És megparancsolta nekem az Örökkévaló abban az időben, hogy tanítsalak benneteket
törvényekre és rendeletekre, hogy megtegyétek azokat az országban, ahová bementek, hogy
birtokba vegyétek.
Deut 4,15
Vigyázzatok tehát nagyon magatokra; mert nem láttatok semmi alakot, amely napon szólt
hozzátok az Örökkévaló a Hórében a tűz közepéből,
Deut 4,16nehogy megromoljatok és faragott képet készítsetek magatoknak, bármely bálvány alakját,
hímnek vagy nőnek képmását;
Deut 4,17
bármely állat képmását, amely a földön van, bármely szárnyas madár képmását, amely
repül az égen;
Deut 4,18
bárminek képmását, ami csúszó-mászó a földön, bármely hal képmását, amely a vízben
van, a föld alatt;
Deut 4,19
nehogy fölemeljed szemedet az ég felé és midőn látod a napot, a holdat és a csillagokat, az
égnek egész seregét, megbotolj és leborulj előttük, hogy szolgálnád azokat, amiket az
Örökkévaló, a te Istened részül osztott minden népnek, az egész ég alatt.
Deut 4,20
De titeket vett az Örökkévaló és kivezetett benneteket a vaskohóból, Egyiptomból, hogy
legyetek az Ő öröke, tulajdon népe, amint van ezen a napon.
Deut 4,21
De az Örökkévaló megneheztelt reám miattatok és megesküdött, hogy nem megyek át a
Jordánon és hogy nem megyek be a jó országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened, ad neked
örökségül;
Deut 4,22
hanem meg kell halnom ebben az országban, nem megyek át a Jordánon, de ti átmentek és
elfoglaljátok azt a jó országot.
Deut 4,23
Vigyázzatok magatokra, nehogy elfelejtsétek az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetségét,
amelyet veletek kötött és készítenétek magatoknak faragott képet, bárminek az alakját, amit
eltiltott neked az Örökkévaló, a te Istened.
Deut 4,24
Mert az Örökkévaló, a te Istened, emésztő tűz, féltve őrködő Isten.
Deut 4,25
Ha majd gyermekeid és unokáid lesznek és megkorosodtatok már az országban és
megromolnátok és készítenétek faragott képet, bárminek az alakját, és azt cselekednétek, ami
rossz az Örökkévaló, a te Istened szemében, az ő bosszantására:
Deut 4,26
tanukúl hívom ellenetek a mai napon az eget és a földet, hogy el fogtok veszni hamar
abból az országból, ahova bementek a Jordánon át, hogy birtokba vegyétek; nem lesztek benne
hosszú életűek, hanem ki fogtok irtatni onnan.
Deut 4,27
És elszór benneteket az Örökkévaló a népek közé és csekély számban maradtok a
nemzetek között, ahova elvezet benneteket az Örökkévaló.
Deut 4,28
És ott szolgáltok majd isteneket, emberek kezének művét, fát és követ, amelyek nem
látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak.
Deut 4,29
És onnan fogod keresni az Örökkévalót, a te Istenedet és meg is találod, ha keresed őt
egész szíveddel és egész lelkeddel.
Deut 4,30
Ha nagy nyomorúságban leszel és elérnek téged mindezek a dolgok az idők végén és
megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az Ő szavára:
Deut 4,31bizony irgalmas Isten az Örökkévaló, a te Istened; nem hagy el téged és nem pusztít el
téged és nem felejti el őseidnek szövetségét, amelyről megesküdött nekik.
Deut 4,32
Mert kérdezd csak az elmúlt időket, amelyek előtted voltak, vajon azon nap óta, midőn
Isten embert teremtett a földön és az ég egyik végétől az ég másik végéig, történt-e ilyen nagy
dolog vagy hallható volt-e ilyesmi?
Deut 4,33
Vajon hallotta-e valaha egy nép, amint szól Isten a tűz közepéből, úgy, amint te hallottad
és életben maradt?
Deut 4,34
Vagy megkísérlette-e Isten, hogy elmegy és vesz magának egy nemzetet a többi nemzet
közül próbákkal, jelekkel és csodákkal, háborúval és erős kézzel és kinyujtott karral és nagy,
félelmetes tettekkel, aminőket veletek tett az Örökkévaló, a ti Istenetek Egyiptomban szemed
láttára?
Deut 4,35
Teneked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy ő az Örökkévaló, az Isten; nincs kívüle
más.
Deut 4,36
Az égből hallatta veled hangját, hogy oktasson téged és a földön láttatta veled nagy tüzét
és szavait hallottad a tűz közepéből.
Deut 4,37
És azért, mert szerette őseidet, kiválasztotta magzataikat utánuk és kivezetett téged az Ő
jelenlétével, a maga nagy erejével Egyiptomból,
Deut 4,38
hogy elűzzön náladnál nagyobb és hatalmasabb népeket előled, hogy elhozzon téged és
odaadja neked országukat örökségül, amint van ezen a napon.
Deut 4,39
Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön
alant, nincs más!
Deut 4,40
És tartsd meg törvényeit és parancsolatait, amelyeket Én ma parancsolok neked, hogy jó
dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad és hogy hosszú életed legyen a földön, amelyet
az Örökkévaló, a te Istened ad neked, minden időkig.
Deut 4,41
Akkor elkülönített Mózes három várost, a Jordán másik partján napkelet felé;
Deut 4,42
hogy oda meneküljön a gyilkos, aki nem szándékosan öli meg felebarátját, nem is gyűlölte
őt sem tegnap, sem tegnapelőtt, hogy meneküljön e városok egyikébe és életben maradjon:
Deut 4,43
Becert a sivatagban, a síkföldön, a Reúbén törzsétől, Rámótot Gileádban a Gád törzsétől és
Gólánt Básánban a Menasse törzsétől.
Deut 4,44
És ez az a törvény, amelyet Mózes Izráel fiai elé adott.
Deut 4,45
Ezek a bizonyságok, a törvények és rendeletek, amelyeket Mózes előadott Izráel fiainak,
midőn kivonultak Egyiptomból;
Deut 4,46
a Jordánon innen a völgyben, Bét-Peór átellenében, Szihónnak, az Emóri királyának
országában, aki Hesbónban lakott, akit megvertek Mózes és Izráel fiai, midőn kivonultak
Egyiptomból.
Deut 4,47
És elfoglalták országát és Ógnak, Básán királyának országát, az Emóri két királyáét, amely
a Jordánon innen van, napkelet felé.
Deut 4,48
Aróértól kezdve, mely az Arnón patak partján van, egész Szión hegyéig, amely a
Hermónnal azonos,
Deut 4,49
és az egész síkföldet a Jordánon innen, keletre, egész a sík tengeréig, a Piszga lejtői alján.
Deut V.
Deut 5,1
És hívta Mózes egész Izráelt és szólott hozzájuk: Halljad Izráel a törvényeket és
rendeleteket, amelyeket előadok ma fületek hallatára; tanuljátok meg és őrizzétek meg őket,
hogy megtegyétek.
Deut 5,2
Az Örökkévaló, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hórében.
Deut 5,3
Nem atyáinkkal kötötte az Örökkévaló ezt a szövetséget, hanem mi velünk, akik ma itt
vagyunk, mindnyájan életben.
Deut 5,4
Színről színre beszélt az Örökkévaló veletek a hegyen, a tűz közepéből,
Deut 5,5
míg én ott álltam az Örökkévaló közt és ti köztetek abban az időben, hogy jelentsem
nektek az Örökkévaló igéjét, mert féltetek a tűztől és nem mentetek fel a hegyre, mondván:
Deut 5,6
Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a
rabszolgaság házából.
Deut 5,7
Ne legyenek neked idegen Isteneid színem előtt.
Deut 5,8
Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön
alant és a vízben a föld alatt van.
Deut 5,9
Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a
féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon harmadíziglen és
negyedíziglen azokon, akik Engem gyűlölnek;
Deut 5,10
és kegyelmet gyakorolok ezredíziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat
megtartják.
Deut 5,11
Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az
Örökkévaló azt, aki álságra veszi az Ő nevét.
Deut 5,12
Őrizd meg a szombat napját, hogy megszenteljed, amint megparancsolta neked az
Örökkévaló, a te Istened.
Deut 5,13
Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat.
Deut 5,14
A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi
munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem ökröd, sem
szamarad, sem bármely barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van, hogy nyugodjék
szolgád és szolgálónőd, éppúgy mint te magad.
Deut 5,15
És emlékezzél meg arról, hogy szolga voltál Egyiptom országában és az Örökkévaló, a te
Istened kivezetett téged onnan erős kézzel és kinyujtott karral; azért parancsolta meg neked az
Örökkévaló, a te Istened, hogy megtartsad a szombat napját.
Deut 5,16
Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy
hosszú életű légy és hogy jó dolgod legyen a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.
Deut 5,17
Ne ölj. Ne légy házasságtörő. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot.
Deut 5,18
Ne kívánd felebarátod feleségét. Ne kívánd felebarátod házát, mezejét, szolgáját,
szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!
Deut 5,19
Ezeket az igéket mondta az Örökkévaló egész gyülekezetetek előtt a hegyen a tűz, a felhő
és a sűrű köd közepéből, hangos szóval, amelyet nem követett semmi egyéb, és felírta ezeket
két kőtáblára és átadta nekem.
Deut 5,20
És történt, hogy midőn hallottátok a hangot a sötétségből, míg a hegy tűzben égett,
odaléptetek hozzám mind a törzseitek fejei és véneitek;
Deut 5,21
és mondtátok: Íme, megmutatta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk, dicsőségét és
nagyságát és hallottuk hangját a tűzből; a mai napon láttuk, hogy Isten beszélhet az emberrel és
az életben marad.
Deut 5,22
De most miért haljunk meg? Mert megemészthet bennünket ez a nagy tűz; ha még tovább
is hallgatjuk az Örökkévaló, a mi Istenünk szavát, akkor meghalunk.
Deut 5,23
Mert hol van még olyan halandó, aki hallotta volna az élő Isten hangját, mint mi, amint
beszélt a tűzből, és életben maradt?
Deut 5,24
Lépj te oda és halljad mindazt, amit az Örökkévaló, a mi Istenünk mond, és te mondd el
nekünk mindazt, amit az Örökkévaló, a mi Istenünk szól hozzád, és mi meghalljuk és
megtesszük.
Deut 5,25
És az Örökkévaló meghallgatta szavaitok hangját, amikor szóltatok hozzám; és mondta
nekem az Örökkévaló: Hallottam e nép szavainak hangját, amelyek hozzád szóltak; helyesen
mondták mindazt, amit mondtak.
Deut 5,26
Bárcsak ilyen szívük volna, mint most, hogy félnének Engem és megtartanák minden
parancsolatomat minden időben, hogy jó dolguk legyen nekik és fiaiknak örökké.
Deut 5,27
Menj, mondd nekik: Térjetek vissza sátraitokba.
Deut 5,28
Te pedig maradj itt nálam és elmondom neked mind a parancsolatot, a törvényeket és
rendeleteket, amelyekre őket tanítsad, hogy megtegyék az országban, amelyet Én nekik adok,
hogy birtokba vegyék.
Deut 5,29
Vigyázzatok tehát arra, hogy úgy cselekedjetek, amint megparancsolta az Örökkévaló, a ti
Istenetek, ne térjetek el tőle se jobbra, se balra.
Deut 5,30
Járjatok mindenben azon az úton, amelyet megparancsolt az Örökkévaló, a ti Istenetek,
hogy életben maradjatok, jó dolgotok legyen és hosszú életűek legyetek az országban, amelyet
majd birtokba vesztek.

Deut VI.
Deut 6,1
Ez a parancsolat, a törvények és rendeletek, amelyeket megparancsolt az Örökkévaló, a ti
Istenetek, hogy tanítsalak benneteket, hogy gyakoroljátok az országban, ahova mentek, hogy
elfoglaljátok,
Deut 6,2
azért, hogy féld az Örökkévalót, a te Istenedet, megtartva minden törvényét és
parancsolatát, amelyet neked meghagyok, te, fiad és fiadnak fia, életed minden napján és azért,
hogy hosszú életű lehess.
Deut 6,3
Halljad tehát Izráel és vigyázz, hogy teljesítsd azért, hogy jó dolgod legyen és hogy
megsokasodjatok nagyon, amint megígérte neked az Örökkévaló, őseitek Istene, a tejjel-mézzel
folyó országban.
Deut 6,4
Halljad Izráel, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!
Deut 6,5
Szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel , egész lelkeddel és egész
erőddel .
Deut 6,6
És legyenek ezek az igék , amelyeket neked ma parancsolok, a szíveden ;
Deut 6,7
és jól tanítsd meg ezekre gyermekeidet és beszélj róluk , midőn ülsz házadban és
midőn jársz az úton, midőn lefekszel és midőn fölkelsz .
Deut 6,8
És kösd ezeket jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között;
Deut 6,9
és írd őket házad ajtófélfáira és kapuidba .
Deut 6,10
És lészen, midőn bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, amelyről
megesküdött őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked adja: nagy és szép
városokat, amelyeket nem te építettél,
Deut 6,11
és házakat telve minden jóval, amelyeket nem te töltöttél meg, és kivájt kutakat, amelyeket
nem te vájtál ki, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, és enni fogsz és jól fogsz
lakni;
Deut 6,12
vigyázz, nehogy elfelejtsd az Örökkévalót, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a
rabszolgaság házából.
Deut 6,13
Az Örökkévalót, a te Istenedet féld, Őt szolgáld és nevére esküdjél!
Deut 6,14
Ne járjatok más Istenek után azon népek istenei közül, amelyek körülöttetek vannak.
Deut 6,15
Mert féltve őrködő Isten az Örökkévaló, a te Istened, közepetted, nehogy föllobbanjon
ellened az Örökkévaló, a te Istened haragja és nehogy elpusztítson a föld színéről.
Deut 6,16
Ne kísértsétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, amint megkísértettétek Masszában.
Deut 6,17
Gondosan tartsátok meg az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolatait, bizonyságait és
törvényeit, amelyeket neked megparancsolt.
Deut 6,18
Tedd azt, ami helyes és jó az Örökkévaló szeme előtt, hogy jó dolgod legyen és bemenj és
elfoglald azt a jó országot, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek,
Deut 6,19
hogy elűzze minden ellenségedet előled, amint megmondta az Örökkévaló.
Deut 6,20
Ha majd kérdezi tőled fiad a jövőben, mondván: Mik azok a bizonyságok, törvények és
rendeletek, amelyeket megparancsolt nektek az Örökkévaló, a mi Istenünk?
Deut 6,21
akkor mondd fiadnak: Szolgái voltunk a fáraónak Egyiptomban, de erős kézzel kivezetett
bennünket az Örökkévaló Egyiptomból,
Deut 6,22
és az Örökkévaló csodajeleket és csodatetteket végzett, nagyokat és végzeteseket
Egyiptomban a fáraón és egész házán, szemünk előtt;
Deut 6,23
és kivezetett bennünket onnan, azért, hogy elhozzon bennünket, hogy nekünk adja az
országot, amelyről megesküdött őseinknek.
Deut 6,24
És megparancsolta nekünk az Örökkévaló, hogy teljesítsük mind e törvényeket, hogy
féljük az Örökkévalót, a mi Istenünket, azért, hogy jó dolgunk legyen minden időben, hogy
életben tartson bennünket, úgy mint e mai napon.
Deut 6,25
És érdemül lesz nekünk, ha vigyázunk arra, hogy megtegyük mind e parancsolatokat az
Örökkévaló, a mi Istenünk színe előtt, amint megparancsolta nekünk.

5Mózes
7. fejezet
1. Midőn az Örökkévaló, a te Istened, bevisz téged az országba, ahová jössz, hogy
elfoglaljad, és elhajt sok népet előled, a hittit, a girgásit, az emórit, a kanaánit, a perizzit, a
hivvit és a jebúszit, hét népet, számosabbat és hatalmasabbat náladnál,
2. és midőn eléd adja őket az Örökkévaló, a te Istened és legyőzöd őket, akkor zárd ki őket teljesen a közösségből, ne köss velük szövetséget és ne kegyeld őket.
3. Ne házasodjál velük össze, leányodat ne add fiának és leányát ne vedd el fiadnak,
4. mert eltéríti Tőlem fiadat, úgyhogy idegen isteneket szolgálnak és akkor majd föllobban az Örökkévaló haragja ellenetek és elpusztít hamarosan.
5. Hanem így tegyetek velük: oltáraikat romboljátok le, oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok le és faragott képeiket égessétek el tűzben.
6. Mert szent népe vagy az Örökkévalónak, a te Istenednek, téged választott ki az Örökkévaló, a te Istened, hogy légy tulajdon népévé mind a népek közül, amelyek a föld színén vannak.
7. Nem azért kedvelt meg és választott ki az Örökkévaló titeket, mert számosabbak vagytok, mint más népek, hiszen ti a legkevesebben vagytok mind a népek között;
8. hanem, mivel szeret benneteket az Örökkévaló és mivel meg akarja tartani az esküt, amelyet őseiteknek esküdött, azért vezetett ki az Örökkévaló benneteket erős kézzel és azért váltott meg téged a rabszolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből.
9. Tudd meg, hogy az Örökkévaló, a te Istened, Ő az Isten; a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyelmet azoknak, akik őt szeretik és követik parancsolatait, ezer nemzedékig,
10. és megfizet azoknak, akik gyűlölik, mindegyiknek személy szerint, hogy elveszítse őt; nem késlekedik azzal szemben, aki gyűlöli, hanem neki magának fizeti meg.
11. Tartsd meg tehát a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, amelyeket neked ma parancsolok, hogy megtegyed.

 

2 thoughts on “5-02 Váetchannán hetiszakasz felolvasva

Comments are closed.